Nghiệp vụ kế toán xây dựng cơ bản dành cho người mới

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Hạch toán chi phí nguyên vật liệu

Thông qua việc bám sát vào bảng bóc tách chi phí, kế toán cần phải xác định xem chi phí nguyên vật liệu có đúng theo định mức quy định hay không để phòng tránh tình trạng gian lận trên bảng báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh của chi phí nguyên vật liệu đều phải có hóa đơn đi kèm tương ứng. Phải đảm bảo nguyên tắc số lượng NVL khi xuất chỉ được chênh lệch một ít so với dự toán. Nếu chênh lệch nhiều sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý để khấu trừ tính thuế.

Bút toán hạch toán thực hiện chi tiết như sau:

Phát sinh nghiệp vụ mua nguyên vật liệu, kế toán ghi sổ:

Nợ 152 (chi tiết theo từng vật tư)

Nợ 1331

Có 111, 112, 331

Phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu thi công, kế toán ghi sổ:

Nợ 621 – chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có 152

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Kế toán thực hiện chuẩn bị các hợp đồng thuê nhân công theo nội dung của các biểu mẫu đúng quy định. Các hợp đồng thường gặp gồm có: hợp đồng thời vụ, hợp đồng thuê khoán. Kế toán lập và theo dõi bảng chấm công; bảng lương nhân công theo tiến độ thi công công trình.

Thực hiện hạch toán chi phí nhân công chi tiết theo từng công trình:

Cuối tháng, tính lương phải trả công nhân, bút toán ghi sổ:

Nợ 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có 334

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí, bút toán ghi sổ:

Nợ 622

Có 3383, 3384, 3389

Chi phí quản lý chung

Chi phí quản lý chung bao gồm tất cả các khoản chi phí phục vụ cho việc quản lý và vận hành công trình như: lán trại, điện nước, lương cán bộ quản lý… và các chi phí phục vụ chung phát sinh tại công trình.

Cách hạch toán các khoản chi phí chung như sau:

– Bút toán cuối tháng, tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình, kế toán ghi sổ:

Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung

Có 334

- Bút toán các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình, kế toán ghi sổ:

Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung

Có 3383, 3384, 3389

– Bút toán cuối tháng, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình, kế toán ghi sổ:

Nợ 6274

Có 214

– Các chi phí chung khác, kế toán ghi sổ

Nợ 627

Nợ 1331

Có 111, 112, 331

Chi phí máy thi công

Kế toán xây dựng phải thực hiện theo dõi chi phí máy phân bổ và trích khấu hao theo định kỳ từng tháng.

Cách hạch toán chi phí máy thi công như sau:

– Cuối tháng, tính lương phải trả cho lái máy, kế toán ghi sổ:

Nợ 6231 – Chi phí nhân công máy thi công

Có 334

– Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí, kế toán ghi sổ:

Nợ 627 – Chi phí sản xuất chung

Có 3383, 3384, 3389

– Cuối tháng, trích khấu hao máy thi công, kế toán ghi sổ:

Nợ 6234 – Chi phí khấu hao

Có 214

– Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động, kế toán ghi sổ:

Nợ 6232 – Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Có 152

– Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, thuê máy, kế toán ghi sổ:

Nợ 6237

Nợ 1331

Có 111, 112, 331
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA