Chi tiết cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS Việt Nam
9/9/22
20
3
3
28
Hà Nội
sis.vn
Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm như thế nào? Thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm là nghiệp vụ mà các kế toán viên không tránh khỏi trong quá trình lập xuất hóa đơn. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của S.I.S để nắm được cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết nhất.

1. Một số quy định về điều chỉnh giảm trong doanh thu

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 81, Thông tư 200, việc điều chỉnh giảm doanh thu cần lưu ý một số vấn đề như sau:
  • Đối với các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán trả lại phát sinh cùng với kỳ tiêu thụ sản phẩm, kế toán thực hiện hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
  • Đối với sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc trả hàng thì kế toán điều chỉnh theo các nguyên tắc sau:
  • Nếu chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc trả hàng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán, ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
  • Nếu chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc trả hàng phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì kế toán cần ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

2. Chi tiết cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh

Để hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm, kế toán doanh nghiệp thực hiện hạch toán như sau:

2.1. Hạch toán bên bán

Các trường hợp giảm giá hàng bán như trường hợp hóa đơn viết sai hoặc điều chỉnh lại giá trị công trình xây dựng khi quyết toán thuế, kế toán ghi:

Nợ TK: 511

Nợ TK: 33311

Có TK: 111, 112, 131

Riêng đối với trường hợp hạch toán điều chỉnh giảm do trả lại hàng bán hoặc do chiết khấu thương mại, kế toán thực hiện ghi Nợ TK 511 nếu áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133; hoặc Nợ TK 521 nếu áp dụng theo thông tư 200.

2.2. Hạch toán bên mua

Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị hàng hóa

Nợ TK: 111, 112, 331

Có TK: 156

Có TK: 1331

Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán

Nợ TK: 111, 112, 331

Có TK: 632

Có TK: 1331

Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi Giảm chi phí đó xuống

Nợ TK: 111, 112, 331

Có TK: 154, 642 …

Có TK: 1331

>>>Đọc chi tiết tại: https://sis.vn/chi-tiet-cach-hach-toan-hoa-don-dieu-chinh-giam
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA