Bản tin VBPL đợt 3 tháng 7/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Chính sách thuế - Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sản phẩm do chính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT và cơ sở kinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hoá đơn GTGT theo quy định.

Theo đó, trường hợp một công ty nhận tiền tài trợ của công ty khác để thực hiện các chương trình khuyến mại thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT, khi chi nhánh Công ty nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hoá đơn GTGT theo quy định. (Theo Công văn số 2700/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Chi phí lãi tiền vay – Theo quy định hiện hành, chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh.

Các khoản lãi chi phí trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, một công ty có phát sinh khoản lãi vay quá hạn do thanh toán chậm, khoản lãi vay này được ghi cụ thể trong hợp đồng, chứng từ thanh toán hợp lệ và không vượt quá mức khống chế theo quy định của pháp luật thì khoản chi phí lãi vay trả chậm được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp nếu công ty đó chưa đóng góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký thì khoản chi phí lãi vay tương ứng phần góp vốn điều lệ đăng ký còn thiếu sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 2701/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Xác định thời gian được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào – Theo quy định hiện hành, trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

Theo đó, trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT một công ty phát sinh trong tháng 01 năm 2007, nếu chi nhánh chưa kê kha kịp vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01 năm 2007 thì công ty được kê khai khấu trừ vào tờ khai thuế GTGT của tháng 02, tháng 03 hoặc chậm nhất vào tờ khai thuế GTGT của tháng 04 năm 2007. (Theo Công văn số 2679/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Ưu đãi thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài.

Theo đó, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm: thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các thu nhập chịu thuế khác. Trường hợp một công ty đang trong thời gian được giảm thuế và áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi có bán lại vốn góp trong liên doanh cho nhà đầu tư nước ngoài thì đây là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn và phải tính vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN. Khoản thu nhập chịu thuế trên cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 2627/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT).


Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây lăng mộ - Theo quy định hiện hành, một trong các đối tượng không chịu thuế GTGT là dịch vụ tang lễ. Dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà, xe ô tô phục vụ tang lễ của các tổ chức làm dịch vụ tang lễ, mai táng, hoả táng.

Đồng thời, hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Theo đó, hoạt động lăng mộ không thuộc dịch vụ tang lễ mà là dịch vụ xây dựng, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (Theo Công văn số 2618/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Đăng ký nộp thuế - Theo quy định hiện hành, trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng một địa phương. (Theo Công văn số 2610/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Phân bổ chi phí – Theo quy định hiện hành, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Theo đó, nếu tài sản của doanh nghiệp tư nhân đã được đăng ký thuộc vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp thì giá trị tài sản đã đăng ký sử dụng cho hoạt động kinh doanh được trích khấu hao tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Còn nếu tài sản đó doanh nghiệp tư nhân không được đăng ký thuộc vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân về nguyên tắc là không được đăng thuộc tính khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp chủ doanh nghiệp sử dụng tài sản là ngôi nhà vừa dùng để ở, vừa dùng cho hoạt động kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân căn cứ diện tích thực tế sử dụng cho hoạt động kinh doanh và sử dụng cho sinh hoạt gia đình để tính chi phí khấu hao đối với diện tích mà sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc tính chi phí khấu hao đối với diện tích nhà sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Về phân bổ chi phí điện, nước: Chủ doanh nghiệp tư nhân căn cứ tình hình thực tế sử dụng điện nước cho hoạt động kinh doanh và sử dụng cho sinh hoạt gia đình, lập bảng kê phân bổ chi phí điện, nước cho từng đối tượng sử dụng đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc phân bổ chi phí. (Theo Công văn số 2630/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT).

Kinh doanh vận tải biển - Ngày 05 tháng 07 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ góp vốn của các bên nước ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp...

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lai dắt hỗ trợ tại cảng biển Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ góp vốn của các bên nước ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp và có tàu lai dắt đăng ký mang cờ quốc tịch tàu biển Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lưc sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chính sách ưu đãi người có công - Ngày 21 tháng 06 năm 2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, người hoạt động cách mạng trước và từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 được hưởng các chế độ ưu đãi như: trợ cấp hàng tháng; bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết; cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp; được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương...

Con của người hoạt động cách mạng được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo…

Ngoài ra, khi người hoạt động cách mạng bị chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; được trợ cấp một lần nếu chưa được hưởng các chế độ ưu đãi trên. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của họ được hưởng tiền trợ cấp tiền tuất hàng tháng…

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/10/2007.

Quản lý đầu tư xây dựng giao thông - Ngày 02 tháng 07 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, các dự án đã có kết luận thanh tra, các đơn vị theo phạm vi trách nhiệm tiến hành: xác định rõ mức độ sai phạm, xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các sai phạm đối với các tập thể, các cá nhân, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị để xẩy ra những sai sót, sai phạm trong quá trình quản lý và thực hiện dự án; Tiến hành thu hồi, giảm trừ về kinh tế; sửa chữa lại cho đúng thiết kế đối với các hạng mục công trình thi công không đảm bảo chất lượng…

Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực trong quản lý, tổ chức điều hành thực hiện các dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh, ngăn chặn những nhũng nhiễu, tiêu cực ở tất cả các khâu; các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực phải phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc…
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Pháp Lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,
 • Nghị quyết số 35/2007/NQ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2007.
 • Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.
 • Nghị quyết số 33/2007/NQ-CP ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang.
 • Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển.
 • Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.
 • Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc Hội.
 • Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.
 • Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học”.
 • Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010.
 • Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 29 tháng 07 năm 2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
 • Quyết định số 98/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hoá trong nên kinh tế.
 • Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính.
 • Công văn số 906/TTg-NC ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TTCP về việc tổ chức thực hiện Luật Cư Trú.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH

 • Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về quy trình thông báo giá xăng thế giới làm căn cứ áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710.
 • Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2007 của BTC về việc lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh.
 • Quyết định số 57/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 • Quyết định số 56/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan.
 • Quyết định số 55/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2006/QĐ-BTC ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.
 • Quyết định số 54/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Văn phòng và Thanh tra thuộc Tổng cục Hải quan.
 • Thông tư số 79/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
 • Thông tư số 78/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.
 • Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.
 • Thông tư số 76/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
 • Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.
 • Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số.
 • Thông tư số 73/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn.
 • Công văn số 9090/BTC-HCSN ngày 10 tháng 07 năm 2007 của BTC về việc mệnh giá thẻ BHYT đối với người nghèo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 2704/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2703/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 2702/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2701/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc chi phí lãi tiền vay.
 • Công văn số 2700/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2699/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2698/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
 • Công văn số 2697/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về tiền hoa hồng môi giới.
 • Công văn số 2679/TCT-CS ngày 13 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc xác định thời gian được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Công văn số 2673/TCT-CS ngày 12 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tính Kiên Giang về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2662/TCT-CS ngày 12 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách.
 • Công văn số 2656/TCT-KK ngày 12 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc đồng tiền nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 2652/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 2651/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
 • Công văn số 2650/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời bạn đọc website Bộ tài chính.
 • Công văn số 2649/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2648/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Đắk Lăk về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 2647/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 2646/TCT-HT ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2634/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Công văn số 2633/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc kê khai cấp MST.
 • Công văn số 2631/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn chứng từ.
 • Công văn số 2630/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc phân bổ chi phí.
 • Công văn số 2629/TCT-TTr ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc thu thuế TNDN hợp đồng hợp tác KD.
 • Công văn số 2628/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
 • Công văn số 2627/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Hải Vương về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2626/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Intel Products VN về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về kê khai chứng từ.
 • Công văn số 2625/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ đối với ô tô chuyên dùng.
 • Công văn số 2622/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 2621/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT gửi Chi nhánh Công ty ĐT & TM hệ thống Quốc tế về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2620/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm2 007 của TCT gửi Cục thuế thánh phố Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2619/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc thuê suất thuế GTGT đối với đồng phế liệu.
 • Công văn số 2618/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm2 007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây lăng mộ.
 • Công văn số 2617/TCT-CS ngày 11 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT đối với bình xịt rầy bằng nhựa.
 • Công văn số 2614/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế GTGT.
 • Công văn số 2613/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc sử dụng hoá đơn GTGT.
 • Công văn số 2610/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc đăng ký nộp thuế.
 • Công văn số 2609/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc lập lại hoá đơn do ghi sai thuế suất.
 • Công văn số 2608/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn GTGT đầu vào.
 • Công văn số 2606/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2605/TCT-CS ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2599/TCT-TNCN ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TCT về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của Công ty Lê và Anh em.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Quyết định số 1224/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty TNHH ô tô Chu Lai Trường Hải và Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.
 • Công văn số 3962/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục HQ đối với hàng hoá XNK tại chỗ.
 • Công văn số 3958/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc tăng cường đảm bảo VSATTP hàng nông, thủy sản xuất khẩu.
 • Công văn số 3827/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thông tin nợ thuế.
 • Công văn số 3822/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập – tái xuất.
 • Công văn số 3819/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 3770/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc tái xuất hàng nhập khẩu miễn thuế.
 • Công văn số 3766/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 3756/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3755/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 3754/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên tàu thuỷ Bến Kiền về việc thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 3753/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đóng tàu Phà Rừng về việc thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 3752/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế GTGT.
 • Công văn số 3737/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc huỷ tờ khai hải quan
 • Công văn số 3736/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý hàng thanh lý tái xuất.
 • Công văn số 3735/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 3724/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế GTGT.
 • Công văn số 3676/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu.
 • Công văn số 3618/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 07 năm 2007 của TCHQ về việc đề án xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung.
 • Công văn số 3598/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc Thủ tục hải quan.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 07 năm 2007 của BGDĐT về việc thành lập trường Cao đẳng tư thục kinh tế - kỹ thuật – cơ khí - luyện kim Sài Gòn trên cơ sở Trường Dạy nghề dân lập kỹ thuật cơ khí - luyện kim Sài Gòn.
 • Quyết định số 34/2007/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1136/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 06 năm 2007 của BGDĐT về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng".
 • Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 07 năm 2007 của BGDĐT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau.
 • Quyết định số 30/2007/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2007 của BGDĐT về việc ban hành Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng bảo vệ trên tàu hoả.
 • Quyết định số 16/2007/QĐ-BTM ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004.
 • Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải.
 • Công văn số 2468/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 07 năm 2007 của BLĐTBXH về việc xếp hạng doanh nghiệp.
 • Công văn số 2421/LĐTBXH-TL ngày 09 tháng 07 năm 2007 của BLĐTBXH về chế độ đối với người lao động.
 • Công văn số 2386/LĐTBXH-LĐVL ngày 06 tháng 07 năm 2007 của BLĐTBXH về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phẩn hoá công ty nhà nước.
 • Công văn số 2376/LĐTBXH-LĐVL ngày 05 tháng 07 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.
 • Công văn số 1394/BXD-PC ngày 28 tháng 06 năm 2007 của BXD về việc hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Công văn số 953/QLLĐNN-QLLĐ ngày 09 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc thông báo việc Uỷ ban lao động Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản.
 

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • Phong Quay Dy
 • tongthamkt
 • annavy
 • trandung123
 • CTSON71
 • lilpianovn

Xem nhiều