module tính lãi

  • Thread starter hunggz
  • Ngày gửi
H

hunggz

Thành viên sơ cấp
20/5/08
1
0
0
Hà Nội
#1
Em có 1 bài tập của cô em gái nhờ làm giúp nhưng em bỏ nghề access lâu quá rồi, có bro nào giúp em với, gấp lắm à
Viết module nhập số tiền gửi từ bàn fím sau đó hãy tính lãi suất L
lãi suất =2% / tháng nếu tiền gửi <=500$
lãi suất =4% / tháng nếu 500 < tiền gửi< 1000 $
lãi suất =6% / tháng nếu tiền gửi > 1000 $
In ra tổng số tiền (cả gốc và lãi) khi người đó gửi đó gửi được 8 tháng ?
Thank bro
 
H

hadowaco

Thành viên sơ cấp
12/8/09
1
0
0
47
dong nai
#2
Sub Demo_TinhLai()
Dim strInput As String, strMsg As String
Dim mso As Double, ls As Double, tong As Double, lai As Double
strMsg = "Nhap so tien:"
mso = InputBox(Prompt:=strMsg, _
Title:="User Info", XPos:=2000, YPos:=2000)
If mso <= 500 Then
ls = 2
ElseIf mso < 1000 Then
ls = 4
Else
ls = 6
End If
tong = mso * ls / 100 * 8+mso
MsgBox "So tien: " & mso & vbCrLf & "Lai suat: " & ls & "%" & vbCrLf & "ket qua: " & tong, vbCritical, "Ket qua"
End Sub
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • anntkkt

Xem nhiều