Công cụ học từ vựng trong Excel

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi levanduyet, 16 Tháng mười hai 2004.

4,531 lượt xem

 1. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chào các bạn, đôi khi các bạn muốn học từ vựng trong khi đang làm việc với Excel, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đơn giản sau:

  http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5c565a595b

  TẠO CÔNG CỤ HỌC TỪ VỰNG TRONG EXCEL
  Có bao giờ các bạn nghĩ tới việc tạo công cụ học từ vựng trong Excel giống như trong bộ English Study không? Tôi xin giới thiệu các bạn một cách đơn giản trong Excel.
  Đầu tiên bạn hãy tạo một file Excel mới và đặt tên là Timer (hay là gì thì tùy bạn). Bạn xóa hết các sheet, bạn chỉ để lại một sheet và đặt tên là Data.(Hình 1)

  Khối dữ liệu của chúng ta có 2 cột. Cột một là tựa đề, cột hai là nội dung. Với chú ý là các hàng dữ liệu của bạn phải liên tục nhau.
  Chúng ta sẽ dùng hai hàm API là SetTimer và KillTimer trong chương trình.
  Các bạn hãy tạo một Module và đặt tên là ModuleTimer (Hình 2) và đưa nội dung sau đây vào.

  Public Declare Function SetTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Public Declare Function KillTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
  Public TimerID As Long
  Public TimerSeconds As Single
  Public BLDefaul As Boolean
  Public StrTopic As String
  Public StrDes As String
  Public IntCount As Integer
  Public BLHaveStartTimer As Boolean
  Sub StartTimer()
  If BLDefaul = False Then
  TimerSeconds = 3 ' Mặc định là 1 giây
  End If
  TimerID = SetTimer(0&, 0&, TimerSeconds * 1000&, AddressOf TimerProc)
  End Sub
  Sub SetTime()
  Dim VTime As Single
  Dim VAns As String
  BLDefaul = False
  VAns = InputBox("Xin nhập vào thời gian (giay) cho timer ", "Định thời gian")
  If Len(VAns) = 0 Then
  BLDefaul = False
  Else
  VTime = CSng(VAns)
  TimerSeconds = VTime
  BLDefaul = True
  End If
  End Sub
  Sub EndTimer()
  On Error Resume Next
  KillTimer 0&, TimerID
  End Sub
  Sub TimerProc(ByVal HWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal dwTimer As Long)
  '
  ' The procedure is called by Windows. Put your
  ' timer-related code here.
  '
  On Error GoTo Thongbao1
  If IntCount = 0 Then IntCount = 2
  StrTopic = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
  StrDes = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
  If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
  IntCount = 2
  StrTopic = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
  StrDes = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
  If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
  BLHaveStartTimer = False
  Call EndTimer
  MsgBox "Dữ liệu của bạn không có!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
  Exit Sub
  End If
  Else
  IntCount = IntCount + 1
  End If
  frmMain.txtTopic.Text = StrTopic
  frmMain.txtDescriptions.Text = StrDes
  DoEvents
  Exit Sub
  Thongbao1:
  Call EndTimer
  End Sub
  Sau đó các bạn hãy tạo một form với tên là frmMain với thuộc tính ShowModal là False như hình 3 và thêm các đối tượng như sau:
  _TextBox txtTopic với thuộc tính WordWrap là True
  _TextBox txtDescriptions với thuộc tính WordWrap là True
  Có 4 nút lệnh từ trái qua với các tên lần lượt như sau: cmdStart, cmdStop, cmdSetTime, cmdClose, với các thuộc tính Caption lần lượt là: Bắt đầu học, Ngừng học, Định thời gian, Đóng.
  Và bây giờ các bạn hãy nhập đọan mã này vào cho form frmMain như sau:
  Private Sub cmdClose_Click()
  If BLHaveStartTimer = True Then
  Call cmdStop_Click
  End If
  End
  End Sub
  ' Nhằm bảo đảm nếu đã gọi Timer rồi thì sẽ không gọi nữa
  Private Sub cmdSetTime_Click()
  Call SetTime
  Call cmdStop_Click
  Call cmdStart_Click
  End Sub
  Private Sub cmdStart_Click()
  If BLHaveStartTimer = False Then
  Call StartTimer
  BLHaveStartTimer = True
  End If
  End Sub
  Private Sub cmdStop_Click()
  Call EndTimer
  BLHaveStartTimer = False
  End Sub
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  If CloseMode = vbFormControlMenu Then
  Cancel = True
  MsgBox "Xin bạn đóng bằng nút lệnh DÓNG!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
  End If
  End Sub
  Và bây giờ bước cuối cùng bạn hãy trở về màn hình sọan thảo Excel.
   
  Cho hiện thanh công cụ Visual Basic (như hình 4). Chọn Command Button (như hình 5) và đặt lên sheet Data (như hình 6).
  Đặt tên là cmdHoc với thuộc tính Caption là Học. Sau đó double click vào nút lệnh để viết đọan mã sau:
  Private Sub cmdHoc_Click()
  frmMain.Show
  End Sub
  Vậy bây giờ bạn hãy trở về màn hình sọan thảo Excel và tắt chế độ Design (Click vào biểu tượng thước Ê ke và cây viết), và hãy thử Click vào nút lệnh vừa tạo xem sao. Một công cụ học từ vựng thật đơn giản phải không các bạn.
  Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn.
  Mọi góp ý, xin các bạn gởi về levanduyet@yahoo.com
  Lê Văn Duyệt

  (Rất tiếc ở đây tôi không upload được hình ảnh, xin lỗi các bạn)
   
  #1

Chia sẻ trang này