Mỗi tuần một chuyên đề

Công cụ học từ vựng trong Excel

  • Thread starter levanduyet
  • Ngày gửi
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
Chào các bạn, đôi khi các bạn muốn học từ vựng trong khi đang làm việc với Excel, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đơn giản sau:

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5c565a595b

TẠO CÔNG CỤ HỌC TỪ VỰNG TRONG EXCEL
Có bao giờ các bạn nghĩ tới việc tạo công cụ học từ vựng trong Excel giống như trong bộ English Study không? Tôi xin giới thiệu các bạn một cách đơn giản trong Excel.
Đầu tiên bạn hãy tạo một file Excel mới và đặt tên là Timer (hay là gì thì tùy bạn). Bạn xóa hết các sheet, bạn chỉ để lại một sheet và đặt tên là Data.(Hình 1)

Khối dữ liệu của chúng ta có 2 cột. Cột một là tựa đề, cột hai là nội dung. Với chú ý là các hàng dữ liệu của bạn phải liên tục nhau.
Chúng ta sẽ dùng hai hàm API là SetTimer và KillTimer trong chương trình.
Các bạn hãy tạo một Module và đặt tên là ModuleTimer (Hình 2) và đưa nội dung sau đây vào.

Public Declare Function SetTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Public Declare Function KillTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Public TimerID As Long
Public TimerSeconds As Single
Public BLDefaul As Boolean
Public StrTopic As String
Public StrDes As String
Public IntCount As Integer
Public BLHaveStartTimer As Boolean
Sub StartTimer()
If BLDefaul = False Then
TimerSeconds = 3 ' Mặc định là 1 giây
End If
TimerID = SetTimer(0&, 0&, TimerSeconds * 1000&, AddressOf TimerProc)
End Sub
Sub SetTime()
Dim VTime As Single
Dim VAns As String
BLDefaul = False
VAns = InputBox("Xin nhập vào thời gian (giay) cho timer ", "Định thời gian")
If Len(VAns) = 0 Then
BLDefaul = False
Else
VTime = CSng(VAns)
TimerSeconds = VTime
BLDefaul = True
End If
End Sub
Sub EndTimer()
On Error Resume Next
KillTimer 0&, TimerID
End Sub
Sub TimerProc(ByVal HWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal dwTimer As Long)
'
' The procedure is called by Windows. Put your
' timer-related code here.
'
On Error GoTo Thongbao1
If IntCount = 0 Then IntCount = 2
StrTopic = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
StrDes = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
IntCount = 2
StrTopic = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
StrDes = Application.Workbooks("Timer").Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
BLHaveStartTimer = False
Call EndTimer
MsgBox "Dữ liệu của bạn không có!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
Exit Sub
End If
Else
IntCount = IntCount + 1
End If
frmMain.txtTopic.Text = StrTopic
frmMain.txtDescriptions.Text = StrDes
DoEvents
Exit Sub
Thongbao1:
Call EndTimer
End Sub
Sau đó các bạn hãy tạo một form với tên là frmMain với thuộc tính ShowModal là False như hình 3 và thêm các đối tượng như sau:
_TextBox txtTopic với thuộc tính WordWrap là True
_TextBox txtDescriptions với thuộc tính WordWrap là True
Có 4 nút lệnh từ trái qua với các tên lần lượt như sau: cmdStart, cmdStop, cmdSetTime, cmdClose, với các thuộc tính Caption lần lượt là: Bắt đầu học, Ngừng học, Định thời gian, Đóng.
Và bây giờ các bạn hãy nhập đọan mã này vào cho form frmMain như sau:
Private Sub cmdClose_Click()
If BLHaveStartTimer = True Then
Call cmdStop_Click
End If
End
End Sub
' Nhằm bảo đảm nếu đã gọi Timer rồi thì sẽ không gọi nữa
Private Sub cmdSetTime_Click()
Call SetTime
Call cmdStop_Click
Call cmdStart_Click
End Sub
Private Sub cmdStart_Click()
If BLHaveStartTimer = False Then
Call StartTimer
BLHaveStartTimer = True
End If
End Sub
Private Sub cmdStop_Click()
Call EndTimer
BLHaveStartTimer = False
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormControlMenu Then
Cancel = True
MsgBox "Xin bạn đóng bằng nút lệnh DÓNG!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
End If
End Sub
Và bây giờ bước cuối cùng bạn hãy trở về màn hình sọan thảo Excel.
 
Cho hiện thanh công cụ Visual Basic (như hình 4). Chọn Command Button (như hình 5) và đặt lên sheet Data (như hình 6).
Đặt tên là cmdHoc với thuộc tính Caption là Học. Sau đó double click vào nút lệnh để viết đọan mã sau:
Private Sub cmdHoc_Click()
frmMain.Show
End Sub
Vậy bây giờ bạn hãy trở về màn hình sọan thảo Excel và tắt chế độ Design (Click vào biểu tượng thước Ê ke và cây viết), và hãy thử Click vào nút lệnh vừa tạo xem sao. Một công cụ học từ vựng thật đơn giản phải không các bạn.
Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn.
Mọi góp ý, xin các bạn gởi về levanduyet@yahoo.com
Lê Văn Duyệt

(Rất tiếc ở đây tôi không upload được hình ảnh, xin lỗi các bạn)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA