Short-cut cho Name box

  • Thread starter levanduyet
  • Ngày gửi
L

levanduyet

Welcome
16/10/04
535
13
18
HCM
my.opera.com
#1
Excel cung cấp rất nhiều short cut,
http://www.cpearson.com/excel/ShortCuts.htm
Nhưng lại thiếu short cut cho name box.
Thủ tục VBA sau sẽ giúp các bạn có short cut để đi đến Name box:
(Bằng cách bạn tạo short cut cho thủ tục SetFocusNameBox)
Public Declare Function SetFocus Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" _
(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long


Sub SetFocusNameBox()
Dim Res As Long
Res = SetFocus( _
FindWindowEx( _
FindWindowEx( _
FindWindow("XLMAIN", Application.Caption) _
, 0, "EXCEL;", vbNullString) _
, 0, "combobox", vbNullString))
End Sub
Chúc các bạn thành công.
Tham khảo từ www.cpearson.com
Lê Văn Duyệt
 
F

ForestC

Cao cấp
11/1/05
377
1
0
39
E'rywhere
#2
Name box nào cơ hả anh? Theo em biết thì để vào hộp Paste Name thì ta có thể bấm F3, còn nếu muốn vào hộp quản lý Name đầy đủ hơn thì ta có thể bấm Ctrl+F3 cơ mà, ở đây anh muốn nói đến Name Box nào thế ạ, hay là trong Excel còn có cái Name Box thứ 2 mà em chưa có cơ hội được biết nhỉ, ???
 
L

levanduyet

Welcome
16/10/04
535
13
18
HCM
my.opera.com
#3
MaiKa nói:
Name box nào cơ hả anh? Theo em biết thì để vào hộp Paste Name thì ta có thể bấm F3, còn nếu muốn vào hộp quản lý Name đầy đủ hơn thì ta có thể bấm Ctrl+F3 cơ mà, ở đây anh muốn nói đến Name Box nào thế ạ, hay là trong Excel còn có cái Name Box thứ 2 mà em chưa có cơ hội được biết nhỉ, ???
To:MaiKa,
Name box là nơi thể hiện địa chỉ của cell khi em di chuyển (Góc bên trái của màn hình). Khi em di chuyển con trỏ chuột tới vị trí Name box thì sẽ thấy xuất hiện chữ Name box.
Thân,
Lê Văn Duyệt
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều