Bản tin VBPL tháng 5 - đợt 1 !

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Thuế đ/v vật tư, hàng hoá tồn kho[/font][font=&quot] – Trong trường hợp hộ kinh doanh cá thể đang thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh có vật tư, hàng hoá tồn kho, chấm dứt hoạt động để thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thì hộ phải lập bảng kê xác định giá trị vật tư hàng hoá tồn kho theo hoá đơn chuyển cho DNTN. Sau đó, DNTN phải thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị vật tư hàng hoá thực tế hộ chuyển cho DNTN theo bảng kê. Đây là căn cứ để DNTN làm căn cứ xác định giá vốn, xác định giá trị còn lại phải trích khấu hao.
Hộ kinh doanh cá thể chấm dứt hoạt động để chuyển thành DNTN khi chuyển số vật tư hàng hoá cho DNTN, hộ không phải lập hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT đối với số vật tư hàng hoá tồn kho chuyển cho DNTN. (Theo Công văn số 1368 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]10/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Thuế tàu biển[/font][font=&quot] - Trong trường hợp một công ty có tàu vận tải biển đã đăng ký và được cơ quan thuế xác nhận là phương tiện vận tải quốc tế, thì khi mua hàng hoá, dịch vụ sửa chữa cho tàu vận tải quốc tế, công ty phải cung cấp bản đăng ký phương tiện vận tải quốc tế với cơ quan thuế cho người bán để người bán làm căn cứ xác định không tính thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tàu. (Theo Công văn số 1397 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]11/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Còn đối với hoạt động cho thuê tàu biển[/font][font=&quot], trường hợp bên cho thuê phải trả các chi phí như phí người điều khiển, bảo hiểm, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm thì doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê tàu biển được xác định là 20% tiền cho thuê.[/font]

[font=&quot]Nếu bên cho thuê chỉ trả một phần trong các chi phí nêu trên, thì doanh thu tính thuế được xác định là 50% trên tiền cho thuê. (Theo Công văn số 1364 TCT/ĐTNN ngày [/font][font=&quot]10/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Hoàn thuế GTGT[/font][font=&quot] – Theo Bộ Tài chính, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế khi cơ sở kinh doanh trong 03 tháng liên tục trở lên (không phân biệt chế độ kế toán), có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế.
Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. (Theo Công văn số 1341 TCT/PCCS ngày [/font][font=&quot]09/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Ấn định thu nhập chịu thuế[/font][font=&quot] - Việc ấn định thu nhập chịu thuế cả năm được căn cứ vào doanh thu của năm dự toán và tỷ lệ chịu thuế trên doanh thu của năm trước; ấn định thu nhập chịu thuế cả năm căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có qui mô kinh doanh tương đương.
Trong trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong 06 tháng đầu năm của doanh nghiệp có sự thay đổi lớn, dẫn đến có thể tăng hoặc giảm trên 20% số thuế tạm nộp đã kê khai với cơ quan thuế, thì doanh nghiệp phải làm đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và số thuế tạm nộp của hai quí cuối năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý, chậm nhất không quá ngày 30/7 hàng năm. (Theo Công văn số 1337 TCT/PCCS ngày [/font][font=&quot]06/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Hướng dẫn ưu đãi thuế[/font][font=&quot] - Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đẩy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai.
Trường hợp các cơ sở kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể, thuộc diện ấn định thuế thì không đủ điều kiện thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. Còn các hộ thuộc diện tính thuế theo phương pháp trực tiếp cũng phải thực hiện kế toán, hoá đơn chứng từ theo qui định. (Theo Công văn số 1330 TCT/PCCS ngày [/font][font=&quot]06/5/2005[/font][font=&quot]).[/font]

[font=&quot]Điều kiện hoàn thuế GTGT[/font][font=&quot] – Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước khi có đủ điều kiện: khoản thu đã được cơ quan thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính.
Việc hoàn trả thuế GTGT được thực hiện hoàn trả từ quỹ hoàn thuế GTGT. (Theo Công văn số 1320 TCT/DNNN ngày [/font][font=&quot]06/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]
[/font]
[font=&quot][/font]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Miễn giảm thuế TNDN – Theo qui định, thuế suất 10% được áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất, không phân biệt trong hay ngoài khu chế xuất;
Đối với doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất, được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo, không phân biệt doanh nghiệp trong hay ngoài khu chế xuất. (Theo Công văn số 1291 TCT/ĐTNN ngày 04/5/2005).

Chuyển lỗ - Cở sở kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn, rủi ro bất ngờ hoặc lý do khách quan bất khả kháng mà kết quả kinh doanh bị lỗ, được cơ quan quản lý thu thuế kiểm tra xác nhận, thì được chuyển lỗ của năm kinh doanh sang năm kế tiếp để trừ vào lợi tức chịu thuế trước khi tính thuế lợi tức. (Theo Công văn số 1367 TCT/ĐTNN ngày 10/5/2005).

Hạch toán chi phí – Các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ các đoàn thể, chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế đối với thuế TNDN. (Theo Công văn số 1365 TCT/ĐTNN ngày 10/5/2005).

Chi phí doanh nghiệp – Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, chi phí giao dịch, chi phí hoa hồng, chi hội nghị… có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, được khống chế không quá 10% tổng 10 khoản chi phí theo qui định của Luật thuế TNDN.
Đối với hoạt động thương nghiệp, tổng chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá trị mua vào của hàng hoá bán ra. (Theo Công văn số 1342 TCT/PCCS ngày 09/5/2005).

Chữ ký và đóng dấu trên hoá đơn - Trường hợp một doanh nghiệp sử dụng nhiều hoá đơn, thì giám đốc công ty có thể uỷ quyền cho nhân viên bán hàng ký hoá đơn khi lập, giao hoá đơn cho khách hàng.
Việc uỷ quyền hoá đơn phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hoá đơn này được đóng dấu vào góc trên, bên trái của liên 2 hoá đơn. (Theo Công văn số 1328 TCT/PCCS ngày 06/5/2005).

Doanh thu đ/v hoạt động gia công xuất khẩu - Tổng cục Thuế hướng dẫn, việc hạch toán doanh thu gia công xuất khẩu là giá gia công bao gồm giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời hạch toán chi phí gia công hàng xuất khẩu bao gồm giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài.
Trường hợp doanh nghiệp chưa hạch toán doanh thu và chi phí giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài phát sinh tại một thời điểm nào đó – ví dụ phát sinh trước tháng 9/2003 thì được hạch toán bổ sung vào quyết toán thuế năm 2003, để phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí hàng hoá gia công xuất khẩu. (Theo Công văn số 1298 TCT/ĐTNN ngày 05/5/2005).

Xử lý hoá đơn của đơn vị bỏ trốn
– Các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp bỏ trốn phát sinh trước ngày doanh nghiệp được xác định là bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, thì phải kiểm tra xác định trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, thanh lý hợp đồng, hàng hoá mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách kế toán đầy đủ và đúng qui định, chứng từ thanh toán phù hợp với hoá đơn thì hoá đơn đó được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cũng như được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trong trường hợp không có hợp đồng thì căn cứ vào chứng từ thanh toán phù hợp với hoá đơn được phản ánh trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh để xử lý cho kê khai, khấu trừ. (Theo Công văn số 1287 TCT/PCCS ngày 04/5/2005).

Chính sách thuế TNDN – Luật thuế TNDN qui định, doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây thì không thuộc không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
Cùng thuộc đối tượng không được ưu đãi thuế TNDN, đó là những doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH… mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật có số góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới. (Theo Công văn số 1279 TCT/PCCS ngày 04/5/2005).

Thủ tục xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu – Theo Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài về rồi tái xuất sang Campuchia đề gia công thì, (i) nếu nguyên phụ liệu được nhập nguyên container, sau đó làm thủ tục xuất khẩu toàn bộ sang Campuchia để gia công, phải mở tờ khai tạm nhập và mở tờ khai tái xuất gia công đối ứng;
(ii) Trường hợp nguyên phụ liệu được nhập chung container, một phần dùng để sản xuất trong nước, một phần xuất sang Campuchia để gia công thì phần nguyên phụ liệu để sản xuất trong nước sẽ mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình tương ứng. Còn phần nguyên phụ liệu xuất đi để gia công cũng sẽ mở tờ khai tạm nhập và mở tờ khai tái xuất gia công đối ứng như trường hợp xuất nguyên container ở trên. (Theo Công văn số 1814/TCHQ-GSQL ngày 11/5/2005).

Tờ khai hàng xuất khẩu – Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các thủ tục về Hợp đồng bán hàng hoá cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá cho nước ngoài. (Theo Công văn số 1338 TCT/PCCS ngày 06/5/2005).

Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động - Việc ban hành qui chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động được Bộ Tài chính qui định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005. Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trung ương.
Quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp mở thị trường lao động mới, với mức hỗ trợ (tối đa) 35% chi phí thực tế; và 10% để doanh nghiệp khai thác, tăng thêm thị phần ở các thị trường đã có. Bên cạnh đó, qũy còn được sử dụng để hỗ trợ để giải quyết rủi ro trong hoạt động xuất khẩu lao động – như đối với doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% tổng chi phí thực tế, và đối với người lao động là 70% tổng chi phí trước khi đi.

Nội dung Giấy phép xây dựng – Ngày 06/5/2005, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BXD, hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng trong Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005.
Theo Thông tư, những công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựngt heo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính, công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị… thì không phải xin giấy phép xây dựng.
Còn giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với vùng xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của giấy phép. Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép, nếu Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện qui hoạch thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ và được đền bù phần hiện trạng công trình đã có trước khi xây dựng theo giấy phép dựng tạm.

 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Thời gian tính chế độ lao động dôi dư – Về vấn đề này, pháp luật lao động hiện hành không qui định việc chuyển công tác mà chỉ qui định việc chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động này và ký hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động khác.
Vì vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì người lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo Bộ luật Lao động. (Theo Công văn số 1311/LĐTBXH-LĐVL ngày 06/5/2005).

Xác định trợ cấp thôi việc – Theo Luật định, mức trợ cấp thôi việc được xác định trên cơ sở tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi cá nhân chấm dứt hợp đồng.
Các chứng từ làm căn cứ xác nhận về trợ cấp thôi việc của người Việt Nam và người nước ngoài là các chứng từ chi trả trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động và các chứng từ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp như: hết hạn hoạt động, đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. (Theo Công văn số 1294 TCT/ĐTNN ngày 05/5/2005). ./.
 
C

Chiên da xốp

Cao cấp
Chính sách thuế TNDN – Luật thuế TNDN qui định, doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây thì không thuộc không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
Cùng thuộc đối tượng không được ưu đãi thuế TNDN, đó là những doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH… mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật có số góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới. (Theo Công văn số 1279 TCT/PCCS ngày 04/5/2005).

----------

Ái chà chà,
cái này ảnh hưởng nhiều đến mấy công ty phần mềm lắm đây.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]DANH MỤC VĂN BẢN MỚI[/font]
CHÍNH PHỦ • [font=&quot]Nghị quyết số 06/2005/NQ-CP[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2005.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 59/2005/NĐ-CP[/font][font=&quot] ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 384/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thay đổi thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 99/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thành lập Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật Việt Nam.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 98/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 97/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 96/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 95/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải trong 2 năm 2005-2006.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg[/font][font=&quot] ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 575/ TTg-ĐMDN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc điều chỉnh Đề án sắp xếp DNNN của tỉnh Bình Dương.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 2458 VPCP-CN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thực hiện Chỉ thị của TTCP về chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 2432 VPCP-ĐMDN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc chuyển công ty TNHH 1 TV thành công ty cổ phần và bán tiếp phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.[/font]
 • [font=&quot]Thông báo số 91 TB-VPCP[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp thường kỳ của Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.[/font]
 • [font=&quot]Thông báo số 88 TB-VPCP[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý đô thị của 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế.[/font]
[font=&quot]BỘ TÀI CHÍNH[/font] • [font=&quot]Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm đinh đánh giá trữ lượng khoáng sản.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 26/2005/QĐ-BTC[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.[/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]TỔNG CỤC THUẾ[/font]


 • [font=&quot]Công văn số 1438 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công TNHH Gió Xanh về thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1437 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT về thời hạn truy thu thuế đối với hành vi trốn thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1436 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1435 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Fimexco về chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1434 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần DANATOL về chính sách thuế đối với đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1432 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1430 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần Xây dựng Du lịch Thương mại Seaprodex về trả lời chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1428 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT về thủ tục hồ sơ hoàn thuế của nhà thầu nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1417 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với dự án KHCN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1414 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý đối với hoá đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1413 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần cảng Đoạn xá về ưu đãi thuế TNDN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1399 TCT/TS[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT về trả lời đơn hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1397 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty vận tải Biển Rạng Đông về chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1396 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế TN đối với chuyển quyền sử dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1395 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1390 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1389 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1386 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý vướng mắc về thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1385 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần xây lắp bưu điện về miễn giảm thuế TNDN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1384 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty SIKA Hữu Hạn Việt Nam về thuế suất thuế GTGT 10% đối với nhóm hoá chất phụ gia xây dựng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1383 TCT/TVQT[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1379 TCT/TNCN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT phát hành hoá đơn GTGT khi thu tiền sử dụng âm nhạc.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1378 TCT/TVQT[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1377 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế nhà thầu nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1376 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1375 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH bao bì Đông Nguyên chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1374 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh bị giải toả.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1371 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần điện tử Biên Hoà về chi phí bảo hành sản phẩm.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1370 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về thông báo miễn thuế cho hộ kinh doanh có thu nhập thấp.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1369 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về miễn giảm thuế TNDN và thuế nhập khẩu.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1368 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1367 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về chuyển lỗ.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1366 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam về thuế GTGT đối với hàng xuất sang Campuchia.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1365 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về hạch toán chi phí.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1364 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1363 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 5 năm 2005 của TCT về truy thu thuế TNDN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1355 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ hàng hoá – Cao Su về ưu đãi thuế TNDN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1354 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý thuế đối với hành hoá mua vào không có hoá đơn.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1342 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TCT về giải đáp chính sách thuế cho bạn đọc thời báo kinh tế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1341 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 9 tháng 5 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1338 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Nghệ An về tờ khai hàng xuất khẩu.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1337 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Bảo Thanh về ấn định thu nhập chịu thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1333 TCT/TTHT[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT trả lời thư bạn đọc.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1332 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT miễn giảm thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1331 TCT/TS[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thu tiền sử dụng đất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1330 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.[/font]
(To be continued)
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
(Continue)

Tổng cục thuế


* Công văn số 1328 TCT/PCCS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty XD và PT hạ tầng Quảng Nam về chữ ký và đống dấu trên hoá đơn.
* Công văn số 1327 TCT/DNK ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Tư Vấn NCT về điều chỉnh vốn góp của đối tác nước ngoài theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
* Công văn số 1326 TCT/DNNN ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty công trình đô thi Đông Hà về thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh công cộng.
* Công văn số 1325 TCT/TS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thuế thu tiền sử dụng đất.
* Công văn số 1324 TCT/PCCS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về khấu trừ thuế GTGT hành xuất khẩu.
* Công văn số 1323 TCT/PCCS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài.
* Công văn số 1322 TCT/PCCS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý vi phạm về hoá đơn.
* Công văn số 1321 TCT/PCCS ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất.
* Công văn số 1320 TCT/DNNN ngày 6 tháng 5 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.
* Công văn số 1309 TCT/TS ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về giá tính thu các khoản từ đất.
* Công văn số 1308 TCT/TTr ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử phạt hành chính.
* Công văn số 1307 TCT/PCCS ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về phạt nộp chậm tiền thuế tiền phạt.
* Công văn số 1306 TCT/PCCS ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
* Công văn số 1305 TCT/PCCS ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
* Công văn số 1304 TCT/DNK ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Phú Hào.
* Công văn số 1303 TCT/ĐTNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.
* Công văn số 1302 TCT/DNK ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử lý lập hoá đơn sai thuế suất thuế GTGT.
* Công văn số 1301 TCT/DNNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế suất thuế GTGT.
* Công văn số 1300 TCT/TS ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về giá tính tiền thuê đất.
* Công văn số 1299 TCT/ĐTNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Siemens về thuế đối với các khoản thanh toán hộ.
* Công văn số 1298 TCT/ĐTNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về doanh thu đối với hoạt động gia công xuất khẩu.
* Công văn số 1296 TCT/DNK ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về việc dán tem đối với máy điều hoà không khí.
* Công văn số 1295 TCT/DNK ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về việc miễn giảm thuế TNDN.
* Công văn số 1294 TCT/DNNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Công văn số 1293 TCT/DNNN ngày 5 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
* Công văn số 1291 TCT/ĐTNN ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về gửi Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH về miễn giảm thuế TNDN.
* Công văn số 1290 TCT/TS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003.
* Công văn số 1289 TCT/TS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
* Công văn số 1288 TCT/TS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Thương mại, sản xuất nhựa Tiến Thành về việc thu tiền sử dụng đất.
* Công văn số 1287 TCT/TS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Hoàng Tuấn về trả lời chính sách thuế.
* Công văn số 1285 TCT/PCCS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.
* Công văn số 1283 TCT/DNNN ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
* Công văn số 1282 TCT/DNNN ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Tổng công ty hàng không Việt Nam về chứng từ hạch toán.

* Công văn số 1279 TCT/PCCS ngày 4 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thuế TNCN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC HẢI QUAN

• Công văn số 1856 TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty TNHH Cát Hưng về việc giải toả cưỡng chế và phạt chậm nộp.
• Công văn số 1855/ GSQL ngày 13 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc nhập khẩu gỗ từ Lào.
• Công văn số 1853/ TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giải quyết chứng từ thanh toán hàng tái xuất khẩu.
• Công văn số 1852/ TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty TNHH Khoa Y về việc giải quyết chứng từ thanh toán hàng tái xuất khẩu.
• Công văn số 1835/ TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ ô tô nhập khẩu.
• Công văn số 1828/ TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế mặt hàng rượu.
• Công văn số 1817/ TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế mặt hàng rượu.
• Công văn số 1814 TCHQ/GSQL ngày 11 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Sản xuất và XNK Bình Dương về thủ tục XNK nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại nước ngoài.
• Công văn số 1812 TCHQ/GSQL ngày 11 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu hàng OC qua cửa khẩu Bo Nuê.
• Công văn số 1811/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc xử lý thuế xăng dầu TN-TX tiêu thụ nội địa.
• Công văn số 1810/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế nhập khẩu đầu tư nước ngoài.
• Công văn số 1798/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế rượu vang đỏ.
• Công văn số 1784 TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về thành lập địa điểm làm thủ tục Hải quan, điểm thông qua nội địa
• Công văn số 1782/ TCHQ/PC ngày 10 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc xử lý vi phạm của công ty TNHH May mặc Kim Hồng .
• Công văn số 1771/ TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế sợi nhập nhập khẩu.
• Công văn số 1763/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc trả lời vướng mắc về kiểm tra chất lượng thực phẩm nhập khẩu.
• Công văn số 1758/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc nhập khẩu hàng hoá.
• Công văn số 1762/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc phân loại mặt hàng siêu viên sủi PLus và viên viên sủi Has có xuất xứ từ Hungari
• Công văn số 1713 TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia về việc tạm giải toả cuỡng chế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
BỘ LĐTB & XH

• Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 9 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH và BTC về hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng.
• Công văn số 1346 LĐTBXH-LĐVL ngày 10 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
• Công văn số 1341 LĐTBXH-LĐVL ngày 10 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về trợ cấp thôi việc.
• Công văn số 1340 LĐTBXH-QLLĐNN ngày 9 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH gửi Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam về khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.
• Công văn số 1331 LĐTBXH-LĐVL ngày 9 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện chính sách lao động dôi dư.
• Công văn số 1330 LĐTBXH-LĐVL ngày 9 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện chính sách lao động dôi dư.
• Công văn số 1313 LĐTBXH-LĐVL ngày 6 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện chính sách lao động dôi dư.
• Công văn số 1312 LĐTBXH-LĐVL ngày 6 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện chính sách lao động dôi dư cho người lao động.
• Công văn số 1311 LĐTBXH-LĐVL ngày 6 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về mốc thời gian tính chế độ lao động dôi dư cho người lao động.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
BỘ CÔNG NGHIỆP

• Công văn số 1696 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển xí nghiệp vận tải ôtô, xây lắp, dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành công ty cổ phần dịch vụ - thương mại Dệt Nam Định.
• Công văn số 1695 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định.
• Công văn số 1694 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí dệt may Thủ Đức thành công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức.
• Công văn số 1690 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Da Sài Gòn thành Công ty cổ phần Da Sài Gòn.
• Công văn số 1689 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển xí nghiệp Việt Thái của Công ty Dây và cáp điện Việt Nam thành công ty cổ phần Việt Thái.
• Công văn số 1664 QĐ-TCCB ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Rượu Bình Tây.
• Công văn số 1642 QĐ-TCCB ngày 5 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng.
• Công văn số 1641 QĐ-TCCB ngày 5 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về viêc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Điện tử tin học viễn thông Nghệ An thành công ty cổ phần Điện tử - Tin học Viễn thông Nghệ An.

CÁC CƠ QUAN KHÁC

• Thông tư số 19/2005/TT-BBCVT ngày 6 tháng 5 năm 2005 của Bộ Bưu chính viễn thông về hướng dẫn về cấp giấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.
• Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 6 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.
• Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cà xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ.
• Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.
• Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.
• Thông tư số 46/2005/TT-BNV ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
• Quyết định số 1113/2005/QĐ-BTP ngày 5 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Tư pháp về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp../.
 
K

kaizentv

Trung cấp
2/6/04
128
0
16
47
HOT - Hà Nội
Truy cập trang
Chào các bạn,

Minh đang vướng về việc ghi giá bán trên hoá đơn so với giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô (chủ yếu là xe tải đã qua sử dụng nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc).

Mình đã tìm kiếm được một số tài liệu, song còn công văn số 1190 TCT/DNNN ngày
22/04/2004 thì chưa tìm được. Có một số trang web có công văn trên nhưng chỉ ở dạng bản tin nên không có nội dung. Công văn này tớ nghe anh bạn nói là hướng dẫn truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động trên nên rất hữu ích mà trong các văn bản mình tìm thấy nói chưa được rõ ràng. Rất tiếc là anh ấy không để ý nhiều về lĩnh vực này nên không nhớ chắc chắn.

Có một số trang web có công văn trên nhưng chỉ ở dạng bản tin nên không có nội dung.

Bác nào có post lên hoặc gửi cho mình theo địa chỉ: kaizentv@yahoo.com

Xin cảm ơn nhiều.
 
S

sabrina

Guest
26/4/05
4
0
0
43
Ha Noi
Anh Hùng có thể cho em chuẩn mực 17 được không ạ?E cảm ơn anh....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA