Format VBA

  • Thread starter MCapri
  • Ngày gửi
M

MCapri

Guest
27/6/07
11
0
0
TPHCM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn,

Em hiện đang tìm cách conditional format VBA cho một số điều kiện text. Em tìm được trên mạng nhiều thông tin về VBA này và đổi lại chút xíu để thực hiện được đúng format mình muốn.

Tuy nhiên, khi paste đoạn VBA này vào Excel thì lại không hoạt động. Worksheet đã có sẵn text ở dưới dạng công thức rồi. Excel nó không chịu đổi màu dùm em

Khi em đánh chữ hoặc lập công thức "sau" khi paste VBA thì Excel lại Ok, tô màu dùm.

Anh chị giúp em sửa VBA dưới đây để khi dán VBA này vào nó tự động nhận biết những text có sẵn để tự động tô màu ạ

Option Compare Text 'A=a, B=b, ... Z=z
Option Explicit


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim Cell As Range
Dim Rng1 As Range

On Error Resume Next
Set Rng1 = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1)
On Error GoTo 0
If Rng1 Is Nothing Then
Set Rng1 = Range(Target.Address)
Else
Set Rng1 = Union(Range(Target.Address), Rng1)
End If
For Each Cell In Rng1
Select Case Cell.Value
Case vbNullString
Cell.Font.ColorIndex = xlNone
Cell.Font.Bold = False
Case "Hóa L" & ChrW(7897) & "c", "Hóa Quy" & ChrW(7873) & "n", "Hóa Khoa", "Hóa K" & ChrW(7925)
Cell.Font.ColorIndex = 3
Cell.Font.Bold = True
Case "Thái Tu" & ChrW(7871), "L" & ChrW(7897) & "c T" & ChrW(7891) & "n"
Cell.Font.ColorIndex = 3
Cell.Font.Bold = True
Case ChrW(272) & ChrW(7883) & "a Không", ChrW(272) & ChrW(7883) & "a Ki" & ChrW(7871) & "p"
Cell.Font.ColorIndex = xlNone
Cell.Font.Bold = True
Case "Kình D" & ChrW(432) & ChrW(417) & "ng", ChrW(272) & "à La"
Cell.Font.ColorIndex = xlNone
Cell.Font.Bold = True
Case "H" & ChrW(7887) & "a Tinh", "Linh Tinh"
Cell.Font.ColorIndex = xlNone
Cell.Font.Bold = True
Case ChrW(272) & "ào Hoa", "H" & ChrW(7891) & "ng Loan", "Thiên H" & ChrW(7881)
Cell.Font.ColorIndex = 7
Cell.Font.Bold = False
Case "Long Trì", "Ph" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng Các", "H" & ChrW(7927) & " Th" & ChrW(7847) & "n"
Cell.Font.ColorIndex = 7
Cell.Font.Bold = False
Case Else
Cell.Interior.ColorIndex = xlNone
Cell.Font.Bold = False
End Select
Next

End Sub

em xin cảm ơn

MCapri
 
Webketoan PRO
A

anh phuong

Guest
15/5/07
60
2
8
Mien Tay
Thì gán thêm cái Worksheet_Activate nữa là được chứ gì
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều