Xin mẫu bãi nhiệm Giám đốc

  • Thread starter ThanhThuyht
  • Ngày gửi
T

ThanhThuyht

Guest
2/7/08
10
0
0
Hà Tây
Chào các anh/chị!
Hiện em đang rất cần mẫu Quyết định bãi nhiệm Giám đốc để nộp cho ngân hàng ai có thì cho em xin nhé.
Thanks!
Mail của em: tiengsong842000@yahoo.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bong xin

Guest
28/6/09
11
0
0
Nam Dinh
Thay đổi giám đốc không ai làm bãi nhiệm cả bạn ạ. Phải căn cứ vào biên bản họp HĐQT hay tương tự rồi có quyết định của HĐQT khi đó mang lên Sở kế hoạch để thay đổi.
 
H

Ha Phamkt

Guest
16/8/09
2
0
0
40
Bình Chánh
anh chị nào có mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và quyết định bãinhiệm giám đốc cho em xin với. Em đang cần,
Cảm ơn mọi người rất nhiều
 
Q

quanghiept

Trung cấp
8/10/08
57
0
0
Ha Noi
Hic!
Lần đầu tiên nghe thấy cụm từ bãi nhiệm giám đốc ạ!
Theo quy định của pháp luật thì có 2 trường hợp như thế này:
1. Giám đốc là người góp vôn (Thành viên / cổ đông sáng lập) công ty và người này đồng thời làm giám đốc của công ty. Khi không muốn người này làm giám đốc nữa thì đưa ra cuộc họp thành viên hoặc họp đại hội đồng cổ đông. Họp xong hội đồng quản trị ra nghị quyết.
2. Giám đốc là người đi thuê, đối với trường hợp này thì phải thanh lý hợp đồng lao động. Giải quyết các quyền và lợi ích của giám đốc. sau đó thì lại đi thuê và bổ nhiệm giám đốc mới.
Còn quyết định bãi nhiệm giám đốc thì đừng hỏi nhá, người ta cười cho đấy! :D
 
H

hangthpy

Guest
27/5/10
1
0
0
hcm
Mình đang rất cần mẫu giấy bãi nhiệm kế toán.bạn nào có giúp với
 
danhphancong

danhphancong

Sơ cấp
15/5/09
16
0
1
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Cty ………………………………………………………….COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
---------------- Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá : 01/ QĐ-TVÑ
TP.HCM, ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2008


QUYEÁT ÑÒNH
V/V: BAÕI NHIEÄM KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

- Caên cöù Ñieàu leä ………………………………….ñaõ ñöôïc caùc thaønh vieân thoâng qua ngaøy thaùng naêm
-Caên cöù Quyeát ñònh boå nhieäm Keá toaùn tröôûng ngaøy thaùng naêm.
QUYEÁT ÑÒNH

Ñieàu 1: Baõi nhieäm ……………………………..( Sinh ngaøy :…… /……../………, CMND soá: …….. do ……. An caáp ngaøy….)

Ñieàu 2: Baø ………………………….. khoâng ñöôïc thöïc hieän veà caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong Quyeát ñònh boå nhieäm Keá toaùn tröôûng ngaøy ……………………….

Ñieàu 3: Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy …………………….T.M. HOÄI ÑOÀNG THAØNH VIEÂN
CHUÛ TÒCH
 
S

Sno

Guest
3/3/11
1
0
0
ben tre
mình cũng đang gặp vấn đề về thay đổi Giám đốc của cty.
Cty mình làm là cty cổ phần.
Bạn nào có mẫu quyết định bãi nhiệm GĐ cũ và bổ nhiệm GĐ mớ ; hay mẫu biên bản họp HĐCĐ về vấn đề này làm ơn giúp mình với
mail của mình là:duongtuyet_0606@yahoo.com.vn
Thank........!!!!!
 
K

kavoby

Sơ cấp
15/11/12
6
0
1
33
hà nội
Ðề: Xin mẫu bãi nhiệm Giám đốc

Em đang cần mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng và mẫu bổ nhiệm kế toán mới, ai có cho em xin với ạ.
Gửi cho em qua địa chỉ mail này hangnt@baonam.vn
Em cảm ơn nhiều ạ!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA