Những công việc DN thực hiện đầu năm 2010.

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ

Những công việc và báo cáo DN thực hiện vào đầu năm 2010​
1. Khai thuế môn bài năm 2010:
+Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh nghiệp.
+Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2010.
- Mức thuế môn bài phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.
- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

2. Khai quyết toán thuế GTGT:
Kết thúc năm 2009 các Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không phải khai quyết toán năm để gửi cơ quan thuế.
+ Trường hợp trong năm đơn vị có kê khai bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC thì gửi bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT – BTC. Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào tờ khai thuế GTGT tháng 03 năm 2010.

3. Khai quyết toán thuế TNDN:
Các Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
+ Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
+ Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc. Số thuế TNDN còn phải nộp được xác định = số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Báo cáo tài chính năm (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được doanh nghịêp kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam kiểm toán).
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai theo mẫu trong Thông tư số 60/2007/TT-BTC (tuỳ theo thực tế phát sinh của Doanh nghiệp)
Lưu ý:
- Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.
- Đối với các doanh nghiệp được giảm thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC và Thông tư số 85/2009/TT-BTC thì doanh nghiệp phải ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong tờ khai quyết toán thuế TNDN

4. Báo cáo tài chính:
4.1- Doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, gồm các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
4.2- Doanh nghiệp theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, gồm các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN

5. Khai quyết toán thuế tài nguyên:
Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế Tài nguyên năm 2009 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.
Lưu ý: Chính sách hướng dẫn thuế Tài nguyên là Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ, Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009

6. Quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài:
Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
Hồ sơ khai quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài bao gồm:
- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán;
- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.
Lưu ý: Chính sách thuế nhà thầu là Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính

7. Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn:
Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn, theo mẫu số BC-29/HĐ kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, quản lý, sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm 2010.

8. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2010:
8.1. Về đăng ký mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
- Đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng mức tiêu hao hợp lý nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng vào sản xuất và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.
8.2. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
Ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, theo quy định thì:
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
9. Các lưu ý chung:
9.1. Thuế GTGT: Từ ngày 01/01/2010 thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính (hết thời hạn được giảm 50% thuế suất của một số hàng hóa, dịch vụ theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ).
9.2. Thuế TNDN: năm 2010 các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như một số ngành nghề kinh doanh không còn được giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ và Quyết định 58/2009/QĐ-TTg. Do vậy các doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính quý, nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành.
9.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt:
+ Đối với rượu: việc áp dụng thuế suất được chia thành 2 nhóm:
* Rượu từ 20 độ trở lên: từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 áp dụng thuế suất 45%.
* Rượu dưới 20 độ: áp dụng thuế suất là 25%
+ Đối với bia: từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 áp dụng thuế suất 45%.
9.4. Đối với tiền thuê đất và thuế nhà đất: doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp tại Chi cục thuế địa phương nơi có đất sử dụng theo quy định tại Thông tư 60/2007/TT-BTC.

(Lưu ý: trên là những điều cơ bản, tuỳ thuộc từng địa phương sẽ có các y/c khác nhau)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham

Những công việc và báo cáo DN thực hiện vào đầu năm 2010​
1. Khai thuế môn bài năm 2010:
+Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh nghiệp.
+Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2010.
- Mức thuế môn bài phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính. - Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

......
......
......

(Lưu ý: trên là những điều cơ bản, tuỳ thuộc từng địa phương sẽ có các y/c khác nhau)

Em xin phép bổ sung :

+ Khai thuế môn bài theo năm - http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/thuthucthue/cuc/kekhaithue/69.htm

Các bạn có thể tìm hiểu thêm :
+ CẨM NANG CHO NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN - BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH được Mr. Trần Văn Hùng biên soạn tại đây - http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/index.htm
====

Bổ sung năm 2010,
- Đăng ký MST TNCN (nếu có)
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Năm nay có nộp TK đăng ký tiền lương nữa không nhỉ? và XNT nữa??
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Năm nay có nộp TK đăng ký tiền lương nữa không nhỉ? và XNT nữa??

Tờ đăng ký kế hoạch tiền lương đã bỏ, nhập xuất tồn năm thì không thấy qui định phải nộp, không biết tại các Chi cục ở từng Quận thì thế nào ?
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tờ đăng ký kế hoạch tiền lương đã bỏ, nhập xuất tồn năm thì không thấy qui định phải nộp, không biết tại các Chi cục ở từng Quận thì thế nào ?

Nhập xuất tồn kho cũng bỏ luôn bác à.

Chi Cục Thuế TP. HCM nào làm khó thì nói hãy liên hệ Cục Thuế TP. HCM với : Bà Trần Thị Lệ Nga và Ông Đỗ Quốc Tuấn đã hướng dẫn tập huấn Thuế cho các DN
 
B

bbc

Trung cấp
15/10/04
147
1
0
hn
Trong năm 2010 áp dụng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN mới,
Lương tối thiểu cũng tăng lên 980.000 phải ko các bác
 
secre

secre

Trung cấp
8/5/09
95
1
0
Nghệ an- TPHCM
Dear bbc! Sự thay đổi mức lương tối thiểu lên bao nhiêu cũng tuỳ từng chỗ nữa, bạn hãy tham khảo Nghị định 97/2009/NĐ-CP nhé!
Em cũng có câu hỏi như Jane2906, thế đầu năm nay phải đi đăng ký phương pháp trích khấu hao lại sao bác? Em tưởng chỉ phải Đăng ký mức trích khấu hao TSCĐ thôi chứ???
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
secre
Anh ơi, cho e hỏi tí với. Vậy là đầu mỗi niên độ là DN phải đăng ký Mức tiêu hao nhiên liệu và phương pháp trích hấu hao lại hả anh? Nếu như những năm trước mình đã đăng ký rồi và năm nay không thay đổi thì mình có cần làm không anh? Thanks anh. Nice day cả nhà ^.^!

Mình cũng băn khoăn chỗ bôi đỏ này ?

Đăng ký phương pháp trích khấu hao chỉ áp dụng đối với TSCĐ mới mua và bắt đầu đưa vào sử dụng , do đó nếu bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng thì phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tại thời điểm đưa vào sử dụng (không đăng ký vào thời điểm kết thúc năm tài chính), nếu không có sự thay đổi về TSCD (tăng, giảm) thì không cần phải đăng ký hàng năm .
 
K

Kungfupanda

Sơ cấp
11/9/09
11
0
0
HCM
Nhập xuất tồn kho cũng bỏ luôn bác à.

Chi Cục Thuế TP. HCM nào làm khó thì nói hãy liên hệ Cục Thuế TP. HCM với : Bà Trần Thị Lệ Nga và Ông Đỗ Quốc Tuấn đã hướng dẫn tập huấn Thuế cho các DN

Chào bác Ke toan gia gan,
e mới ra trường và đi làm ở một công ty cũng mới thành lập dc 1 năm nhưng trước khi e vào làm thì đã có 1 ng làm trước em rùi, và giờ đã nghỉ và ko bàn giao lại công việc nên giừ e vào làm chẳng biết họ đã làm những gì, bác cho em hỏi những thủ tục đầu tiên khi cty mới thành lập của kế toán là phải làm những gì, bảng trích khấu hao có phải đăng ký ko, bảng đăng ký tiền lương ...
cám ơn bác
 
sunny3108

sunny3108

Trung cấp
12/9/08
87
0
0
39
Hà Nội
Đăng ký phương pháp trích khấu hao chỉ áp dụng đối với TSCĐ mới mua và bắt đầu đưa vào sử dụng , do đó nếu bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng thì phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tại thời điểm đưa vào sử dụng (không đăng ký vào thời điểm kết thúc năm tài chính), nếu không có sự thay đổi về TSCD (tăng, giảm) thì không cần phải đăng ký hàng năm .

Anh cho e hỏi với, tháng 9/2009 cty e có thanh lý 1 TSCĐ. vậy sang năm 2010 e có phải làm bảng đăng ký trích khấu hao cho các TSCĐ cũ ko, hay phải làm thông báo giảm TSCĐ đã thanh lý lên CCT ko a?
 
H

hoamiumiu

Guest
3/8/08
3
0
0
ha noi

Những công việc và báo cáo DN thực hiện vào đầu năm 2010​
8. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2010:
8.1. Về đăng ký mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
- Đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng mức tiêu hao hợp lý nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng vào sản xuất và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.
8.2. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
Ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, theo quy định thì:
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.


Anh ơi, cho e hỏi tí với. Vậy là đầu mỗi niên độ là DN phải đăng ký Mức tiêu hao nhiên liệu và phương pháp trích hấu hao lại hả anh? Nếu như những năm trước mình đã đăng ký rồi và năm nay không thay đổi thì mình có cần làm không anh? Thanks anh. Nice day cả nhà ^.^!


Anh cho e hoi: một năm có thể thay đổi định mức hai lần được không??
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Anh cho e hoi: một năm có thể thay đổi định mức hai lần được không??
Thông tư 130:
Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩmthông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

=> thay đổi bao nhiêu lần là tuỳ tình hình SX của DN nhưng phải thông báo cho CQ thuế theo qui định.
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Đăng ký phương pháp trích khấu hao chỉ áp dụng đối với TSCĐ mới mua và bắt đầu đưa vào sử dụng , do đó nếu bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng thì phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tại thời điểm đưa vào sử dụng (không đăng ký vào thời điểm kết thúc năm tài chính), nếu không có sự thay đổi về TSCD (tăng, giảm) thì không cần phải đăng ký hàng năm .

bác cho e hỏi, thế dn e mua 1tscd là máy tính trên 10tr từ tháng 10/2009, đầu năm 2009 thì chưa đăng ký phương pháp trích kh với thuế như vậy tháng 10/2009 e có được tính khấu hao ts đó vào chi phí hợp lý ko bác, và đầu năm 2010 đăng ký bổ sung thế nào ạ? ai có mẫu cho e xin với, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ thông tin
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
bác cho e hỏi, thế dn e mua 1tscd là máy tính trên 10tr từ tháng 10/2009, đầu năm 2009 thì chưa đăng ký phương pháp trích kh với thuế như vậy tháng 10/2009 e có được tính khấu hao ts đó vào chi phí hợp lý ko bác, và đầu năm 2010 đăng ký bổ sung thế nào ạ? ai có mẫu cho e xin với, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ thông tin

Qui định "phải đăng ký phương pháp trích KH tại thời điểm đưa vào sử dụng"
CQ thuế có thể dựa vào qui định để xuất toán CPKH đối với những TSCD không đăng ký, bạn nên đăng ký sớm.
Mẫu đính kèm.
 

Đính kèm

  • DKKHTSCD.xls
    15.5 KB · Lượt xem: 347
thuy2512

thuy2512

Guest
30/12/09
18
0
0
TP Hồ Chí Minh
Quyết toán thuế TNCN

Các anh chị cho em hỏi cái này nhé.
Cuối năm mình phải làm quết toán thuế TNCN đúng không ah?
Cty em chỉ có vài người đã có MST TNCN, và chỉ có Giám đốc là phải đóng thuế TNCN thôi.Trong năm cty còn thuê nhân công ngoài nữa. Từ trước giờ cty em không làm quyết toán thuế TNCN, năm nay em phải làm mà e lại không biết phải làm sao, thủ tục như thế nào?
Anh chị nào biết thì giúp em với!
 
thuy2512

thuy2512

Guest
30/12/09
18
0
0
TP Hồ Chí Minh
Đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Qui định "phải đăng ký phương pháp trích KH tại thời điểm đưa vào sử dụng"
CQ thuế có thể dựa vào qui định để xuất toán CPKH đối với những TSCD không đăng ký, bạn nên đăng ký sớm.
Mẫu đính kèm.

Pác VTM ơi! Em thấy pác đính kèm mẫu ĐKKHTSCĐ trên diễn đàn nhưng em không xem được, pác gửi mail cho em xin mẫu đó với nha.
mai em là: thanhthuy8776@yahoo.com
Cảm ơn pác nhiều.
 
Bekis

Bekis

Cao cấp
19/5/08
228
3
18
thanh thai
Thuế TNDN tạm tính Quý 4-2009

Cho mình hỏi quý 4 nam 2009 có nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính không vậy? Cty minh không có ai nộp thuế TNCN như vậy có làm tờ khai quyết toán thuế TNCN không?.
Mong các bạn giúp giùm.
Thanks!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cho mình hỏi quý 4 nam 2009 có nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính không vậy? Cty minh không có ai nộp thuế TNCN như vậy có làm tờ khai quyết toán thuế TNCN không?.
Mong các bạn giúp giùm.
Thanks!

Tờ khai thuế TNDN tạm tính của Q.4/09, bạn vẫn làm bình thường.
Khai quyết toán thuế TNCN... chờ hướng dẫn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA