Hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

  • Thread starter thuytrinh267
  • Ngày gửi
T

thuytrinh267

Guest
25/11/09
1
0
0
34
nha trang
Khi có quyết định của Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền về đánh giá lại TSCĐ, vật tư, hàng hóa...doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản và phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản vào sổ kế toán.
a,Đánh giá lại TSCĐ: căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ
. Phần nguyên giá điều chỉnh tăng:
NỢ 211 - TSCĐHH
CÓ 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
. Phần nguyên giá điều chỉnh giảm
NỢ 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
CÓ 211 - TSCĐHH
.Nếu có điều chỉnh hao mòn TSCĐ
Trường hợp giảm: NỢ 214 - Hao mòn TSCĐ
CÓ 412 - Chênh lệch
Trường hợp tăng: NỢ 412 - Chênh lệch
CÓ 214 - Hao mòn
b,Đánh giá lại vật tư, hàng hóa...
. Nếu đánh gía lại cao hơn giá trị đã ghi sổ kế toán thì hạch toán số chênh lệch tăng
NỢ 152 - NVL
NỢ 152 - CCDC
NỢ 155 - Thành phẩm
NỢ 156 - Hàng hoá
CÓ 412 - Chênh lệch
. Nếu đánh giá lại thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán thì ghi số chênh lệch giảm
NỢ 412 - Chênh lệch
CÓ 152 - NVL
CÓ 152 - CCDC
CÓ 155 - Thành phẩm
CÓ 156 - Hàng hoá
Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý số chênh lệch đánh giá lại tài sản bằng cách ghi tăng hoặc giảm nguồn vốn kinh doanh
. Nếu TK 412 có số dư bên Có: NỢ 412
CÓ 411
.Nếu TK 412 có số dư bên Nợ: NỢ 411
CÓ 412
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MissDragon88

Guest
4/5/09
5
0
1
36
TPHCM
Vậy bạn ui, cho mình hỏi: Khi nào điều chỉnh tăng giảm phần hao mòn TSCD khi đánh giá lại TSCD.

Ví dụ, mình có 1 nghiệp vụ phát sinh như sau thì định khoản ntn? Phần này mình ko được rõ cho lắm, mong mí pác giúp đỡ

Tại DN có quyết định của Nhà nước khi đánh giá lại tăng tài sản cố định 120.000.000 đ, biết rằng nguyên giá TSCD cũ là 100.000.000 đ, trong đó giá trị hao mòn là 20.000.000 đ.
 
L

lanphuong99

Guest
2/3/10
1
0
0
TP.HCM
Hạch toán chênh lệch khi đánh giá tài sản

Chào bạn,
Cơ quan của tôi đem quyền sử dụng đất đi góp vốn thành lập công ty mới (có phần định giá góp vốn chênh lệch lớn với giá mua) thì hạch toán như thế nào?
Mong các bạn giúp đỡ.
Trân trọng cảm ơn.
 
A

aladin77772000

Trung cấp
30/8/07
117
4
18
hn
Chào bạn,
Cơ quan của tôi đem quyền sử dụng đất đi góp vốn thành lập công ty mới (có phần định giá góp vốn chênh lệch lớn với giá mua) thì hạch toán như thế nào?
Mong các bạn giúp đỡ.
Trân trọng cảm ơn.

Tr­ường hợp của bạn là góp vốn bằng TSCĐ vô hình vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát:
11. Khi góp vốn bằng TSCĐ vô hình vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát
11.1. Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Số khấu hao đã trích)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

11.2. Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn thì số chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ đem đi góp vốn được ghi nhận vào TK 711 “Thu nhập khác” là phần chênh lệch tính tương ứng cho phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh, phần còn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh được ghi nhận vào TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Số khấu hao đã trích)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)
Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá trị do các bên liên doanh đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá trị do các bên liên doanh đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ sẽ được hoãn lại phần chênh lệch tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).
- Định kỳ, căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh giá
lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
Có TK 711 - Thu nhập khác.

cái này mình giải thích thêm nếu bạn đã lập báo cáo tài chính hợp nhất sẽ hiểu. VD bạn góp vốn liên doanh 50/50 thì khi đó giá trị chênh lệch tài sản bạn đưa đi góp vốn là 1tỉ chẳng hạn thì trong 1 tỉ đó 50% bạn sẽ ghi nhận ngay vào 711 còn 50% còn lại bạn phải treo trên 3387 rồi phân bổ dần theo thời gian sử dụng của tài sản hoặc theo thời hạn liên doanh (nếu TSCĐ vô hình của bạn là QSD đất lâu dài).ok
 
T

thanhrong09

Guest
21/3/10
1
0
0
son la
Tr­ường hợp của bạn là góp vốn bằng TSCĐ vô hình vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát:
11. Khi góp vốn bằng TSCĐ vô hình vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát
11.1. Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Số khấu hao đã trích)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

11.2. Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn thì số chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ đem đi góp vốn được ghi nhận vào TK 711 “Thu nhập khác” là phần chênh lệch tính tương ứng cho phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh, phần còn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh được ghi nhận vào TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Số khấu hao đã trích)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)
Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá trị do các bên liên doanh đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá trị do các bên liên doanh đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ sẽ được hoãn lại phần chênh lệch tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).
- Định kỳ, căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh giá
lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
Có TK 711 - Thu nhập khác.

cái này mình giải thích thêm nếu bạn đã lập báo cáo tài chính hợp nhất sẽ hiểu. VD bạn góp vốn liên doanh 50/50 thì khi đó giá trị chênh lệch tài sản bạn đưa đi góp vốn là 1tỉ chẳng hạn thì trong 1 tỉ đó 50% bạn sẽ ghi nhận ngay vào 711 còn 50% còn lại bạn phải treo trên 3387 rồi phân bổ dần theo thời gian sử dụng của tài sản hoặc theo thời hạn liên doanh (nếu TSCĐ vô hình của bạn là QSD đất lâu dài).ok
 
H

Hquyen

Guest
29/6/07
1
0
0
Đà Lạt
cho mình hỏi xn mình trực thuộc cty TNHH 1 thành viên của nhà nước quản lý. nhưng giờ có quyết định cổ phần. sau khi dánh giá lại TSCĐ giá trị tài sản đã khấu hao hết tăng lên
trong khi chờ đợi chuyển đổi chính thức thành cty CP minh phải hạch toán khấu hao phần tài sản này như thế nào
còn nữa lúc xn mình có quyết định chuyển thành XN Cty có chuyển cho mình một số TS hoạt động ghi nợ TK nội bộ bây giờ dánh giá lại thì mình phải hạch toán phần nợ tài sản cty chuyển qua lúc trước theo giá trị đánh giá lại hay giá trị cũ. giúp minh với
 
N

nguoi la

Guest
14/4/08
6
0
0
Ninh Binh
cho mình hỏi: mình là kế toán Công ty TNHH xây dựng dân dụng, kinh doanh gỗ hạch toán giá nguyên vật liệu, hàng hóa theo giá gốc
Số gỗ còn tồn kho để từ năm 2009 đến năm 2011. Đầu năm 2011 giám đốc minh quyết định điều chỉnh lại giá số gỗ này theo giá thị trường vì giá số gỗ năm 2011 cao gấp 2 lần số gỗ năm 2009. Giám đốc mình quyết định như vậy có đúng không?, mình nên hạch toán như thế nào?
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
cho mình hỏi: mình là kế toán Công ty TNHH xây dựng dân dụng, kinh doanh gỗ hạch toán giá nguyên vật liệu, hàng hóa theo giá gốc
Số gỗ còn tồn kho để từ năm 2009 đến năm 2011. Đầu năm 2011 giám đốc minh quyết định điều chỉnh lại giá số gỗ này theo giá thị trường vì giá số gỗ năm 2011 cao gấp 2 lần số gỗ năm 2009. Giám đốc mình quyết định như vậy có đúng không?, mình nên hạch toán như thế nào?

Theo quy định hiện tại là không được bạn ơi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA