Mỗi tuần một chuyên đề

Văn bản mới phát hành tháng 02/2010

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Điều 1. Sửa đổi điểm 5 mục I phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP như sau:
“5. Liên hóa đơn:
Mỗi hóa đơn phải có từ 3 liên trở lên, trường hợp sử dụng hóa đơn có 2 liên phải được cơ quan thuế chấp thuận; chức năng sử dụng của từng liên. Liên 1: Lưu, liên 2: Giao khách hàng, liên 3: Nội bộ. Đối với hóa đơn bằng hình thức tem, vé, thẻ thì có thể áp dụng số liên phù hợp nhưng phải được chấp thuận của cơ quan thuế”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Load file tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
  • Công văn số: 345/LĐTBXH-LĐTL ngày 01/02/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – “V/v tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy thoái kinh tế”

  • Công văn số: 360/LĐTBXH-LĐTL ngày 02/02/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – “V/v hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc”

  • Công văn số: 393/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/02/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng”

Load file tại đây
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài Chính “V/v Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân”

Nguồn: http://hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=2661

Load file tại đây: http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File...AT DONG/Nam 2010/Thang 2-2010/Thong tu 20.doc

Load file tại đây

Công văn số: 450/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn V/v: V/v Hướng dẫn lập tờ khai
thuế TNCN.

Công văn số: 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009

(Được gởi bởi Thầy Va Anh Toi tại đây - http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=623486#post623486)

Load file tại đây
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Các biểu mẫu kê khai thuế TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính

+ TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 01/KK-BH
(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)
(File: 01.KK – BH)
+ TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 01/KK-XS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)
(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số)
(File: 01.KK – XS)
+ TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 02/KK-BH
(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)
(File: 02.KK – BH)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 02/KK-XS
(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số)
(File: 02.KK – XS)
+ BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM - Mẫu số: 02A/BK-BH

(Kèm theo Tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS)
(File: 02A.KK – BH)
+ BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ - Mẫu số: 02A/BK-XS

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS)
(File: 02A.KK – XS)
+ TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 24/KK - TNCN
(Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn)
(File: 24.KK)
+ TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 02/KK-TNCN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
(File: Mau 02.KK)
+ TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 03/KK-TNCN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)
(File: Mau 03.KK)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
(File: Mau 05.KK)
+ BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Mẫu số: 05A/BK-TNCN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
(File: Mau 05A.KK)
+ BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG - Mẫu số: 05B/BK-TNCN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
(File: Mau 05B.KK)
+ BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN - Mẫu số: 06B/BK-TNCN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN
(File: Mau 06.BK – CNCK)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 06/KK - TNCN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)
(File: Mau 06.KK)
+ TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 07/KK -TNCN
(Dành cho cá nhân khai trực tiếp thu nhập từ tiền lương, tiền công với cơ quan thuế )
(File: Mau 07.KK)
+ TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 08/KK – TNCN
(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
(File: Mau 08.KK)
+ TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 08A/KK-TNCN
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
(File: Mau 08A.KK)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 08B/KK-TNCN
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh)
(File: Mau 08B.KK)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 09/KK-TNCN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)
(File: Mau 09.KK)
+ Phụ lục THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG – Mẫu số: 09A/PL-TNCN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN)
(File: Mau 09A.PL)
+ Phụ lục THU NHẬP TỪ KINH DOANH - Mẫu số: 09B/PL-TNCN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )
(File: Mau 09B.PL)
+ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 13/KK - TNCN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)
(File: Mau 13.KK)
+ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 18/MGT-TNCN
(File: Mau 18.MGT)

Load file tại đây
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thông tư 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài Chính "Sửa đổi Mục lục Ngân sách"

THÔNG TƯ​
Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước​

- Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính;
để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhà nước, Bộ Tài Chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và được thực hiện từ năm ngân sách 2010. Cụ thể như sau:​

Điều 1. Bổ sung mã số và sửa tên các chương như sau:

1. Bổ sung mã số chương:

A) Bổ sung mã số 177: Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội.
B) Bổ sung mã số 178: Tập Đoàn Công Nghiệp Xây Dựng Việt Nam.
C) Bổ sung mã số 179: Tập Đoàn Sông Đà.

2. Sửa tên mã số chương:

A) Sửa tên mã số chương 125: “Tổng Công Ty Hoá Chất Việt Nam”, thành tên: “Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam”.

B) Sửa tên mã số chương 138: “Tổng Công Ty Xi Măng Việt Nam”, thành tên: “Tổng Công Ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam”.

C) Sửa tên mã số chương 170: “Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị”, thành tên: “Tập Đoàn Phát Triển Nhà và Đô Thị”.

Điều 2. Bổ sung mã số và sửa đổi nội dung hạch toán ngành kinh tế (loại, khoản) như sau:

1. Bổ sung mã số khoản 356: Quan hệ giữa các cấp ngân sách về bổ sung cân đối.
Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách về bổ sung cân đối.

2. Sửa tên và nội dung hạch toán của khoản 346: Quan hệ giữa các cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ giữa các cấp ngân sách về bổ sung có mục tiêu.

Điều 3. Bổ sung, sửa đổi mã số mục, tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước như sau:

1. Sửa đổi các tiểu mục của mục 1000 - thuế thu nhập cá nhân, như sau:

A) Huỷ bỏ các tiểu mục:
- Huỷ bỏ tiểu mục 1002 - thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài ở việt nam.
- Huỷ bỏ tiểu mục 1011 - thuế thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
- Huỷ bỏ tiểu mục 1013 - thuế thu nhập từ quà biếu, quà tặng.

B) Sửa đổi tên của các tiểu mục:
- Sửa đổi tên tiểu mục 1001 “thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động việt nam”, thành tên “thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công”.
- Sửa đổi tên tiểu mục 1006 “thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản”, thành tên “thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản”.
- Sửa đổi tên tiểu mục 1008 “thuế thu nhập từ bản quyền”, thành tên “thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại”.
- Sửa đổi tên tiểu mục 1012 “thuế thu nhập từ thừa kế”, thành tên “thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản”.

2. Bổ sung nội dung hạch toán của mục 1350 - thuế chuyển quyền sử dụng đất, như sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất được hạch toán vào mục 1350 - thuế chuyển quyền sử dụng đất.

3. Sửa đổi, bổ sung mục 1750 - thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:
A) Sửa tên và nội dung hạch toán tiểu mục 1754 “mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nước”, thành “mặt hàng rượu sản xuất trong nước”.
B) Bổ sung tiểu mục 1758: Mặt hàng bia sản xuất trong nước.

4. Bổ sung mã số tiểu mục 3706 - phụ thu về dầu, khí.

5. Bổ sung mã số tiểu mục 4908 - thu điều tiết từ sản phẩm lọc hoá dầu.

6. Huỷ bỏ tiểu mục và sửa đổi nội dung hạch toán của mục 6350 - chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức, như sau:
A) Huỷ bỏ tiểu mục 6351 và tiểu mục 6352.
B) Các khoản chi tiền lương, các khoản phụ cấp của cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được hạch toán vào các tiểu mục tương ứng của mục 6000 “tiền lương” và mục 6100 “phụ cấp lương” theo từng nội dung của khoản chi tiền lương, phụ cấp.

7. Bổ sung mã số mục 0012 - thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên.

Điều 4. Bổ sung mã số chương trình mục tiêu quốc gia:
1. Mã số 0350 - chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Mã số 0351 - các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về bộ tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

Tải file tại đây

Bác vui lòng nhớ tải file lên nhe - em đã upload lên cho bác rồi đấy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Quyết định số: 1040/QĐ-BCT ngày 27/02/2010 của Bộ Công Thương Về việc ban hành quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan bộ

Đính kèm QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Quy chế này quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn (gọi chung là cán bộ, công chức và viết tắt là CBCC) đang làm việc tại các đơn vị trong cơ quan Bộ Công Thương và hưởng lương do quỹ tiền lương của cơ quan Bộ chi trả

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 2432/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA