Mỗi tuần một chuyên đề

TT 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc tự in chứng từ KT thuế TNCN trên máy tính

  • Thread starter thuy_bui
  • Ngày gửi
T

thuy_bui

Sơ cấp
14/8/07
23
0
1
37
Hai phong
Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư số 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Các bạn tham khảo
 

Đính kèm

  • TT 37-2010-TT-BTC.rar
    19.5 KB · Lượt xem: 803
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

ducchien

Sơ cấp
27/2/10
18
4
0
ha noi
Kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính có thêm Quyết định số 814/QD-BTC điều chỉnh thông tin trong Thông tư số 37/2010/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 814/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 37/2010/TT-BTC NGÀY 18/3/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ IN TRÊN MÁY TÍNH.
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính:
1- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 đã in:
“... nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.”
Nay sửa lại thành:
“...nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.
2- Tại khoản 2 Điều 3 đã in:
“...chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố...”
Nay sửa lại thành:
“... chấp thuận của cơ quan thuế...”
3- Tại khoản 1 Điều 6 đã in:
“...phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”
Nay sửa lại thành:
“...phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA