Tính thuế TNDN

  • Thread starter CAT BIEN
  • Ngày gửi
C

CAT BIEN

Trung cấp
27/1/10
54
4
8
42
vũng tàu
Công ty em rơi vào trường hợp như sau :
Công ty em nằm trong huyện Tân Thành-BRVT, được miễn thuế 2 năm từ 2013.
Thu nhập được ưu đãi 185.000.000, Thu nhập không được ưu đãi gồm có :
Lãi tiền gửi tiết kiệm HT 515 : 26.000.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá do thanh toán công nợ : 100.000.000
Em đọc trong thông tư 123 khoản 7 ví dụ 14 có trường hợp giống cty em là được bù trừ lỗ các khoản thu nhập không được ưu đãi thuế trước rồi mới tính thuế phần được ưu đãi. Nghỉa là khoản lãi tiết kiệm và lỗ chênh lệch tỷ giá của em được bù trừ lỗ lẫn nhau, số lỗ còn lại được bù trừ vào thu nhập ưu đãi. Mà cty em đang được miễn thuế phần được ưu đãi nữa thì không phải đóng thuế TNDN.
Vậy mà kiểm toán công ty em xác định là bên em phải đóng thuế cái khoản lãi tiền gửi tiết kiệm.Em thấy điều này không đúng với cái ví dụ mà chính phủ đã nêu rỏ trong thông tư này.
Vậy mong các anh chị có kinh nghiệm về khoản này giải đáp giúp em vấn đề này nhé.
Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Tính thuế TNDN

Kiểm toán hướng dẫn cho bạn vậy là sai rồi.
Theo quy định trong khoản 7, điều 18 thì DN được phép bù trừ lãi lỗ giữa 2 hoạt động được hưởng ưu đãi và ko được hưởng ưu đãi nếu 2 hđ này lãi - lỗ đối ngược nhau. Và trước khi bù trừ thì phải bù trừ lãi - lỗ trong từng hoạt động ưu đãi và ko ưu đãi trước.
Trong trường hợp của bạn, chưa cần tính đến bù trừ giữa hoạt động ưu đãi với ko ưu đãi, chỉ cần bù trừ trong hoạt động ko ưu đãi thôi - tức là phần thu nhập khác - thì phần thu nhập khác đã bị lỗ rồi (lỗ tỷ giá 100tr + lãi tiền gửi 26tr = lỗ 74tr). Chưa kể số lỗ 74tr này tiếp tục được bù trừ với thu nhập dc ưu đãi 185tr nữa.
Nói như kiểm toán ví dụ trong 1 DN hđ khác lãi 1 tỷ, hoạt động ưu đãi lỗ 10 tỷ, bản chất xét trong cùng 1 cty thì bị lỗ 9 tỷ mà vẫn phải nộp thuế TNDN của 1 tỷ từ hđ khác kia thì có mà điên. Bạn cứ trích dẫn điều khoản trên cho kiểm toán đọc.
 
C

CAT BIEN

Trung cấp
27/1/10
54
4
8
42
vũng tàu
Ðề: Tính thuế TNDN

Hic.Bạn ơi kiểm toán vừa gửi cho mình cái Điều 7 trong thông tư 123 như sau :
6. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

8. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau:
Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì:
- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.
Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.
* Huhu.Trong điều khoản này lại qui định rõ như vậy thì bên cty mình lại phải đóng thuế tiền gửi rồi, phải không a?
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Tính thuế TNDN

Hic.Bạn ơi kiểm toán vừa gửi cho mình cái Điều 7 trong thông tư 123 như sau :
6. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

8. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau:
Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì:
- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.
Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.
* Huhu.Trong điều khoản này lại qui định rõ như vậy thì bên cty mình lại phải đóng thuế tiền gửi rồi, phải không a?
Quy định rõ ở đâu bạn?
Điều 7 chỉ quy định các khoản thu nhập hạch toán vào thu nhập khác, trong đó bao gồm thu nhập từ lãi tiền gửi và từ chênh lệch tỷ giá (sau khi bù trừ lãi - lỗ từ các hoạt động này). Còn điều 18 quy định về việc bù trừ giữa thu nhập được ưu đãi thuế và thu nhập không được ưu đãi thuế.
Như vậy muốn biết bù trừ hay ko là phải xem điều 18, điều 7 thì liên quan gì?
Quan trong là phần chênh lệch tỷ giá của cty bạn bắt nguồn từ đâu? Nếu là chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ hoặc chênh lệch tỷ giá đánh giá lại Nợ phải trả cuối kỳ thì vẫn được xem là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.
Còn nếu lỗ chênh lệch tỷ giá bắt nguồn từ đánh giá lại các khoản tiền, nợ phải thu cuối kỳ thì không được trừ khi tính thuế TNDN, tức là lúc này ko được bù trừ giữa lãi tiền gửi với lỗ CLTG này. Mình cũng định nói với bạn điều này trước đó nhưng thấy bạn ghi CLTG do thanh toán công nợ nên thôi.
Vậy chênh lệch tỷ giá của cty bạn là do đâu? Nếu là phát sinh trong kỳ thì sẽ được bù trừ.
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
@amtich xem lại vấn đề này nhé!

Theo mình, các khoản Thu nhập khác (được phân biệt thành 23 khoản trong TT 123, không được hưỡng ưu đãi về thuế suất), nếu:
- Phát sinh lãi thì tính vào Thu nhập khác và không được hưỡng thuế suất ưu đãi.
- Phát sinh lỗ thì được bù trừ với Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chứ không được bù trừ với các khoản Thu nhập khác đâu nhé.

Như trường hợp của bạn @CAT BIEN:
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do thanh toán công nợ (phát sinh trong kỳ): sẽ được bù trừ với Thu nhập từ hoạt động SXKD chính (được hưởng ưu đãi).
- Lãi tiền gửi tiết kiệm phát sinh sẽ là 1 khoản Thu nhập khác (không được hưởng ưu đãi) và phải nộp thuế TNDN cho khoản này.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Tính thuế TNDN

@proboy1011: Thanks bạn nhé, mình xem lại rồi, hóa ra mình đang hiểu sai vấn đề này. Như vậy là lỗ chênh lệch tỷ giá phải bù trừ vào HĐKD chính trước, và cũng tương tự với các khoản thu nhập khác, nếu lỗ thì phải bù trừ với hđkd chính trước chứ ko phải là bù trừ với các khoản thu nhập khác trước, :016:
@CAT BIEN: Sorry bạn nhé vậy kiểm toán đúng rồi đó bạn, cũng như ý proboy trình bày ở trên. Khoản lỗ CLTG của bạn phải bù trừ với hđkd được ưu đãi trước bạn ạ, do sau khi bù trừ cty bạn vẫn lãi nên vẫn phải nộp thuế phần lãi vay. Rất vui vì chủ đề của bạn giúp mình hiểu thêm 1 cái mới, tiếc là lộp chộp chưa đọc kỹ với lại cũng chưa gặp bao giờ nên hướng dẫn sai, bạn thông cảm nhé. :wall:
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Đúng là phải gặp tình huống thực tế, đi sâu vào nghiên cứu, trao đổi, thì mới hiểu được vấn đề. Chứ cứ đọc Luật, Thông tư thì cũng pó tay thôi :D
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Tính thuế TNDN

Ah mình nhầm, khoản CLTG TT123 đã quy định rõ là được bù trừ với HĐKD chính rồi, vậy mà mình đọc ko kỹ :wall:. Còn các khoản thu nhập khác nữa thì ko rõ bù trừ với bên nào trước.
 
Sửa lần cuối:
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Re: Ðề: Tính thuế TNDN

Ah mình nhầm, khoản CLTG TT123 đã quy định rõ là được bù trừ với HĐKD chính rồi, vậy mà mình đọc ko kỹ :wall:. Còn các khoản thu nhập khác nữa thì ko rõ bù trừ với bên nào trước.

Lỗ thì bù trừ vào thu nhập từ Hoạt động sản xuất kinh doanh chính (không được bù trừ các khoản Thu nhập khác với nhau). Lãi thì tính vào Thu nhập khác và chịu thuế TNDN.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA