Điều chỉnh sau khi quyết toán thuế

  • Thread starter oanhoanh88
  • Ngày gửi
O

oanhoanh88

Guest
24/10/13
6
0
1
32
Hà Nội
Cả nhà ơi, bên mình vừa quyết toán thuế, và có kết luận của thanh tra thuế như sau:
I/. Năm 2010:
1.Thuế GTGT:

- Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 47,807,551đ;
+Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 2,011,000 đ do chi phí không phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
+Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 2,637,092 đ do chi phí không có chứng từ.
+ Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 43.159,459 đ do kê khai thuế GTGT khấu trừ đầu vào thanh toán bằng tiền mặt trên 20 trđ/lần.
Do đó, Thuế GTGT được khấu trừ giảm : 47,807,551 đ.
2. Thuế TNDN:
- Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: 21,801,908 đ:
+ Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 990,908 đ do không có chứng từ theo quy định.
+ Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 20,811,000 đdo không phục vụ kinh doanh.
- Giảm chi phí bán hàng 48,537,240 đ do không có chứng từ theo quy định.
* Giảm chi phí tài chính 370,609,352 đ do giảm chi phí lãi vay phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản.
* Giảm chi phí khác 26,480,000 đ do Công ty hạch toán tiền phạt hành chính không phục vụ kinh doanh.
Do đó, lỗ trong kỳ giảm: 467,428,500 đ.
II/ Năm 2011
1.Thuế GTGT:
-
Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang giảm 47,807,550 đ (kết quả thanh tra 2010).
- Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 3,594,091đ do chi phí không có chứng từ theo quy định.
Do đó, thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau giảm : 51,401,641 đ.
2. Thuế TNDN:
- Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: 87,276,908 đ:
+ Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 681,818 đ do không có chứng từ theo quy định.
+ Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 86,595,090 đdo không phục vụ kinh doanh.
- Giảm chi phí bán hàng 537,461,720 đ do không có chứng từ theo quy định.
- Giảm chi phí tài chính 477,797,871 đ do giảm chi phí lãi vay phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản.
Do đó, lỗ trong kỳ giảm: 1,102,536,499 đ.
III. Năm 2012:
1.Thuế GTGT:
-
Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang giảm 51,401,641đ (kết quả thanh tra 2011).
- Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 834,910đ do chi phí không có chứng từ theo quy định.
- Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 170,625,000đ do chậm thanh toán tiền mua hàng theo quy định tại hợp đồng.
- Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau giảm: 222,861,551 đ.
2. Thuế TNDN:
- Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: 24,071,090 đ do không phục vụ kinh doanh.
- Giảm chi phí bán hàng 124,094,369 đ do không có chứng từ theo quy định.
- Giảm chi phí tài chính 440,031,688 đ do giảm chi phí lãi vay phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản.
Do đó, lỗ trong kỳ giảm: 588,197,147đ.
Mình định hạch toán như sau:
- Phần thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ giảm Nợ TK 811/Có TK 1331: (47.807.551+3.594.091+171.459.910)= 222.861.552
- Phần lỗ bị giảm: Nợ TK 4212/ Có TK 4211: (467.428.500+ 1.102.536.499+ 588.197.147) = 2.158.162.146
- Còn phần Giảm chi phí tài chính ( 370.609.352 + 477.797.871 + 440.031.688) = 1.288.438.911do giảm chi phí lãi vay phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản mình không biết xử lý thế nào, các bác có ai biết thì chỉ giúp em với ạ!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều