Bản tin VBPL đợt 3 tháng 3/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Trích khấu hao tài sản cố định – Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thăng để nhanh chóng đổi mới công nghệ …Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Đồng thời, mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đưởng thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ …Khi thực hiện khấu hao nhanh cơ sở kinh doanh phải đảm bảo có lãi. (Theo Công văn số 3301/BTC-TCT ngày 09 tháng 03 năm 2007).

Thuế suất thuế GTGT đối với một số sản phẩm cơ khí – Theo quy định hiện hành, sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm: Các loại máy móc, thiết bị như: …tầu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán thành phẩm của các loạo sản phẩm nói trên làm bằng kim loại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo đó, tầu, thuyền được sản xuất, kinh doanh trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Trường hợp sản phẩm là cấu kiện nổi khác thuộc phân nhóm 8907.90 được sản xuất trước thời điểm Thông tư số 62/2004/TT-BTC của Bộ tài chính có hiệu lực thi hành, áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định là 5%. (Theo Công văn số 978/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007).

Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở SXKD hàng xuất khẩu – Theo quy định hiện hành, cơ sở SXKD hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A còn được ưu đãi thêm về thuế TNDN, được giảm 50% số thuế phải nộp nếu xuất khẩu năm đầu tiên được thực hiện bằng cách xuất khẩu trực tiếp.

Theo đó, trường hợp một công ty là cơ sở sản xuất mới thành lập hoạt động ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN (Danh mục A). Năm 2003 là năm công ty đó được miễn thuế TNDN và là năm đầu tiên xuất khẩu trực tiếp thì công ty đó được giảm thêm 50% số thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập có được do xuất khẩu, nhưng tổng số thuế được miễn, giảm không quá số thuế TNDN phát sinh phải nộp của năm. Thực tế năm 2003 công ty đó đã được miễn thuế TNDN (100%) vì vậy số thuế của hàng hoá xuất khẩu đã được giảm toàn bộ nên không được tính giảm trung hoặc chuyển sang năm sau.

Năm 2005 công ty đó đang trong thời gian được giảm thuế TNDN (50%), nếu đáp ứng các điều kiện về xuất khẩu theo quy định của pháp luật thì được cộng thêm ưu đãi về giảm thuế TNDN tính trên số lợi nhuận hàng hoá xuất khẩu theo điều kiện đạt được nhưng tổng số thuế TNDN được giảm không quá 100% số thuế TNDN phải nộp phát sinh trong năm tính thuế. (Theo Công văn số 954/TCT-DNK ngày 07 tháng 03 năm 2007).

Chính sách thuế - Theo quy định hiện hành, dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội hoạ, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người.

Theo đó, hoạt động dạy và cấp giấy phép lái xe mô tô thuộc đối tượng không chịu huế GTGT. (Theo Công văn số 981/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007).

Hướng dẫn nộp thuế - Theo quy định hiện hành ban hành về quy chế quản lý tài chính với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng thì: mức thuế khoán được xác định trên cơ sở số máy và loại máy đang được cơ sở kinh doanh sử dụng hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Mức thuế khoán quy định tại khung thuế khoán theo quy định đó được điều chỉnh sau thời gian là hai (02) năm, mức điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sự thay đổi của chính sách thuế.

Căn cứ vào Khung thuế khoán theo quy định của pháp luật và tình hình kinh doanh cụ thể của cơ sở kinh doanh, Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định mức thuế khoán cụ thể cho từng cơ sở kinh doanh và chi tiết cho mỗi loại thuế. Mức thuế khoán được áp dụng ổn định trong thời gian hai (02) năm.

Theo đó, trường hợp một công ty có hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng và thực hiện thuế theo phương thức khoán thì phải liên hệ và làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xác định mức thuế khoán cụ thể. (Theo Công văn số 962/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007).

Chính sách thuế đối với hoạt động in – Theo quy định hiện hành, hoạt động in các loại sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo đó, giấy in sách áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (Theo Công văn số 1022/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007).

Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng - Theo Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch theo phương thức truyền thống. Trường hợp sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải có chữ ký điện tử (bao gồm chữ ký số và các loại chữ ký điện tử khác) theo quy định.

Để được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các tổ chức phải được cung cấp dịch vụ ngân hàng theo quy định của pháp luật, có địa điểm, mạng truyền thông, thiết bị truyền thông, các phương tiện điện tử bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử, có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng.

Các quy định về định dạng chứng từ điện tử: phải phân biệt, nhận biết và truy cập được đến từng chứng từ điện tử, xác định chi tiết vị trí, đặc điểm, kiểu, độ dài và các ràng buộc nghiệp vụ đối với từng yếu tố trên chứng từ điện tử, bảo đảm việc truyền, nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ một cách tự động trên các phương tiện điện tử. Việc lưu trữ chứng từ điện tử phải đảm bảo tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ, lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo quy định và in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu. Trường hợp chứng từ điện tử đang trong thời gian hiệu lực bị huỷ phải được ghi ký hiệu riêng thể hiện chứng từ điện tử đó đã bị huỷ, nguyên nhân, lý do huỷ và phải được lưu trữ riêng bằng phương tiện điện tử để theo dõi. Các chứng từ đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu huỷ. Việc tiêu huỷ chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu chưa được tiêu huỷ và hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thanh toán tìên mặt - Ngày 07 tháng 03 năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Theo đó, mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% số tiền mặt giao dịch, việc rút tiền từ các máy rút tiền tự động không bị giới hạn bởi mức phí này.

Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi chi trả cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước với mức tiền trên 30 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả, với mức chi trả từ 30 triệu đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xử lý vi phạm lĩnh vực chứng khoán - Ngày 08 tháng 03 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, những hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán CK ra công chúng như, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật, sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép chào bán CK ra công chúng, phân phối, phát hành khối lượng CK tối thiểu theo quy định... sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng. Phạt tiền từ 1% đến 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật đối với tổ chức phát hành hoặc Giám đốc, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức phát hành. Phạt tiền từ 01 đến 05 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức phát hành chào bán CK ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán CK ra công chúng và sẽ kèm theo các hình phạt bổ xung như, đình chỉ việc bán CK trong vòng 45 ngày, thu hồi Giấy chứng nhận chào bán CK ra công chúng... và phải có các biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra.

Những hành vi vi phạm về công ty đại chúng như: không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN trong thời hạn 90 ngày, không đăng ký, lưu ký CK tập trung tại Trung tâm lưu ký CK, Vi phạm chế độ hạch toán kế toán áp dụng đối với công ty đại chúng sẽ bị phạt từ 05 đến 20 triệu đồng. Nếu công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch CK không công khai thông tin khi mua lại cổ phiếu của mình trước 7 ngày hoặc thông tin không đầy đủ về việc mua lại cổ phiếu sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Về hành vi vi phạm niêm yết CK, sẽ phạt tiền từ 20 đến 70 triệu đồng khi hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch CK có những thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc tổ chức niêm yết không chấp hành các quy định về thời gian, nội dung và phương tiện công bố thông tin về việc niêm yết.

Các tổ chức khai trương hoạt động trong lĩnh vực CK trong khi chưa có giấy phép, giấy phép không còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc tịch thu giấy phép hoạt động và toàn bộ khoản thu nhập trái pháp luật.

Hành vi vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch CK như sử dụng, tiết lộ thông tin nội bộ để mua, bán CK, hành vi thao túng thị trường CK bằng cách thông đồng trong giao dịch nhằm tạo ra cung cầu giả tạo sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xác định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá - Ngày 06 tháng 03 năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.

Theo đó, tài sản nhà nước do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết định bán đấu giá, thì giá khởi điểm do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết định hoặc thành lập Hội đồng định giá để quyết định.

Đối với các tang vật, phương tiện còn lại, việc chuyển giao để bán đấu giá được thực hiện như sau: các tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị dưới 10 triệu đồng, thì chuyển giao cho cơ quan tài chính cấp huyện để tổ chức bán đấu giá, từ 10 triệu đồng trở lên, thì chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh để tổ chức bán đấu giá.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần – Theo quy định hiện hành, công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Theo đó, trường hợp kế toán trưởng mới được bổ nhiệm của một công ty cổ phần xếp hạng II, áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì xếp vào chức danh kế toán trưởng của công ty hạng II, Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo quy định hiện hành, việc trả lương cho người lao động thuộc quyền quyết định của doanh nghiệp dựa trên cơ sở quy chế trả lương do doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn công ty đồng thời phải phổ biến đến người lao động.

Theo đó, việc xác định mức lương trả cho chức danh kế toán trưởng bằng, cao hơn hoặc thấp hơn Phó Giám đốc phải căn cứ vào việc đánh giá mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của từng chức danh đòi hỏi và do công ty quy định trong quy chế trả lương của công ty. (Theo Công văn số 820/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm 2007).

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm – Theo quy định hiện hành về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp được quyền tự quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước để trả cho người lao động. Vì vậy, tuỳ theo điều kiện, môi trường lao động, doanh nghiệp có thể tự xây dựng mức phụ cấp độc hại theo quy định của pháp luật đối với các công ty Nhà nước (trong quá trình xây dựng hoặc vận dụng phải có ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp) để áp dụng phù hợp với doanh nghiệp mình. (Theo Công văn số 824/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm 2007).

Quy chế phối hợp liên ngành - Ngày 12 tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Theo đó, thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu về những vấn đề được phân công. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

Các tổ chức phối hợp liên ngành được sáp nhập khi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp với nhau. Tổ chức phối hợp liên ngành xác định được thời gian hoạt động thì tự giải thể theo thời hạn ghi trong quyết định thành lập, nếu không xác định được thời gian hoạt động thì giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức phối hợp liên ngành không hoàn thành nhiệm vụ thì bị giải thể.

Sau 90 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ các quy định của Quy chế này chỉ đạo việc rà soát các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập đề xuất việc kiện toàn, sáp nhập, giải thể.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết số 17/2007/NQ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2007.
 • Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
 • Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
 • Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
 • Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn, thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007).
 • Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 – 2008.
 • Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007.
 • Quyết định số 290/ QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2007 của TTCP về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010.
 • Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đặc biệt khó khăn.
 • Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.
 • Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007.
 • Công văn số 1288/VPCP-CCHC ngày 12 tháng 03 năm 2007 của VPCP về việc xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị.
 • Công văn số 1247/VPCP-TCCB ngày 09 tháng 03 năm 2007 của VPCP về việc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định về trách nhiệm và xử lý luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức.
 • Công văn số 1145/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 03 năm 2007 của VPCP về việc triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá X (về các giải pháp hậu gia nhập WTO).
 • Công văn số 1139/VPCP-CCHC ngày 06 tháng 03 năm 2007 của VPCP về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg và Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.
 • Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 3581/BTC-CST ngày 15 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc trả lời kiến nghị trong việc giải quyết miễn thuế nhập khẩu của dự án khuyến khích đầu tư.
 • Công văn số 3301/BTC-TCT ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc trích khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 3084/BTC-NSNN ngày 05 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 • Công văn số 2519/BTC-TCT ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thue tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 1027/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1028/TCT-TS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách phí và lệ phí.
 • Công văn số 1027/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 1022/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 1019/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.
 • Công văn số 1018/TCT-PCCS ngày 14 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc mất trộm hoá đơn.
 • Công văn số 985/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 983/TCT-TS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 982/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 981/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 980/TCT-TS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 978/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 972/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc miễn tiền thuê đất.
 • Công văn số 970/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thủ tục thanh toán qua ngân hàng.
 • Công văn số 968/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 967/TCT-TS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc xác định nghĩa vụ tài chính phải trừ khi thu hồi đất.
 • Công văn số 966/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc miễn giảm tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 962/TCT-PCCS ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn nộp thuế.
 • Công văn số 954/TCT-DNK ngày 07 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở SXKD hàng xuất khẩu.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 1221/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá.
 • Công văn số 1484/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá.
 • Công văn số 1482/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hàng xuất khấu chuyển cửa khấu.
 • Công văn số 1475/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái về việc xác định thời điểm nộp thuế.
 • Công văn số 1474/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1473/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1420/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc hải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 1416/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH KTC Hà Nội về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1413/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty liên doanh Việt Nam – Malaysia về việc xử lý nợ phạt.
 • Công văn số 1412/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 374/QĐ-BTM ngày 06 tháng 03 năm 2007 của BTM về giá bán xăng.
 • Quyết định số 293/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BKHCN về việc ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Mẫu báo cáo định kỳ” để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.
 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 03 năm 2007 của BCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
 • Quyết định số 11/2007/QĐ-BXD ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 390: 2007 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.
 • Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2007 của BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 của BTM về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Quyết định số 03/2007/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của BTM về việc ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50000.
 • Quyết định số 05/2007/QĐ-BTM ngày 01 tháng 02 năm 2007 của BTM về việc sửa đổi Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004.
 • Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2007 của BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.
 • Thông tư liên tịch số 15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp.
 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 của BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
 • Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2007 của BCA-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.
 • Thông tư số 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.
 • Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.
 • Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07 tháng 03 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.
 • Thông tư số 03/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của BTNMT về việc hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.
 • Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 03 năm 2007 của BKH về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA.
 • hông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của BTNMT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
 • Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 07 tháng 03 năm 2007 của NHNN về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thông báo số 391/TB-BTS ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thuỷ sản về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Thuỷ sản.
 • Thông báo số 1359/BTM-VP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại.
 • Công văn số 824/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm2007 của BLĐTBXH về viêc phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
 • Công văn số 823/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm2007 của BLĐTBXH về việc chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước.
 • Công văn số 822/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm2007 của BLĐTBXH về việc chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước.
 • Công văn số 820/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 03 năm2007 của BLĐTBXH về việc xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • vykhanh123
 • daongocnam0603
 • Rua Diu Dang
 • auyeuch
 • Phamthao1992
 • Hoa1994
 • hoaithuong140901
 • hoang lao ta
 • xediengiatot
Xem nhiều