Văn bản liên quan đến Luật quản lý thuế

 • Thread starter Nguyen Tu Anh
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

3. Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/6/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
 

Đính kèm

 • Luat quan ly thue so 78-2007-QH11.zip
  51 KB · Lượt xem: 2,677
 • Nghi dinh 85-2007-ND-CP Quy dinh chi tiet thi hanh Luat quan ly thue.zip
  31 KB · Lượt xem: 2,050
 • Thong tu 60-2007-TT-BTC Huong dan Luat Quan ly thue.zip
  71.9 KB · Lượt xem: 3,953
Sửa lần cuối:
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Mẫu biểu Thông tư 60/2007/TT-BTC đã đính chính theo Quyết định số 2476/QĐ-BTC

Trong Thông tư 60/2007/TT-BTC có 132 mẫu biểu gồm các loại sau:

I. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1 Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS

II. Khai thuế GTGT
1 Tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT
2 Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
3 3 Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 01-2/GTGT
4 Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
5 Bảng phân bổ thuế GTGT khấu trừ tháng 01-4A/GTGT
6 Bảng điều chỉnh phân bổ thuế GTGT khấu trừ năm 01-4B/GTGT
7 Bảng kê GTGT đã nộp ngoại tỉnh 01-5/GTGT
8 Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư 02/GTGT
9 Tờ khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 03/GTGT
10 Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng) 04/GTGT
11 Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ) 05/GTGT
12 Tờ khai thuế giá trị gia tăng (đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) 06/GTGT
13 Văn bản đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 07/GTGT

III. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
1 Tờ khai thuế TNDn tạm tính quý 01A/TNDN
2 Tờ khai thuế TNDn tạm tính quý 01B/TNDN
3 Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuế đất 01-1/TNDN
4 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền thuê đất 02/TNDN
5 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
6 Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung) 03-1A/TNDN
7 Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ngân hàng) 03-1B/TNDN
8 Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chứng khoán) 03-1C/TNDN
9 Phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN
10 Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 03-3/TNDN
11 PL thuế TNDN ưu đãi đối với CSKD mới thành lập và CSKD di chuyển địa điểm (Điêù 34, 35 NĐ 24) 03-4A/TNDN
12 PL thuế TNDN ưu đãi đối với CSKD đầu tư xây dựng dây chuyển mới, đổi mới công nghệ... (Điều 36 NĐ 24) 03-4B/TNDN
13 PL thuế TNDN ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học... (Khoản 1 Điều 37 NĐ 24) 03-4C/TNDN
14 PL thuế TNDN ưu đãi đối với thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử... (Khoản 2, khoản 3 Điều 37 NĐ 24) 03-4D/TNDN
15 PL thuế TNDN ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện các hợp đồng DV kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp (Khoản 4 Điều 37 NĐ 24) 03-4Đ/TNDN
16 PL thuế TNDN ưu đãi đối với cơ sở sử dụng, dạy nghề đối tượng chính sách (Khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 37 NĐ 24) 03-4E/TNDN
17 PL thuế TNDN ưu đãi đối với nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức bằng sáng chế... (Điều 40 NĐ 24) 03-4G/TNDN
18 PL thuế TNDN ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động nữ (Điều 41 NĐ 24) 03-4H/TNDN
19 Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế 03-5/TNDN
20 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 04/TNDN
21 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý 05/TNDN

IV. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
1 Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB
2 Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 01-1/TTĐB
3 Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB 01-2/TTĐB

V. Khai thuế tài nguyên
1 Tờ khai thuế tài nguyên áp dụng đối với cơ sở khai thác tài nguyên 01/TAIN
2 Tờ khai thuế tài nguyên nộp thay người khai thác áp dụng đối với cơ sở thu mua tài nguyên 02/TAIN
3 Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 03/TAIN

VI. Khai thuế thu nhập cá nhân
1 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến (dùng cho cơ quan chi trả) 01/TNCN
2 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài) 01-1A/TNCN
3 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam) 01-1B/TNCN
4 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (vận động viên, nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài) 01-1C/TNCN
5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% (dùng cho cơ quan chi trả) 02/TNCN
6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ của cá nhân nước ngoài không cư trú (dùng cho cơ quan chi trả) 03/TNCN
7 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn (dùng cho cơ quan chi trả) 04/TNCN
8 Bảng quyết toán chi tiết thuế thu nhập cá nhân 04-1/TNCN
9 Văn bản uỷ quyền quyết toán thuế 04- 2/TNCN
10 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân khai thuế trực tiếp) 05/TNCN
11 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 06A/TNCN
12 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (loại phức tạp) 06B/TNCN
13 Bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam áp dụng đối với cá nhân là người nước ngoài 06-1/TNCN
14 Tờ khai thuế thu nhập không thường xuyên 07/TNCN

VII. Khai thuế môn bài
1 Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI

VIII. Khai các khoản nộp liên quan đến đất đai
1 Tờ khai thuế nhà, đất áp dụng đối với tổ chức 01/NĐAT
2 Tờ khai thuế nhà, đất áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân 02/NĐAT
3 Thông báo nộp thuế nhà đất 03/NĐAT
4 Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức 01/SDNN
5 Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân 02/SDNN
6 Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm 03/SDNN
7 Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 04/SDNN
8 Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/TMĐN
9 Thông báo nộp tiền thuê đất 02/TMĐN
10 Tờ khai tiền sử dụng đất 01/TSDĐ
11 Thông báo nộp tiền sử dụng đất 02/TSDĐ
12 Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất 01/CQSD
13 Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất 02/CQSD

IX. Khai phí và lệ phí
1 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất 01/LPTB
2 Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất 01-1/LPTB
3 Tờ khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao 02/LPTB
4 Tờ khai phí xăng dầu 01/PHXD
5 Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở khai thác khoáng sản 01/BVMT
6 Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác 02/BVMT
7 Tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP
8 Tờ khai quyết toán phí, lệ phí năm 02/PHLP

X. Khai thuế nhà thầu
1 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (kinh doanh tại VN và thực hiện CĐKT VN) 03-6A/TNDN
2 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (hành nghề độc lập tại VN và thực hiện CĐKT VN) 03-6B/TNDN
3 Tờ khai thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài hoặc theo tháng 01/NTNN
4 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (thu nhập từ hành nghề độc lập và không thực hiện CĐKT VN) 01-1A/NTNN
5 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (thu nhập từ vận tải hàng không) 01-1B/NTNN
6 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (các loại thu nhập khác) 01-1C/NTNN
7 Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu 02/NTNN
8 Tờ khai thuế cước 01/CUOC
9 Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải 01-1A/CUOC
10 Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế áp dụng cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ 01-1B/CUOC
11 Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ 01-1C/CUOC
12 Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định 01-2/CUOC

XI. Thuế khoán
1 Tờ khai thuế khoán (hộ, cá nhân kinh doanh) 01/THKH
2 Tờ khai thuế khoán (hộ, cá nhân khai thác khoáng sản) 02/THKH
3 Thông báo nộp thuế khoán 03/THKH

XII. Ấn định thuế
1 Quyết định ấn định thuế 01/AĐTH

XIII. Nộp thuế
1 Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp NSNN 01/NOPT
2 Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt 02/NOPT
3 Văn bản chấp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế 03/NOPT
4 Văn bản không chấp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế 04/NOPT

XIV. Ủy nhiệm thu
1 Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế 01/UNTH
2 Biên bản thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu 02/UNTH
3 Báo cáo tình hình thu nộp thuế 03/UNTH
4 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế 04/UNTH

XV. Miễn, giảm, xóa nợ tiền thuế
1 Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế 01/MGTH
2 Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản 02/MGTH
3 Quyết định miễn thuế, giảm thuế 03/MGTH
4 Thông báo không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế 04/MGTH
5 Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 01/XNTH
6 Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ 02/XNTH
7 Quyết định xoá nợ 03/XNTH
8 Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 04/XNTH

XVI. Hoàn thuế
1 Văn bản đề nghị hoàn thuế 01/HTBT
2 Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn 01-1/HTBT
3 Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn 01-2/HTBT
4 Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài 02/HTBT
5 Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam 03/HTBT
6 Quyết định hoàn thuế 04/HTBT

XVII. Kiểm tra, thanh tra thuế
1 Thông báo về việc giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu 01/KTTT
2 Biên bản làm việc (giải trình, bổ sung) 02/KTTT
3 Quyết định thanh tra, kiểm tra thuế 03/KTTT
4 Biên bản thanh tra, kiểm tra thuế 04/KTTT
5 Biên bản công bố quyết định thanh tra 05/KTTT
6 Kết luận thanh tra thuế 06/KTTT
7 Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin 07/KTTT
8 Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp 08/KTTT
9 Biên bản làm việc về cung cấp thông tin 09/KTTT
10 Quyết định tạm giữ tang vật, tài liệu 10/KTTT
11 Biên bản tạm giữ 11/KTTT
12 Quyết định xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ 12/KTTT
13 Biên bản trả lại tài liệu, tang vật 13/KTTT
14 Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật 14/KTTT
15 Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật 15/KTTT

XVIII. Khiếu nại, tố cáo
1 Quyết định giải quyết khiếu nại 01/KNTC
2 Biên bản tiếp công dân 02/KNTC

Mẫu biểu Thông tư 60/2007/TT-BTC đính kèm bên dưới đã đính chính theo Quyết định số 2476/QĐ-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính. Các bạn lấy mẫu biểu dưới đây:
 

Đính kèm

 • Mau bieu Thong tu 60-2007-TT-BTC 1.rar
  798.5 KB · Lượt xem: 9,346
 • Mau bieu Thong tu 60-2007-TT-BTC 2.rar
  287 KB · Lượt xem: 6,581
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Đính chính mẫu biểu Thông tư 60/2007/TT-BTC

Thông tư 60/2007/TT-BTC chắc ra đời vội quá nên còn có nhiều hạt sạn.

4. Ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2476/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Việc đính chính này chỉ là đính chính mẫu biểu. Các bạn lấy file đính kèm dưới đây:
 

Đính kèm

 • Quyet dinh 2476-QD-BTC Ve viec dinh chinh Thong tu 60-2007-TT-BTC.doc
  60 KB · Lượt xem: 2,548
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
5. Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
 

Đính kèm

 • Thong tu 85-2007-TT-BTC Huong dan thi hanh Luat quan ly thue ve viec dang ky thue.zip
  31.8 KB · Lượt xem: 1,049
 • Thong tu 85-2007-TT-BTC Mau bieu ve dang ky thue 1.zip
  1.1 MB · Lượt xem: 1,945
 • Thong tu 85-2007-TT-BTC Mau bieu ve dang ky thue 2.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 1,515
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
6. Công văn số 3267/TCT–CS của Tổng cục thuế ngày 14 tháng 8 năm 2007 Về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế.

7. Công văn số 10490 /BTC–TCT của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 8 năm 2007 Về việc áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai.
 

Đính kèm

 • cv 3267 CS.doc
  68.5 KB · Lượt xem: 1,325
 • cv 10490 BTC.doc
  50 KB · Lượt xem: 1,028
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều