Quyết Toán Thuế Cuối Năm Gồm Những Gì?

H

HoanNguyen2210

Sơ cấp
19/8/21
4
4
3
25

I. Nội dung quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp.​

Các công việc bao gồm:

1. Rà soát, kiểm tra và xem xét các số liệu kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền mặt của doanh nghiệp.​

Kế toán doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp mình cần kiểm tra lại chi tiết số dư, hoạt động thu chi. Kế toán đảm bảo các loại phiếu thu, phiếu chi, phiếu báo nợ. Các giấy tờ đã được phê duyệt, đúng với quy chế của doanh nghiệp. Được hạch toán và giải thích phù hợp với bản chất của chứng từ gốc. Kế toán viên cần xem xét số dư tiền gửi và số trên sổ ngân hàng chi tiết đảm bảo trùng khớp với sao kê chi tiết giao dịch ngân hàng.

2. Đối chiếu số liệu bảng cân đối tài khoản và sổ kế toán với kết quả kê khai thuế giá trị gia tăng.​

Đối với bảo kê khai thuế giá trị gia tăng tiến hành kiểm tra và đánh dấu từng hóa đơn. Trước khi lập báo cáo sổ cái sẽ phải kiểm tra số dư hiện thời. Đảm bảo khi thực hiện kết chuyển thuế giá trị gia tăng trên sổ kế toán. Tiến hành kê khai toán bộ hóa đơn thu mua dù hóa đơn đó có phát sinh thuế VAT đầu vào hay không, Cùng đồng thời tiến hành kê khai toàn bộ hóa đơn bán ra của doanh nghiệp để làm căn cứ đối chiếu được dễ dàng.

3. Số liệu kế toán nhập và xuất kho, hàng tồn kho, doanh thu trong quyết toán thuế cuối năm.​

Nhân viên kế toán cho hoạt động kế toán doanh nghiệp cần kiểm tra hóa đơn bán hàng, bảng kê phiếu nhập mua hàng đã trùng khớp với lại đơn giá, số lượng ghi trên hóa đơn hay chưa, trùng với hóa đơn bán hàng, tờ khai nhập khẩu hải quan hay chưa? Kiểm tra bảng tổng hợp nhập kho, xuất kho và hàng tồn kho nếu mã vật tư bị nhầm có thể sẽ dẫn đến tình trạng tính vốn không đúng, âm kho. Đối với việc mua hàng không phân biệt đã thanh toán hay công nợ thông qua tài khoản 331. Đối với bán hàng không phân biệt đã thanh toán hay chưa mà luôn hạch toán qua 131. Điều này giúp cho công việc lên báo cáo quyết toán thuế cuối năm và đối chiếu công nợ được chi tiết và rõ ràng.
Kế toán thuế. Cũng giống như kế toán doanh nghiệp nhưng ngoài ra hãy nên thực hiện tính giá vốn với 3 cách khác nhau.

4. Kiểm tra nghiệp vụ tính khấu hao trong quyết toán thuế cuối năm.​

Cần hoàn thiện hồ sơ tài sản, sổ tài sản, thẻ tài sản, bảng khấu hao, bảng phân bố công cụ dụng cụ, chi phí trả trước.
Chú ý: Nếu thấy có sự khác nhau giữa giá trị khấu hao và thời gian và chính sách thuế thì cần ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu của doanh nghiệp thực hiện. Ghi nhận các khoản chênh lệch không được trừ khi lập quyết toán thuế cho doanh nghiệp.
Cần có bộ phận lưu hồ sơ riêng biệt cho mỗi tài sản cố định trong doanh nghiệp kèm theo đó quyết định đưa vào sử dụng, thời gian khấu hao và bộ phận sử dụng…Để đảm bảo khấu hao tài sản cố định là chi phí được trừ kế toán cần chắc chắn việc đã thực hiện đúng, đầy đủ theo thông tư 45/2013/TT-BTC trong việc quản lý sử dụng khấu hao tài sản cố định.

5. Quyết toán thuế cuối năm về chi phí nhân sự, kế toán tiền lương.​

Kế toán doanh nghiệp: Trong quyết toán thuế cuối năm nếu trả lương nhân sự theo thời gian thì đối soát với bảng lương, bảng chấm công, tính lương và các chỉ tiêu thu nhập, khấu trừ lương thu nhập của người lao động. Cần đảm bảo được rằng được tính theo đúng quy chế lương về các chỉ tiêu. Thu nhập và lương được công ty chi trả ở bộ phận nào cho người lao động thì được tính vào chi phí của bộ phận đó. Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ ghi nhận trên tiền lương thực tế đã chi trả.
Cần đặc biệt chú ý với kế toán thuế của doanh nghiệp: Quy chế tài chính hay quy chế lương do giám đốc công ty phê duyệt, đó là căn cứ cho giải trình các khoản chi phí. Có thể tối đa trích trước 17% quỹ lương vào chi phí trong năm của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo được rằng sẽ chi trả hoàn toàn trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó. Các khoảng như phúc lợi của nhân viên, người lao động cũng được tính vào chi phí của công ty nhưng không được quá 1 tháng lương bình quân. Công ty được hạch toán vào chi phí tính thuế các khoản trả thay như bảo hiểm, thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp, vận dụng những nội dung mới theo thông tư 96​

Cuối cùng trong việc quyết toán thuế cuối năm. Bạn cần đảm bảo được rằng toàn bộ các khoản thu nhập, doanh thu, chi phí đã được bộ phận kế toán kiểm tra đối chiếu hoàn chỉnh, rà soát theo đúng quy định và hướng dẫn mới. Đặc biệt các khoản chi phí về: hết sản sử dụng của vật tư, chi phí thiệt hại, thuê tài sản cá nhân đã có nhiều cải tiến để đơn giải hóa quá trình là hồ sơ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA