Chi phí tiền lương thưởng tháng 13

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Chi phí tiền lương thưởng tháng 13

  • Doanh nghiệp Chi tiền lương thưởng tháng 13 thi ghi nhận chi phí năm nào?
  • Thời điểm chi thưởng ảnh hưởng như thế nào tới việc ghi nhận chi phí?
––––––––––––––––––––––––––––––––

-> Căn cứ:

- Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Trường hợp Công ty theo trình bày có chi trả tiền lương tháng 13 và khoản “thưởng năm” cho người lao động, khoản chi này nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại Khoản 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, cụ thể:

- Các khoản tiền lương, tiền thưởng được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

  • Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
  • Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
…”

––––––––––––––––––––––––––––––––

+ Khoản tiền lương tháng 13 năm 2015, thực chi tháng 12/2015 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2015.

+ Khoản “thưởng năm” do Tổng giám đốc xem xét và quyết định hàng năm dựa trên kết quả kinh doanh và năng lực, hiệu quả làm việc của người lao động thực chi tháng 4/2016 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2016.

- Trường hợp Công ty có thực hiện trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau thì Công ty thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2.6 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

––––––––––––––––––––––––––––––––

-> Như vậy:

- Tiền lương & thưởng tháng 13 cuối năm mà hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và thực chi trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN -> Thì được hạch toán vào chi phí trong năm.

- Nếu hạch toán vào trong năm tài chính – nhưng đến hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà chưa thực chi -> Thì không được trừ vào chi phí trong năm – Mà được tính vào chi phí năm sau (năm thực chi).

-> Chi tiết:

- Công văn 512/CT-TTHT ngày 16/01/2017 về chi phí được trừ đối với khoản tiền thưởng năm cho người lao động do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA