Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết không vượt quá 30%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 51206/CTHN-TTHT ngày 24/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ chỉ được hạch toán nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC , đồng thời không vượt quá hạn mức khống chế quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ được chấp nhận hạch toán tối đa không quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA