Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN) áp dụng từ 15/7/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định ban hành mới Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường, gồm:

(i) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định 26/2023/NĐ-CP (ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi);

(ii) Mức thuế suất thông thường của từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định này.

Biểu thuế nhập khẩu thông thường ban hành tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 15/7/2023.

Đối với hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Biểu thuế nhập khẩu thông thường ban hành tại Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt theo các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật thuế XNK thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định 26/2023/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.

Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016; Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA