Bản tin VBPL đợt 3 tháng 11/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Đợt 03/11/2007
Chính sách thuế - Theo quy định hiện hành, các hoạt động có thu phí, lệ phí theo chế độ phí và lệ phí của Nhà nước thì khoản thu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trừ trường hợp đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.

Theo đó, trường hợp một HTX có các khoản thu như thu lệnh vận chuyển hành khách, thu lệnh vận chuyển hàng hoá, nếu các khoản thu này thực hiện theo chế độ phí và lệ phí của Nhà nước thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; trường hợp các khoản thu này thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ thì HTX phải kê khai, nộp thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT 10%). (Theo Công văn số 4768/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các loại đã hoặc chưa được chế biến tổng hợp như cám, bã khô lạc, bột cá, bột xương…

Theo đó, trường hợp một công ty dùng lông vịt thứ phẩm sản xuất thành bột lông vũ làm thức ăn gia súc tiêu thụ nội địa (mặt hàng đã được Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kiểm nghiệm và chứng nhận) thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. (Theo Công văn số 4726/TCT-HT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế đối với hàng bán bị trả lại – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hoá đơn GTGT cho hàng hoá xuất khẩu; Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, trường hợp một công ty xuất khẩu 14 tấn quế ống cho khách hàng và đã ghi nhận doanh thu; khách hàng đã thanh toán tiền và công ty đã được hoàn thuế GTGT đầu vào; Sau khi nhận hàng một thời gian khách hàng phát hiện có 12 tấn không đạt chất lượng nên chuyển trả lại cho công ty đó thì:

(i) Công ty đã được khách hàng thanh toán tiền cho lô hàng này và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định và cơ quan thuế đã hoàn thuế cho công ty đó thì không truy hoàn thuế GTGT trong trường hợp này.

(ii) Khi lô hàng này nhập khẩu trở lại nếu tiếp tục phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT cho số hàng tái nhập này (miễn thuế nhập khẩu) là số thuế GTGT đầu vào của công ty đó. Khi lô hàng này được sơ chế để tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu tiếp thì công ty đó phải kê khai thuế GTGT theo quy định.

(iii) Trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại, công ty sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho mục đích khách thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

(iv) Trường hợp công ty đó phải xuất trả lại hàng cho khách hàng bù cho lô hàng không đạt chất lượng, tương ứng với chứng từ thanh toán quan ngân hàng giữa công ty và khách hàng cho lần xuất trước, nếu đảm bảo đầy đủ các thủ tục hồ sơ thì công ty đó được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. Công ty phải giải trình về số hàng bị trả lại và số hàng xuất bù trừ vào hồ sơ hoàn thuế GTGT trong kỳ. (Theo Công văn số 4722/TCT-CS ngày 12 tháng 11 năm 2007).

Chính sách thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, trường hợp một doanh nghiệp tư nhân đã có quyết định giải thể, tài sản cố định đầu tư ban đầu của doanh nghiệp đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nay không sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (do doanh nghiệp đã giải thể) thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản cố định đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. (Theo Công văn số 4785/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT).

Thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN bị phát hiệnc ó những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN thì: Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế thực hiện xử phat vi phạm hành chính khác liên quan.

Theo đó, trường hợp một công ty đã thực hiện hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Qua kiểm tra phát hiện có sai sót do kê khai chưa chính xác về chi phí trích dự phòng cước tàu khi chưa có hoá đơn, làm tăng thu nhập chịu thuế thì không xác định là hành vi trốn thuế. Nếu công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì số thuế TNDN tăng lên qua kiểm tra vẫn được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi. (Theo Công văn số 4742/TCT-HT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT).

Quy định đối với hoạt động tín dụng - Ngày 06 tháng 11 năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 06/2007/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, giới hạn góp vốn đối với Quỹ tín dụng cơ sở được quy định lại như sau: Thành viên được góp vốn theo quy định của Điều lệ; Mức góp vốn để xác lập tư cách thành viên tối thiểu là 50.000 đồng; Tổng mức vốn góp (Vốn góp xác lập tư cách thành viên và Vốn góp thường xuyên) tối đa của mỗi thành viên (kể cả vốn nhận chuyển nhượng) không vượt quá 30% so với tổng số Vốn điều lệ của Quỹ tại thời điểm góp vốn và nhận chuyển nhượng…

Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên Quỹ tín dụng cơ sở (gọi chung là Đại hội thành viên) có nhiệm vụ, quyền hạn như nhau. Căn cứ vào thực tế tại mỗi Quỹ tín dụng cơ sở, Hội đồng quản trị quyết định về cách thức tổ chức Đại hội thành viên, cách thức bầu đại biểu đi dự Đại hội thành viên và số lượng đại biểu (tối thiểu phải có 30 đại biểu) đi dự Đại hội thành viên trong từng kỳ Đại hội. Đại hội thành viên được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hoặc đại biểu thành viên được triệu tập tham dự. Đại biểu không đi dự Đại hội thành viên thì không được uỷ quyền cho người khác đi thay…

Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên khác trong Ban kiểm soát của Quỹ tín dụng cơ sở do Đại hội thành viên bầu trực tiếp theo thể thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm soát có tối thiểu là 03 người, trong đó ít nhất phải có một kiểm soát viên chuyên trách (Trưởng Ban kiểm soát có thể kiêm nhiệm chức danh kiểm soát viên chuyên trách); Đối với những Quỹ tín dụng cơ sở có dưới 1.000 thành viên và nguồn vốn hoạt động từ 8 tỷ đồng) trở xuống thì việc bầu Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu một kiểm soát viên chuyên trách mà không phải bầu Ban kiểm soát do Đại hội thành viên quyết định…

Quỹ tín dụng Trung ương được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ, theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn cấp 1 nằm trong cơ cấu Vốn tự có của Quỹ…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chế độ kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán - Theo Thông tư số 132/2007/TT-BTC ban hành 08 tháng 11 năm 2007, Bộ Tài chính hướng dẫn: khi thu tiền, Sở GDCK phải sử dụng biên lai thu phí do Bộ Tài chính phát hành hay do Sở GDCK tự in và sử dụng theo quy định của pháp luật. Biên lai thu phí này phải được đính kèm với Bảng tính phí, lệ phí hoạt động giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán,.... Đối với các khoản thu cung cấp dịch vụ do Sở cung cấp cho khách hàng phải sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thời gian hưởng chế độ bảo hiểm - Ngày 09 tháng 11 năm 2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 nhưng không đúng hạn, thuộc một trong các trường hợp: Được đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài tiếp nhận trở lại làm việc; sau khi về nước được đơn vị khác tiếp nhận vào làm việc; sau khi về nước không được đơn vị cũ tiếp nhận trở lại làm việc, hiện vẫn nghỉ việc.

Thời gian được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất của các đối tượng trên bao gồm: Thời gian làm việc ở trong nước; Thời gian công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài trong thời hạn cho phép…

Trường hợp vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01/01/1995 thì thời gian làm việc ở trong nước và thời gian công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài trong thời hạn cho phép trước ngày 01/01/1995 không được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất…

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp tuất của các đối tượng được tính theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước - Ngày 08/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Theo đó, doanh nghiệp sau 2 năm thực hiện giám sát theo Quy chế này mà vẫn thua lỗ thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định...

Có 7 nhóm chỉ tiêu giám sát, gồm: Sản lượng, giá trị sản lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chủ yếu sản xuất, tiêu thụ, tồn kho; doanh thu hoạt động kinh doanh, thu nhập khác; chi phí hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, chi phí tiền lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí trả lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp; lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước; hiệu quả sử dụng vốn và tài sản; nợ và khả năng thanh toán nợ; công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc.

Hằng quý, năm, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng giám sát phải lập báo cáo theo các chỉ tiêu quy định và báo cáo tài chính gửi cho đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp.

Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp và kịp thời đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo giám sát hoặc không thực hiện các khuyến nghị, giải pháp của chủ sở hữu dẫn đến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ thì người quản lý, điều hành doanh nghiệp bị cách chức, thay thế. Doanh nghiệp sau hai năm khi thực hiện giám sát mà vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI


CHÍNH PHỦ

 • Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt Nam.
 • Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước.
 • Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất.
 • Nghị định số 162/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
 • Quyết định số 1541/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển tài sản.
 • Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TTCP về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người.
 • Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang cho các tỉnh.
 • Quyết định 1474/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2007 của TTCP về việc Thành lập Ban tquản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
 • Quyết định 1471/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2007 của TTCP về việc Thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang.
 • Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 – 2010.
 • Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.
 • Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương.
 • Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Tây Ninh.
 • Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu về các dự án trọng điểm khí-điện Nhơn Trạch.
 • Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam.
 • Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.
 • Thông báo số 228/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.
 • Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiền Huế về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.
 • Công điện số 1726/CĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
 • Công điện số 1721/CĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 93/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007 của BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đối, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Công văn số 15130/BTC-HCSN ngày 08 tháng 11 năm 2007 của BTC về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 4789/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với dự án ODA.
 • Công văn số 4788/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc lập hoá đơn không đúng quy định.
 • Công văn số 4787/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế TNDN.
 • Công văn số 4786/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4785/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT gửi DNTN thương mại và dịch vụ Phát Quỳnh về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4784/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 4770/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4769/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc giấy phép thu đổi ngoại tệ.
 • Công văn số 4768/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4760/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc nghĩa vụ tài chính đối với đất gắn với nhà xưởng thuộc doanh nghiệp nhà nước.
 • Công văn số 4757/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc thủ tục thanh toán qua ngân hàng.
 • Công văn số 4751/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc bù trừ số tiền thuế nộp thừa giữa các loại thuế.
 • Công văn số 4742/TCT-HT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc truy thu thuế TNDN.
 • Công văn số 4731/TCT-CS ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc nghĩa vụ thuế đối với văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.
 • Công văn số 4730/TCT-CS ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4729/TCT-CS ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4728/TCT-QLN ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc xử lý khoanh nợ đọng thuế.
 • Công văn số 4727/TCT-QLN ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế.
 • Công văn số 4726/TCT-HT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 4725/TCT-CS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4722/TCT-CS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hàng bán bị trả lại.
 • Công văn số 4717/TCT-HT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc miễn, giảm tiền thuế đất.
 • Công văn số 4709/TCT-CS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 6411/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 6410/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất.
 • Công văn số 6409/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và hoàn thuế.
 • Công văn số 6408/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 6400/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 6394/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục được hưởng ưu đãi.
 • Công văn số 6363/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6357/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc
 • Công văn số 6343/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6300/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc nhập khẩu nhôm phế liệu để gia công.
 • Công văn số 6294/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6293/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.
 • Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quyết định số 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 • Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 • Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
 • Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
 • Quyết định số 18/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
 • Thông tư số 08/2007/TT-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp.
 • Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn.
 • Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2007 của BTC-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

 • Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 • Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 • Thông tư số 06/2007/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân của Chính phủ.
 • Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng.
 • Công văn số 4240/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng.
 • Công văn số 4140/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chính sách đối với người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc một lần theo Quyết định số 176/HĐBT.
 • Công văn số 4139/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Công văn số 4106/LĐTBXH-LĐVL ngày 07 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với Quỹ HTPT hợp tác xã.
 • Công văn số 4096/LĐTBXH-TL ngày 06 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chế độ nâng bậc lương.
 • Công văn số 1637/QLLĐNN-TTLĐ ngày 12 tháng 11 năm 2007 của BLĐTBXH về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.
 

BQT trực tuyến

 • H
  hangpham@ktt
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic3
 • Susann
 • daongocnam0603
 • hangpham@ktt
 • seocuulong
 • Tuấn Lâm
 • sthink.com.vn
 • locvungtdv
 • hienngo216
 • huongpham05
 • duduyrudoff
 • lindanga
Xem nhiều