tìm doanh thu

  • Thread starter phungftieuthu
  • Ngày gửi
P

phungftieuthu

Thành viên thân thiết
5/12/07
89
0
0
Hà Tây
#1
em muốn post lại cái bài giúp tìm doanh thu của 1 mem:
Giúp em tìm doanh thu theo bảng này với!!!

1. Tiền mặt 120.000
2. Tiền gửi ngân hang 600.000
3. Phải thu ở người mua dài hạn 165.000
4. Chứng khoán ngắn hạn: Cổ phiếu “ABC” số lượng 25.000 Thành tiền 500.000
5. Thành phẩm tồn kho “C” số lượng 25.000kg, trị giá 427.500
6. Nguyên vật liệu “C”, số lượng 40.000 kg, trị giá 180.000
7. Chi phí chế biến dở dang, sản phẩm “C”, số lượng 50.000kg trị giá 450.000
8. Nợ phải thu dài hạn 240.000
9. Nguyên giá tài sản cố định HH 18.000.000
10. Hao mòn luỹ kế 4.000.000
11. Chi phí công trình “P” chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu 900.000
12. Ký quỹ dài hạn 160.000
13. Phải trả cho người bán vật liệu “C” 170.000
14. Vay dài hạn 80.000
15.Quỹ đầu tư phát triển 200.000
16. Nguồn vốn XDCB 850.000
17. Nguồn vốn kinh doanh 15.465.000
18. Doanh thu bán sản phẩm chưa kết chuyển X1?
19. Giá vốn hàng bán chưa kết chuyển 320.000
20. Chi phí bán hàng chưa kết chuyển 320.000
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp chưa kết chuyển 1.980.000
22. Thu nhập tài chính chưa kết chuyển 265.000
23. Chi phí tài chính chưa kết chuyển 220.000
24. Thu nhập khác chưa kết chuyển 185.000
25. Chi phí khác chưa kết chuyển 193.000

Trên đây là tình hình tài chính đầu tháng của một doanh nghiệp chế biến.
Tìm giá trị của X1?
em có tra lời cách tính ra X1 là áp dụng công thức : tổng tài sản - tổng nguồn vốn = (X1 + doanh thu tài chính + thu nhập khác) - (giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lý DN + chi phí tài chính + chi phí khác).
Tại sao mọi n lại hỏi công thức lấy từ đâu ra? đây là công thức dùng để dài bài tập này mà? vậy anh chị có cách nào khác thì chỉ júp đi. Công thức này nếu xét về mặt kinh tế cũng không phải là vô nghĩa đâu, các anh chị đã nghĩ thử chưa?
 

Thành viên trực tuyến

  • thuongdan
Xem nhiều