Bảng CDKT và Báo cáo KQHĐKD

  • Thread starter itchuyen81
  • Ngày gửi
I

itchuyen81

Guest
3/9/09
1
0
0
daklak
chả là, GV cua mình cho 1 BT the nay, minh lam roi nhung không chắc chắn nen nhờ cac bạn cho ý kiến cái.
CÓ CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ĐƯỢC DỰ ĐOÁN CHO NĂM KẾ HOẠCH NHƯ SAU, HÃY DỰ BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CHO NĂM KÉ HOẠCH.
1. Doanh thu thuần : 12 tỷ
2. Giá vốn bán hàng: 7,5 tỷ
3. Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2,4 lần
4. Số vòng quay hàng tồn kho: 5 lần
5. Số vòng quay vốn dài hạn: 5 lần
6. Kỳ thu tiền binh quân: 21 ngày
7. Doanh lợi doanh thu: 5%
8. Doanh lợi tổng vốn: 10%
9. Doanh lợi vốn chủ sở hữu: 15%
10. Chi phí bán hàng = 20%
Biết 1 năm có 360 ngày, thuế suất thuế thu nhập DN 28% và các tỷ số doanh lợi được tính theo lợi nhuận lợi nhuận sau thuế.

và đây là kết quả của mình làm, các ban thông cam, môn nay minh chi học co 5 ngày thôi nên noob lắm.

bảng báo cáo hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu Mã số Năm nay
Doanh thu hàng bán và ccDV 01
Các khoản giảm trừ doanh thu 02
Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv 10 12.000
Giá vốn hàng bán 11 1.500
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 20 4.500
Doanh thu hoạt động tài chính 21
Chi phí hoạt động tài chính 22
Tong đó: chi phí lãi vay 23
Chi phí bàn hàng 24 2.400
Chi phí quản lý Dn 25
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2.100
Thu nhập khác 31
Chi phí khác 32
Lợi nhuận khác 40 (1.267)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 833
Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 233
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
Lợi nhuận sau thu nhập thuế dn 60 600
con bảng cân đói kế toán mình gửi sau
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

anhnguyet291

Guest
4/11/09
1
0
0
36
ha noi
mọi người ơi em co 1 bài toán như sau:
Căn cứ vào các tài liệu sâu đây hãy lập báo cáo KQHDKD của thang 12/20x1(dvt:đồng)
- Sản phẩm bán được trong tháng:số lượng 1000sp,xuất kho 18.000d/sp.
+Bán trong nước:800sp.giá bán chưa có thuế 23.000d/sp
+Xuất khẩu:200sp.giá bán 1,5USD/sp
và tính theo giá thực tế:15.000d/USD.
- Khoản giảm giá cho số sp đã bán trong nước 40.000.
- Thuế GTGT phải nộp cho sp bán cho trong nước tính theo thuế 10% và thuế xuất khẩu tính theo thuế suất 2%.
- Doanh thu hoạt động tài chính:2.000.000d
- Thu thập do bán TSCD:giá bán chưa thuế là 800.000 và thuế GTGT phải nộp tính theo giá suất 10%.
- Chi phí tài chính:800.000
- Chi phí phục vụ cho việc nhượng bán tài sản cố định:200.000
- Chi phí bàn hàng:800.000
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:1.000.000
- Thuế thu nhập DN tính theo thuế suất 28%
Mong mọi người hãy giúp e.Thanks moi ng nhiu nha!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA