Ghi bảng kê và NKCT số 1 và 2

  • Thread starter vh1976
  • Ngày gửi
V

vh1976

Guest
23/10/09
10
0
0
47
Hai Duong
1. Với định khoản kế toán sau:
Nợ TK 152
Nợ TK 133
Có TK 111
Có TK 331
Khi ghi vào NKCT số 1 thì ghi như thế nào (NKCT số 1 - Ghi Có 1111)
2. Với định khoản kế toán:
Nợ TK 112
Nợ TK 131
Có TK 5111
Có TK 33311
Khi ghi vào bảng kê số 2 thì ghi như thế nào (BK số 2 - ghi nợ 1121)
3. Với định khoản: Mang TSCĐ đi góp vốn liên doanh, giá đánh giá lại > giá gốc ghi số:
Nợ TK 222 - Giá thực tế đánh giá
Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn luỹ kế
Có TK 211 - Nguyên giá
Có TK 711 - Chênh lệch giá đánh giá lại > giá trị còn lại
Khi ghi vào NKCT số 9 (ghi có TK 211) thì ghi như thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA