hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng

Thảo luận trong 'CĐKT các tổ chức tín dụng' bắt đầu bởi luckyqp, 14 Tháng bảy 2011.

80,335 lượt xem

 1. luckyqp

  luckyqp Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  30
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HM
  Phụ lục 01 - Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
  Số hiệu tài khoản Tên tài khoản
  Cấp I Cấp II Cấp III
  Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
  10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
  101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
  1011 Tiền mặt tại đơn vị
  1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
  1014 Tiền mặt tại máy ATM
  1019 Tiền mặt đang vận chuyển
  103 Tiền mặt ngoại tệ
  1031 Ngoại tệ tại đơn vị
  1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
  1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
  104 Chứng từ có giá trị ngoại tệ
  1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
  1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
  1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
  105 Kim loại quý, đá quý
  1051 Vàng tại đơn vị
  1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác
  1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
  1058 Kim loại quý, đá quý khác
  11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
  111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
  1111 Tiền gửi phong toả
  1113 Tiền gửi thanh toán
  1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh
  112 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
  1121 Tiền gửi phong toả
  1123 Tiền gửi thanh toán
  1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh
  12 Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
  121 Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
  1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
  1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
  122 Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
  123 Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
  129 Dự phòng giảm giá
  13 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
  131 Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
  1311 Tiền gửi không kỳ hạn
  1312 Tiền gửi có kỳ hạn
  132 Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  1321 Tiền gửi không kỳ hạn
  1322 Tiền gửi có kỳ hạn
  133 Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
  1331 Tiền gửi không kỳ hạn
  1332 Tiền gửi có kỳ hạn
  1333 Tiền gửi chuyên dùng
  134 Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
  1341 Tiền gửi không kỳ hạn
  1342 Tiền gửi có kỳ hạn
  1343 Tiền gửi chuyên dùng
  135 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
  1351 Vàng gửi không kỳ hạn
  1352 Vàng gửi có kỳ hạn
  136 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
  1361 Vàng gửi không kỳ hạn
  1362 Vàng gửi có kỳ hạn
  14 Chứng khoán kinh doanh
  141 Chứng khoán Nợ
  1411 Chứng khoán Chính phủ
  1412 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
  1413 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  1414 Chứng khoán nước ngoài
  142 Chứng khoán Vốn
  1421 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
  1422 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  1423 Chứng khoán nước ngoài
  148 Chứng khoán kinh doanh khác
  149 Dự phòng giảm giá chứng khoán
  15 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  151 Chứng khoán Chính phủ
  152 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  153 Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  154 Chứng khoán Nợ nước ngoài
  155 Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành
  156 Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  157 Chứng khoán Vốn nước ngoài
  159 Dự phòng giảm giá chứng khoán
  16 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  161 Chứng khoán Chính phủ
  162 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  163 Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  164 Chứng khoán Nợ nước ngoài
  169 Dự phòng giảm giá chứng khoán

  Loại 2: Hoạt động tín dụng
  20 Cho vay các tổ chức tín dụng khác
  201 Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam
  2011 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2012 Nợ cần chú ý
  2013 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2014 Nợ nghi ngờ
  2015 Nợ có khả năng mất vốn
  202 Cho vay các TCTD trong nước bằng ngoại tệ
  2021 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2022 Nợ cần chú ý
  2023 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2024 Nợ nghi ngờ
  2025 Nợ có khả năng mất vốn
  203 Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ
  2031 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2032 Nợ cần chú ý
  2033 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2034 Nợ nghi ngờ
  2035 Nợ có khả năng mất vốn
  205 Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
  2051 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2052 Nợ cần chú ý
  2053 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2054 Nợ nghi ngờ
  2055 Nợ có khả năng mất vốn
  209 Dự phòng rủi ro
  2091 Dự phòng cụ thể
  2092 Dự phòng chung
  21 Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  211 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam
  2111 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2112 Nợ cần chú ý
  2113 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2114 Nợ nghi ngờ
  2115 Nợ có khả năng mất vốn
  212 Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam
  2121 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2122 Nợ cần chú ý
  2123 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2124 Nợ nghi ngờ
  2125 Nợ có khả năng mất vốn
  213 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam
  2131 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2132 Nợ cần chú ý
  2133 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2134 Nợ nghi ngờ
  2135 Nợ có khả năng mất vốn
  214 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2141 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2142 Nợ cần chú ý
  2143 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2144 Nợ nghi ngờ
  2145 Nợ có khả năng mất vốn
  215 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2151 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2152 Nợ cần chú ý
  2153 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2154 Nợ nghi ngờ
  2155 Nợ có khả năng mất vốn
  216 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2161 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2162 Nợ cần chú ý
  2163 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2164 Nợ nghi ngờ
  2165 Nợ có khả năng mất vốn
  219 Dự phòng rủi ro
  2191 Dự phòng cụ thể
  2192 Dự phòng chung
  22 Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  221 Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  2211 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2212 Nợ cần chú ý
  2213 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2214 Nợ nghi ngờ
  2215 Nợ có khả năng mất vốn
  222 Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
  2221 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2222 Nợ cần chú ý
  2223 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2224 Nợ nghi ngờ
  2225 Nợ có khả năng mất vốn
  229 Dự phòng rủi ro
  2291 Dự phòng cụ thể
  2292 Dự phòng chung
  23 Cho thuê tài chính
  231 Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam
  2311 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2312 Nợ cần chú ý
  2313 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2314 Nợ nghi ngờ
  2315 Nợ có khả năng mất vốn
  232 Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ
  2321 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2322 Nợ cần chú ý
  2323 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2324 Nợ nghi ngờ
  2325 Nợ có khả năng mất vốn
  239 Dự phòng rủi ro
  2391 Dự phòng cụ thể
  2392 Dự phòng chung
  24 Bảo lãnh
  241 Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam
  2412 Nợ cần chú ý
  2413 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2414 Nợ nghi ngờ
  2415 Nợ có khả năng mất vốn
  242 Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ
  2422 Nợ cần chú ý
  2423 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2424 Nợ nghi ngờ
  2425 Nợ có khả năng mất vốn
  249 Dự phòng rủi ro
  2491 Dự phòng cụ thể
  2492 Dự phòng chung
  25 Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư
  251 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
  2511 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2512 Nợ cần chú ý
  2513 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2514 Nợ nghi ngờ
  2515 Nợ có khả năng mất vốn
  252 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ
  2521 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2522 Nợ cần chú ý
  2523 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2524 Nợ nghi ngờ
  2525 Nợ có khả năng mất vốn
  253 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác
  2531 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2532 Nợ cần chú ý
  2533 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2534 Nợ nghi ngờ
  2535 Nợ có khả năng mất vốn
  254 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
  2541 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2542 Nợ cần chú ý
  2543 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2544 Nợ nghi ngờ
  2545 Nợ có khả năng mất vốn
  255 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ
  2551 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2552 Nợ cần chú ý
  2553 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2554 Nợ nghi ngờ
  2555 Nợ có khả năng mất vốn
  256 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác
  2561 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2562 Nợ cần chú ý
  2563 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2564 Nợ nghi ngờ
  2565 Nợ có khả năng mất vốn
  259 Dự phòng rủi ro
  2591 Dự phòng cụ thể
  2592 Dự phòng chung
  26 Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  261 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam
  2611 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2612 Nợ cần chú ý
  2613 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2614 Nợ nghi ngờ
  2615 Nợ có khả năng mất vốn
  262 Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam
  2621 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2622 Nợ cần chú ý
  2623 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2624 Nợ nghi ngờ
  2625 Nợ có khả năng mất vốn
  263 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam
  2631 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2632 Nợ cần chú ý
  2633 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2634 Nợ nghi ngờ
  2635 Nợ có khả năng mất vốn
  264 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2641 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2642 Nợ cần chú ý
  2643 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2644 Nợ nghi ngờ
  2645 Nợ có khả năng mất vốn
  265 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2651 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2652 Nợ cần chú ý
  2653 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2654 Nợ nghi ngờ
  2655 Nợ có khả năng mất vốn
  266 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2661 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2662 Nợ cần chú ý
  2663 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2664 Nợ nghi ngờ
  2665 Nợ có khả năng mất vốn
  267 Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam
  2671 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2672 Nợ cần chú ý
  2673 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2674 Nợ nghi ngờ
  2675 Nợ có khả năng mất vốn
  268 Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng
  2681 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2682 Nợ cần chú ý
  2683 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2684 Nợ nghi ngờ
  2685 Nợ có khả năng mất vốn
  269 Dự phòng rủi ro
  2691 Dự phòng cụ thể
  2692 Dự phòng chung
  27 Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  271 Cho vay vốn đặc biệt
  2711 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2712 Nợ cần chú ý
  2713 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2714 Nợ nghi ngờ
  2715 Nợ có khả năng mất vốn
  272 Cho vay thanh toán công nợ
  2721 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2722 Nợ cần chú ý
  2723 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2724 Nợ nghi ngờ
  2725 Nợ có khả năng mất vốn
  273 Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước
  2731 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2732 Nợ cần chú ý
  2733 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2734 Nợ nghi ngờ
  2735 Nợ có khả năng mất vốn
  275 Cho vay khác
  2751 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2752 Nợ cần chú ý
  2753 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2754 Nợ nghi ngờ
  2755 Nợ có khả năng mất vốn
  279 Dự phòng rủi ro
  2791 Dự phòng cụ thể
  2792 Dự phòng chung
  28 Các khoản nợ chờ xử lý
  281 Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ
  282 Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử
  283 Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm
  284 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ
  285 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động
  289 Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý
  29 Nợ cho vay được khoanh
  291 Cho vay ngắn hạn
  292 Cho vay trung hạn
  293 Cho vay dài hạn
  299 Dự phòng rủi ro nợ được khoanh
  Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác
  30 Tài sản cố định
  301 Tài sản cố định hữu hình
  3012 Nhà cửa, vật kiến trúc
  3013 Máy móc, thiết bị
  3014 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
  3015 Thiết bị, dụng cụ quản lý
  3019 TSCĐ hữu hình khác
  302 Tài sản cố định vô hình
  3021 Quyền sử dụng đất
  3024 Phần mềm máy vi tính
  3029 TSCĐ vô hình khác
  303 Tài sản cố định thuê tài chính
  304 Bất động sản đầu tư
  305 Hao mòn TSCĐ
  3051 Hao mòn TSCĐ hữu hình
  3052 Hao mòn TSCĐ vô hình
  3053 Hao mòn TSCĐ đi thuê
  3054 Hao mòn bất động sản đầu tư
  31 Tài sản khác
  311 Công cụ lao động đang dùng
  312 Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí
  313 Vật liệu
  32 Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ
  321 Mua sắm TSCĐ
  322 Chi phí XDCB
  3221 Chi phí công trình
  3222 Vật liệu dùng cho XDCB
  3223 Chi phí nhân công
  3229 Chi phí khác
  323 Sửa chữa TSCĐ
  34 Góp vốn, đầu tư dài hạn
  341 Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam
  342 Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam
  3421 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
  3422 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
  343 Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam
  344 Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam
  345 Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ
  346 Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ
  3461 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
  3462 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
  347 Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ
  348 Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ
  349 349 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  35 Các khoản phải thu bên ngoài
  351 Ký quỹ, thế chấp, cầm cố
  352 Các khoản tham ô, lợi dụng
  353 Thanh toán với Ngân sách Nhà nước
  3531 Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước
  3532 Thuế giá trị gia tăng đầu vào
  3535 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  3539 Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán
  355 Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ
  359 Các khoản khác phải thu
  36 Các khoản phải thu nội bộ
  361 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam
  3612 Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ
  3613 Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên
  3614 Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý
  3615 Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD
  3619 Các khoản phải thu khác
  362 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ
  3622 Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài
  3623 Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên
  3629 Các khoản phải thu khác
  366 Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ
  3661 Các khoản phải thu từ các chi nhánh
  3662 Các khoản phải thu từ Hội sở chính
  369 Các khoản phải thu khác
  3692 Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản
  3699 Các khoản phải thu khác
  38 Các tài sản Có khác
  381 Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam
  382 Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ
  383 Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam
  384 Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  385 Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính
  386 Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính
  387 Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý
  388 Chi phí chờ phân bổ
  389 Tài sản có khác
  39 Lãi và phí phải thu
  391 Lãi phải thu từ tiền gửi
  3911 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
  3912 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ
  392 Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán
  3921 Lãi phải thu từ tín phiếu NHNN và tín phiếu Kho bạc
  3922 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  3923 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  394 Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng
  3941 Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam
  3942 Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng
  3943 Lãi phải thu từ cho thuê tài chính
  3944 Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng
  396 Lãi phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh
  3961 Giao dịch hoán đổi
  3962 Giao dịch kỳ hạn
  3963 Giao dịch tương lai
  3964 Giao dịch quyền lựa chọn
  397 Phí phải thu
  Loại 4: Các khoản phải trả
  40 Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
  401 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam
  402 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ
  403 Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
  4031 Vay theo hồ sơ tín dụng
  4032 Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá
  4033 Vay cầm cố các giấy tờ có giá
  4034 Vay thanh toán bù trừ
  4035 Vay hỗ trợ đặc biệt
  4038 Vay khác
  4039 Nợ quá hạn
  404 Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
  4041 Nợ vay trong hạn
  4049 Nợ quá hạn
  41 Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng khác
  411 Tiền gửi của các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
  4111 Tiền gửi không kỳ hạn
  4112 Tiền gửi có kỳ hạn
  412 Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  4121 Tiền gửi không kỳ hạn
  4122 Tiền gửi có kỳ hạn
  413 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
  4131 Tiền gửi không kỳ hạn
  4132 Tiền gửi có kỳ hạn
  414 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
  4141 Tiền gửi không kỳ hạn
  4142 Tiền gửi có kỳ hạn
  415 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam
  4151 Nợ vay trong hạn
  4159 Nợ quá hạn
  416 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  4161 Nợ vay trong hạn
  4169 Nợ quá hạn
  417 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
  4171 Nợ vay trong hạn
  4179 Nợ quá hạn
  418 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
  4181 Nợ vay trong hạn
  4189 Nợ quá hạn
  419 Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
  42 Tiền gửi của khách hàng
  421 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam
  4211 Tiền gửi không kỳ hạn
  4212 Tiền gửi có kỳ hạn
  4214 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  422 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ
  4221 Tiền gửi không kỳ hạn
  4222 Tiền gửi có kỳ hạn
  4224 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  423 Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam
  4231 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  4232 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  4238 Tiền gửi tiết kiệm khác
  424 Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng
  4241 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  4242 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  425 Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt nam
  4251 Tiền gửi không kỳ hạn
  4252 Tiền gửi có kỳ hạn
  4254 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  426 Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ
  4261 Tiền gửi không kỳ hạn
  4262 Tiền gửi có kỳ hạn
  4264 Tền gửi vốn chuyên dùng
  427 Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam
  4271 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
  4272 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
  4273 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
  4274 Ký quỹ bảo lãnh
  4277 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
  4279 Bảo đảm các khoản thanh toán khác
  428 Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ
  4281 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
  4282 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
  4283 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
  4284 Ký quỹ bảo lãnh
  4287 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
  4289 Bảo đảm các khoản thanh toán khác
  43 Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá
  431 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  432 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  433 Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  434 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
  435 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
  436 Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
  44 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
  441 Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt nam
  4411 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  4412 Vốn nhận của Chính phủ
  4413 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước
  442 Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  4421 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  4422 Vốn nhận của Chính phủ
  4423 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước
  45 Các khoản phải trả cho bên ngoài
  451 Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ
  452 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
  4521 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
  4523 Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
  453 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  4531 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  4534 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  4535 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  4538 Các loại thuế khác
  4539 Các khoản phải nộp khác
  454 Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam
  455 Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ
  458 Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý
  459 Các khoản chờ thanh toán khác
  4591 Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ
  4599 Các khoản chờ thanh toán khác
  46 Các khoản phải trả nội bộ
  461 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
  462 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng
  466 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD
  4661 Các khoản phải trả các chi nhánh
  4662 Các khoản phải trả Hội sở chính
  467 Giá trị khoản nợ nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai thác
  469 Các khoản phải trả khác
  47 Các giao dịch ngoại hối
  471 Mua bán ngoại tệ kinh doanh
  4711 Mua bán ngoại tệ kinh doanh
  4712 Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh
  473 Giao dịch hoán đổi (SWAP)
  4731 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ
  4732 Giá trị giao dịch hoán đổi tiền tệ
  474 Giao dịch kỳ hạn (FORWARD)
  4741 Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  4742 Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  475 Giao dịch tương lai (FUTURES)
  4751 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ
  4752 Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ
  476 Giao dịch quyền chọn (OPTIONS)
  4761 Cam kết giao dịch quyền chọn tiền tệ
  4762 Giá trị giao dịch quyền chọn tiền tệ
  478 Tiêu thụ vàng bạc, đá quý
  48 Các tài sản Nợ khác
  481 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt nam
  482 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ
  483 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam
  484 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  485 Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
  486 Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh
  4861 Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP)
  4862 Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn (FORWARD)
  4863 Thanh toán đối với giao dịch tương lai (FUTURES)
  4864 Thanh toán đối với giao dịch quyền chọn (OPTIONS)
  487 Cấu phần nợ của Cổ phiếu ưu đãi
  488 Doanh thu chờ phân bổ
  489 Dự phòng rủi ro khác
  4891 Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác
  4892 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  4895 Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra
  4899 Dự phòng rủi ro khác
  49 Lãi và phí phải trả
  491 Lãi phải trả cho tiền gửi
  4911 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam
  4912 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ
  4913 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam
  4914 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
  492 Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá
  4921 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  4922 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
  493 Lãi phải trả cho tiền vay
  4931 Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam
  4932 Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ
  494 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay
  4941 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam
  4942 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ
  496 Lãi phải trả cho các công cụ tài chính phái sinh
  4961 Giao dịch hoán đổi
  4962 Giao dịch kỳ hạn
  4963 Giao dịch tương lai
  4964 Giao dịch quyền lựa chọn
  497 Phí phải trả
  Loại 5: Hoạt động thanh toán
  50 Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng
  501 Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng
  5011 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì
  5012 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên
  502 Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng
  509 Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng
  51 Thanh toán chuyển tiền
  511 Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền
  5111 Chuyển tiền đi năm nay
  5112 Chuyển tiền đến năm nay
  5113 Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
  512 Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền
  5121 Chuyển tiền đi năm trước
  5122 Chuyển tiền đến năm trước
  5123 Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
  513 Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán
  5131 Thanh toán chuyển tiền đi năm nay
  5132 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay
  5133 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
  514 Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán
  5141 Thanh toán chuyển tiền đi năm trước
  5142 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước
  5143 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
  519 Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng
  5191 Điều chuyển vốn
  5192 Thu hộ, chi hộ
  5199 Thanh toán khác
  52 Thanh toán liên hàng
  521 Thanh toán liên hàng năm nay trong toàn hệ thống Ngân hàng
  5211 Liên hàng đi năm nay
  5212 Liên hàng đến năm nay
  5213 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu
  5214 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu
  5215 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm
  522 Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống NH
  5221 Liên hàng đi năm trước
  5222 Liên hàng đến năm trước
  5223 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu
  5224 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu
  5225 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm
  5226 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước
  5227 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước
  523 Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5231 Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5232 Liên hàng đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5233 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5234 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5235 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố
  524 Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5241 Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5242 Liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5243 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5244 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5245 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố
  5246 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5247 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  56 Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài
  562 Thanh toán song biên
  563 Thanh toán đa biên
  569 Các khoản thanh toán khác
  Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu
  60 Vốn của Tổ chức tín dụng
  601 Vốn điều lệ
  602 Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ
  603 Thặng dư vốn cổ phần
  604 Cổ phiếu quỹ
  609 Vốn khác
  61 Quỹ của Tổ chức tín dụng
  611 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
  612 Quỹ đầu tư phát triển
  6121 Quỹ đầu tư phát triển
  6122 Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo
  613 Quỹ dự phòng tài chính
  619 Quỹ khác
  62 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  621 Quỹ khen thưởng
  622 Quỹ phúc lợi
  623 Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định
  63 Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý
  631 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  6311 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo
  6312 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
  6313 Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính
  632 Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý
  633 Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh
  6331 Giao dịch hoán đổi
  6332 Giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  6333 Giao dịch tương lai tiền tệ
  6334 Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ
  6338 Công cụ phái sinh khác
  64 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  641 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  642 Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định
  65 Cổ phiếu ưu đãi
  69 Lợi nhuận chưa phân phối
  691 Lợi nhuận năm nay
  692 Lợi nhuận năm trước
  Loại 7: Thu nhập
  70 Thu nhập từ hoạt động tín dụng
  701 Thu lãi tiền gửi
  702 Thu lãi cho vay
  703 Thu lãi từ đầu tư chứng khoán
  705 Thu lãi cho thuê tài chính
  709 Thu khác từ hoạt động tín dụng
  71 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ
  711 Thu từ dịch vụ thanh toán
  712 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
  713 Thu từ dịch vụ ngân quỹ
  714 Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
  715 Thu từ dịch vụ tư vấn
  716 Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm
  717 Thu phí nghiệp vụ chiết khấu
  718 Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két
  719 Thu khác
  72 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
  721 Thu về kinh doanh ngoại tệ
  722 Thu về kinh doanh vàng
  723 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
  74 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác
  741 Thu về kinh doanh chứng khoán
  742 Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ
  748 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác
  749 Thu về hoạt động kinh doanh khác
  78 Thu nhập góp vốn, mua cổ phần
  79 Thu nhập khác
  Loại 8: Chi phí
  80 Chi phí hoạt động tín dụng
  801 Trả lãi tiền gửi
  802 Trả lãi tiền vay
  803 Trả lãi phát hành giấy tờ có giá
  805 Trả lãi tiền thuê tài chính
  809 Chi phí khác
  81 Chi phí hoạt động dịch vụ
  811 Chi về dịch vụ thanh toán
  812 Cước phí bưu điện về mạng viễn thông
  813 Chi về ngân quỹ
  8131 Vận chuyển, bốc xếp tiền
  8132 Kiểm đếm , phân loại và đóng gói tiền
  8133 Bảo vệ tiền
  8139 Chi khác
  814 Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
  815 Chi về dịch vụ tư vấn
  816 Chi phí hoa hồng môi giới
  819 Chi khác
  82 Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối
  821 Chi về kinh doanh ngoại tệ
  822 Chi về kinh doanh vàng
  823 Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
  83 Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
  831 Chi nộp thuế
  832 Chi nộp các khoản phí , lệ phí
  833 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8331 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  8332 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
  84 Chi phí hoạt động kinh doanh khác
  841 Chi về kinh doanh chứng khoán
  842 Chi phí liên quan nghiệp vụ cho thuê tài chính
  848 Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác
  849 Chi về hoạt động kinh doanh khác
  85 Chi phí cho nhân viên
  851 Lương và phụ cấp
  8511 Lương và phụ cấp lương
  852 Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động
  853 Các khoản chi để đóng góp theo lương
  8531 Nộp bảo hiểm xã hội
  8532 Nộp bảo hiểm y tế
  8533 Nộp bảo hiểm lao động
  8534 Nộp kinh phí công đoàn
  8539 Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ
  854 Chi trợ cấp
  8541 Trợ cấp khó khăn
  8542 Trợ cấp thôi việc
  8549 Chi trợ cấp khác
  855 Chi công tác xã hội
  856 Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên TCTD
  86 Chi cho hoạt động quản lý và công vụ
  861 Chi về vật liệu và giấy tờ in
  8611 Vật liệu văn phòng
  8612 Giấy tờ in
  8613 Vật mang tin
  8614 Xăng dầu
  8619 Vật liệu khác
  862 Công tác phí
  863 Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ
  864 Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến
  865 Chi bưu phí và điện thoại
  866 Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại
  867 Chi mua tài liệu, sách báo
  868 Chi về các hoạt động đoàn thể của Tổ chức tín dụng
  869 Các khoản chi phí quản lý khác
  8691 Điện, nước, vệ sinh cơ quan
  8692 Chi y tế cơ quan
  8693 Hội nghị
  8694 Lễ tân, khánh tiết
  8695 Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động Tổ chức tín dụng
  8696 Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước
  8697 Chi phí phòng cháy, chữa cháy
  8699 Các khoản chi khác
  87 Chi về tài sản
  871 Khấu hao cơ bản tài sản cố định
  872 Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản
  874 Mua sắm công cụ lao động
  875 Chi bảo hiểm tài sản
  876 Chi thuê tài sản
  88 Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng
  882 Chi dự phòng
  8821 Chi dự phòng giảm giá vàng
  8822 Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi
  8823 Chi dự phòng giảm giá chứng khoán
  8824 Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán
  8825 Chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  8826 Chi dự phòng giảm giá khoản đầu tư, mua cổ phần
  8827 Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra
  8829 Chi dự phòng rủi ro khác
  883 Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng
  89 Chi phí khác
  Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán
  90 Tiền không có giá trị lưu hành
  901 Tiền không có giá trị lưu hành
  9011 Tiền mẫu
  9012 Tiền lưu niệm
  9019 Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý
  91 Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
  911 Ngoại tệ
  9113 Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu
  9114 Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý
  912 Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
  9121 Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ dùng làm mẫu
  9122 Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ nhận giữ hộ hoặc thu hộ
  9123 Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu
  9124 Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ do nước ngoài gửi đến đợi thanh toán
  92 Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra
  921 Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
  9211 Bảo lãnh vay vốn
  9212 Bảo lãnh thanh toán
  9213 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  9214 Bảo lãnh dự thầu
  9215 Cam kết trong nghiệp vụ L/C trả chậm
  9216 Cam kết trong nghiệp vụ L/C trả ngay
  9219 Cam kết bảo lãnh khác
  923 Các cam kết giao dịch hối đoái
  9231 Cam kết Mua ngoại tệ trao ngay
  9232 Cam kết Bán ngoại tệ trao ngay
  9233 Cam kết Mua ngoại tệ có kỳ hạn
  9234 Cam kết Bán ngoại tệ có kỳ hạn
  9235 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ
  9236 Cam kết giao dịch quyền chọn Mua tiền tệ
  9237 Cam kết giao dịch quyền chọn Bán tiền tệ
  9238 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ
  925 Cam kết tài trợ cho khách hàng
  929 Các cam kết khác
  9291 Hợp đồng hoán đổi lãi suất
  9293 Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá
  9299 Cam kết khác
  93 Các cam kết nhận được
  931 Các cam kết bảo lãnh nhận từ các Tổ chức tín dụng khác
  9311 Vay vốn
  9319 Các bảo lãnh khác
  932 Bảo lãnh nhận từ các cơ quan Chính phủ
  933 Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm
  934 Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế
  938 Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được
  939 Các bảo lãnh khác nhận được
  94 Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được
  941 Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt nam
  942 Lãi cho vay chưa thu được bằng ngoại tệ
  943 Lãi cho thuê tài chính chưa thu được
  944 Phí phải thu chưa thu được
  95 Tài sản dùng để cho thuê tài chính
  951 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty
  952 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê
  96 Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng phát hành
  961 Các giấy tờ có giá mẫu
  962 Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng
  97 Nợ khó đòi đã xử lý
  971 Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
  9711 Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
  9712 Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
  972 Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán
  98 Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
  981 Cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác
  9811 Nợ đủ tiêu chuẩn
  9812 Nợ cần chú ý
  9813 Nợ dưới tiêu chuẩn
  9814 Nợ nghi ngờ
  9815 Nợ có khả năng mất vốn
  982 Cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ
  9821 Nợ đủ tiêu chuẩn
  9822 Nợ cần chú ý
  9823 Nợ dưới tiêu chuẩn
  9824 Nợ nghi ngờ
  9825 Nợ có khả năng mất vốn
  983 Chứng khoán lưu ký
  989 Các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác
  99 Tài sản và chứng từ khác
  991 Kim loại quý, đá quý giữ hộ
  992 Tài sản khác giữ hộ
  993 Tài sản thuê ngoài
  994 Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng
  995 Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý
  996 Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố
  997 Tài sản nhận của NHTM hoặc nhận từ việc mua lại nợ
  999 Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản
   
  #1
 2. hadethuong

  hadethuong Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tp tam Kỳ-tỉnh quảng nam
  có ai giúp e với, ai có hệ thống tài khoản kế toán kho bạc thi gởi cho em với, e đang rất cần. thuhavlg@gmail.com
   
  #2
 3. Nhẫn Cỏ

  Nhẫn Cỏ Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Các anh chị cho em hỏi. một vài câu hỏi trắc nghiệm môn KẾ TOÁN NGÂN HÀNG với ạ. Sắp thi rồi, nhưng trả lời xong cũng không biết giải thích ra sao. Kính mong các anh chị giúp đỡ.

  TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ĐÚNG - SAI và giải thích
  1. Trong mọi trường hợp., Ngân hàng không được trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng khi chưa có lệnh của chủ tài khoản hay người được ủy quyền hợp pháp.
  2. Ngân hàng chỉ chuyển nợ vay từ nợ nhóm 1 sang nợ nhóm 2 khi phát sinh nợ quá hạn.
  3. Phát hành giấy tờ có giá có phụ trội là phát hành với giá phát hành cao hơn mệnh giá.
  4. Ngân hàng buộc phải trích dự phòng rủi ro tín dụng vào cuối mỗi tháng để đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay.
  5. Chuyển tiền điện tử áp dụng phương thức kiểm soát tập trung, đối chiếu tập trung tại Trung Tâm Kế Toán.
  6. Tài sản nợ phản ánh các khoản mục tài sản của ngân hàng.
  7. Giá trị phụ trội của Giấy tờ có giá ( trong mọi trường hợp TCTD phát hành GTCG có phụ trội) hàng tháng được phân bổ làm tăng thu nhập của NH.
  8. Khi thanh toán chuyển tiền đi cho các đơn vị ngoài hệ thống và không cùng địa bàn tỉnh/thành phố, các chi nhánh ngân hàng buộc phải thanh toán qua tài khoản tiền gửi mở tại NHNN.
   
  #3

Chia sẻ trang này