Bản tin VBPL đợt 4 tháng 11/2006

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thời hiệu truy thu thuế - Theo quy định hiện hành, nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn 03 năm kể từ ngày khi man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.

Theo đó, thời hạn 03 năm để tính và truy thu thuế doanh thu, thuế lợi tức được xác định kể từ ngày xảy ra hành vi khai man, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế đến ngày cơ quan thuế phát hiện và kết luận về hành vi này. (Theo Công văn số 4324/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006)
Phát hành hoá đơn – Theo quy định hiện hành, thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sửo hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền.
Ngoài ra, thời điểm lập hoá đơn: hoá đơn phải lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy đinh.
Theo đó, trường hợp một công ty đã nhận thanh toán 80% giá trị căn hộ và bàn giao căn hộ để khách hàng sử dụng như đã thoả thuận trong hợp đồng, sau đó công ty xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng và khách hàng thanh toán nốt 20% giá trị căn hộ còn lại thì việc xuất hoá đơn GTGT của Công ty đó cho khách hàng là đúng quy định, không phụ thuộc vào việc hợp đồng đã được công chứng hay chưa. (Theo Công văn số 4331/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006).

Chính sách thuế - Theo quy định hiện hành, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Những khoản không được tính vào chi phí hợp lý gồm thù lao trả cho các sáng lập viên, thành việc của hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữi hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo đó, khoản thù lao trả cho thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì không được tính vào cho phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 4327/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006).

Chính sách thu lệ phí trước bạ - Theo Công văn số 4371/TCT-TS ngày 23 tháng 11 năm 2006, đất là đối tượng nộp lệ phí trước bạ; Tổ chức, cá nhân có tài sản là đất đều phải nộp lệ phí trước bạ trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt đất đang sử dụng được hình thành từ nguồn nào (trừ những trường hợp không phải nộp theo quy định).

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo quy định hiện hành, đến hết kỳ tính thuế 2003, cơ sở kinh doanh vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian giảm thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp thì không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp một công ty cổ phần là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần có sử dụng số lao động tối thiểu bình quân trong năm là 100 lao động, có hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp và theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư công ty đó được miễn thuế 02 (năm 2000, năm 2001) năm và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 02 năm (năm 2002, năm 2003) thì đến hết kỳ tính thuế năm 2003, công ty đó vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian giảm thuế theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp, do vậy công ty đó sẽ không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 4333/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006).

Thuế GTGT đối với XD công trình cho Doanh nghiệp chế xuất – Theo quy định hiện hành, thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, trường hợp một công ty là nhà thầu phụ của nhà thầu chính nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam để xây dựng, lắp đặt công trình cho Doanh nghiệp chế xuất thì nhà thầu chính nước ngoài không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của công trình; Doanh thu hoạt động xây dựng công trình, hạng mục công trình của Doanh nghiệp chế xuất do Công ty đó thực hiện đước áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Hợp đồng xây dựng ký với nhà thầu chính thức nước ngoài phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại; việc thanh toán giữa nhà thầu chính nước ngoài với công ty đó phải thanh toán bằng ngoại tệ và thực hiện qua ngân hàng theo quy định cải pháp luật. (Theo Công văn số 4317/TCT-DNNN ngày 20 tháng 11 năm 2006).

Giảm thuế hàng nhập khẩu – Theo quy định hiện hành, hàng hoá trước khi làm thủ tục hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát tổn thất trên đường vận chuyển từ cảng nước ngoài xuất khẩu đến cảng Việt Nam do thiên tai, hoả hoạn... thì được giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất. Cơ sở để xem giảm thuế căn cứ vào: (i) Số lượng, chất lượng, giá trị theo hợp đồng mua bán và các chứng từ khác có liên quan; (ii) Số lượng, chất lượng hàng hoá thực tế nhập khẩu; (iii) Hợp đồng vận tải; Hợp đồng bảo hiểm (nếu có); (iv) Biên bản đền bù của hãng vận tải, bảo hiểm (nếu có); (v) Kết quả giám định cảu cơ quan có thẩm quyền nêu rõ số lượng, chất lượng hàng hoá thực nhập khẩu; (vi) Tờ khai hàng nhập khẩu ghi rõ kết quả kiểm hoá về số lượng, chất lượng hàng hoá thực nhập khẩu.

Hàng hoá nhập khẩu sau khi đã làm thủ tục hải quan thì phải nằm trong sự giám sát của cơ quan hải quan, cơ quan hải quan phải xác định được thực tế sự mất mát, tổn thất của hàng hoá mới được xét giảm thuế. (Theo Công văn số 5725/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006).

Chứng từ thanh toán – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thành toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp bên nhập khẩu thanh toán tiền hàng cho bên xuất khẩu thông qua ngân hàng trung gian thứ 3 ở Mỹ, hình thức thanh toán này nếu được thoả thuận ghi trong hợp đồng giữa 2 bên, thì việc thanh toán này được chấp nhận để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT. (Theo Công văn số 4348/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006).

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài - Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân đó được xác định trên cơ sở mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau, có quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định...

Việc xác định một tài sản thuộc di sản thừa kế là bất động sản hoặc động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có di sản thừa kế đó. Trong trường hợp người để lại di sản thừa kế không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, thì việc xác định pháp luật áp dụng về thừa kế theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự, nếu người đó không cư trú tại một trong các nước mà người đó có quốc tịch thì áp dụng pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân…

Đối với vấn đề thừa kế theo di chúc, hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc. Di chúc của người Việt Nam lập ở nước ngoài được công nhận là hợp thức tại Việt Nam, nếu tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức của di chúc...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xếp lương trong công ty – Theo quy định hiện hành, thì công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế dộ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp Nhà nước đối với người lao động nhưng không áp dụng bảng lương của doanh nghiệp Nhà nước đối với lao động quản lý thì công ty xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp mình và đăng ký với cơ quan lao động địa phương. Người lao động đóng bào hiểm trên hệ thống thang lương nào thì cơ sở để tính lương bảo hiểm xã hội trên hệ thống thang lương đó. (Theo Công văn số 4961/LĐTBXH-TL Ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ LĐTBXH).

Quy định về báo tin động đất, cảnh báo sóng thần - Ngày 16 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần.

Theo đó, khi đưa tin động đất, tin cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu có trách nhiệm kiểm tra để bảo đảm các tin trên đã đến được hệ thống báo động trực canh và các cơ quan nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Khi truyền tin động đất, tin cảnh báo sóng thần, các đối tượng này phải theo đúng nội dung tin do Viện Vật lý Địa cầu cung cấp…

Khi động đất trên vùng biển Đông có cường độ lớn hơn 6,5 độ Richter, bên cạnh việc phát "Tin động đất", Viện Vật lý Địa cầu phải lập tức xem xét các kịch bản động đất gây sóng thần để đưa ra "Tin cảnh báo sóng thần" theo tin động đất, với 4 mức sau đây: "Không có sóng thần", khi động đất xảy ra nhưng không có khả năng gây ra sóng thần, "Sóng thần yếu", khi động đất có khả năng gây sóng thần và có độ cao tại bờ không quá 0,5m, "Sóng thần mạnh", khi động đất có khả năng gây sóng thần và có độ cao tại bờ từ 0,5m đến 1m, "Sóng thần nguy hiểm", khi động đất có khả năng gây sóng thần và có độ cao tại bờ lớn hơn 1m.

Khi phát hiện có khả năng xảy ra sóng thần mạnh hoặc sóng thần nguy hiểm thì phát ngay "Tin cảnh báo sóng thần" liên tục trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở vùng bờ biển có nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng thần. Nếu sóng thần yếu thì phát tin 3 lần liên tục…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phê duyệt mẫu phương tiện đo – Ngày 10 tháng 11 năm 2006, Bộ khoa học và công nghệ có Quyết định số 22/QĐ-BKHCN về việc ban hành “quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo”.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định phải đăng ký phê duyệt mẫu với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

Việc thử nghiệm mẫu phải do các tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc tổ chức được Tổng cục chỉ định thực hiện theo quy định thử nghiệm hiện hành.

Trường hợp mẫu phương tiện đo chưa có quy trình thử nghiệm, Tổng cục chỉ định tổ chức thử nghiệm xây dựng, trình Tổng cục phê duyệt quy trình thử nghiệm tạm thời và tiến hành thử nghiệm mẫu. Kết thúc việc thử nghiệm mẫu, tổ chức thử nghiệm lập hồ sơ trình Tổng cục.

Phân cấp quản lý tài sản nhà nước - Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2006/NĐ-CP quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước giữa Chính phủ với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.

Những tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Xe ôtô các loại, Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên...

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được phép quyết định việc thanh lý nhà, công trình xây dựng có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng, bị hư hỏng không còn sử dụng được hoặc nếu tiếp tục sử dụng phải chi phí lớn, không có hiệu quả...

Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản phải thực hiện việc đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản với cơ quan Tài chính. Trường hợp phát hiện đơn vị nào không đăng ký sẽ bị ngừng cấp kinh phí hoạt động cho tài sản đó và bị xử phát hành chính theo quy định của pháp luật…

Trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước đang sử dụng không đúng mục đích hoặc vượt quá định mức sẽ bị thu hồi…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đằn Công báo.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước - Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

Thủ tướng chỉ đạo: tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động, tăng cường đầu tư phát triển những tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước mà trước mắt Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ để đáp ứng được vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường, hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế… Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ các công ty thuộc diện Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ sang hình thức công ty TNHH một hoặc nhiều thành viên hoặc công ty cổ phần của chủ sở hữu là Nhà nước vào năm 2009…

Đẩy nhanh tiến độ, mở rộng diện cổ phần hoá công ty nhà nước. Tập trung chỉ đạo cổ phần hoá các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước quy mô lớn, các ngân hàng thương mại quốc doanh, công ty tài chính nhà nước, bảo đảm hiệu quả, đạt mục tiêu thu hút vốn và đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cổ phần hoá gắn với niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phải tạo được hàng hoá có chất lượng cao cho thị trường chứng khoán…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Thủ tường Chính phủ đã ra Chỉ thị số 36/2006/CT-TTg về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

Thủ tưởng yêu cầu: coi việc sắp xếp, cổ phần hoá và đổi mới các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là khâu đột phá trong cơ cấu lại, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Những tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoạt động có hiệu quả, được giao quản lý, khai thác và phân phối một bộ phận tài nguyên quốc gia quan trọng, làm công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, trước mắt Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động để đáp ứng được vai trò là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế thị trường.

Cổ phần hoá các công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là Nhà nước hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực công ích, kể cả những doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, kinh tế với an ninh, trường hợp thật cần thiết Nhà nước mới giữ cổ phần chi phối.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
·[FONT=&quot] [/FONT]Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về quy định về bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
·[FONT=&quot] [/FONT]Nghị quyết 30/2006/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông
·[FONT=&quot] [/FONT]Nghị định 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
·[FONT=&quot] [/FONT]Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện, thành lập xã, mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà, thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
·[FONT=&quot] [/FONT]Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 1549/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Viện công nghệ vũ trụ thuộc Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định 265/2006/QD-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TTCP về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 – 2010.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định 262/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn 6594/VPCP-NN ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.
·[FONT=&quot] [/FONT]Chỉ thị số 36/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 – 2010.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 1877/TTg-CCHC ngày 15 tháng 11 năm 2006 của TTCP về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Đính chính số 149/CP-QHQT ngày 15 tháng 11 năm 2006 của CP về việc đính chính Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 3770/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư só 108/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía nam (từ Đà Nẵng trở vào).
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 vể việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 về Quy định chế độ chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 14663/BTC-QLCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc triển khai thực hiện điểm 3 Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 14346/BTC-HCSN ngày 15 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc bố trí kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXĐSVH.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 14377/BTC-CST ngày 15 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 14049/BTC-NSNN ngày 10 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4394/TCT-PCCS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam về việc ưu đãi thuế TNDN.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4393/TCT-PCCS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc xác định vi phạm tính thuế TN từ CQSD đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4389/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc miễn tiền sử dụng đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4387/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc giấy tờ liên quan đến lệ phí trước bạ nhà đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4385/TCT-PCCS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4384/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc chính sách miễn thuế nhà, đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4383/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc nộp lệ phí trước bạ đối với đất thuê.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4376/TCT-PCCS ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCT về vướng mắc về biên lai thu tiền phí, lệ phí.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4372/TCT-TS ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4371/TCT-TS ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc chính sách thu lệ phí trước bạ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4368/TCT-DNK ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc xuất hoá đơn GTGT.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4364/TCT-TNCN ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc kê khai, nộp thuế TNCN.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4361/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH SXTM& Dịch vụ Hoàng Minh về việc thuế suất thuế GTGT.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4348/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT về chứng từ thanh toán.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4347/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách thuế GTGT.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4346/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc xử lý hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4345/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc miễn thuế tiền sử dụng đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4344/TCT-TS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc chính sách miễn thuế nhà, đất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4333/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4332/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4331/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH sản xuất kinh doanh XNK Bình Minh về việc phát hành hoá đơn.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4330/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH công trình điện Harbin về chính sách thuế nhà thầu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4329/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi liên hiệp Địa chất công trình, xây dựng và Môi trường về trả lời chính sách thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4328/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách ưu đãi thuế TNDN.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4327/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4326/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty cổ phần cơ khí 3-2 Thái Nguyên về chính sách thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4324/TCT-PCCS ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc thời hiệu truy thu thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4318/TCT-DNNN ngày 20 tháng 11 năm 2006 của TCT về thủ tục xoá nợ thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4317/TCT-DNNN ngày 20 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn về việc thuế GTGT đối với XD công trình cho Doanh nghiệp chế xuất.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5740/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc TCCQ đối với hàng hoá nằm trong Danh mục hàng tiêu dùng để xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5725/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH SX-TM&DV Minh Ngọc về việc giảm thuế hàng nhập khẩu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5724/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giá tính thuế xe Peugeot.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5723/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Lê Đào về việc xử lý nợ thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5722/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH cơ khí may Hoàng Hà về thời gian ân hạn thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5721/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thép VSC – POSCO về việc phạt nộp chậm thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5687/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế trên HT QLRR.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5686/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công tyTNHH ALHONGA Việt Nam về việc thời hạn nộp thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5684/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5676/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc tính lại thuế hàng nhập khẩu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5667/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5656/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu đã tái xuất.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5639/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc xử lý xe ôtô Pick up đã qua sử dụng nhập khẩu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5638/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc truy thu thuế xe ôtô.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5630/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5628/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế XNK.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5615/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc xác nhận hàng nhập khẩu phục vụ dự án GD ĐH.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5613/TCHQ-GSQL ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5612/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế XNK.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5611/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế XNK.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5610/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe máy LIFAN XINGYONG về việc xử lý nợ thuế.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5606/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc thuế nhập khẩu săm, lốp ôtô.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5609/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về thời gian ân hạn thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết đinh số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư liên tịch số 17/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư liên tịch số 16/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BTC-BLĐTBXH&XH ngày 14 tháng 11 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên bộ Y tế - Tài chính – Lao động Thương binh và xã hội – Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4070/LĐTBXH-LĐVL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc áp dụng một số nội dung quy định pháp luật lao động.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4062/LĐTBXH-LĐVL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc giải thích một số nội dung trong Thông tư liên tịch số34/2005/TT/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2005.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4061/LĐTBXH-TL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc xếp lương trong công ty.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4060/LĐTBXH-TL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc xếp hạng doanh nghiệp.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 4059/LĐTBXH-TL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc lập kế hoạch tiền lương đối với khối cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 1547 /QĐ-BCĐ ngày 13 tháng 11 năm 2006 của BXD về ban hành Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006 của BVHTT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Làng văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế".
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định 35/2006/QĐ-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2006 của BXD về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế(Ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”) (15/11/2006).
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006 của BKHCN về việc ban hành “Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo”.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006 của BKHCN về việc ban hành quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định đo lường.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006 của BKHCN về việc ban hành quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của BNV về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ, công chức.
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của BTP về việc ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 984/2006/TTLT/UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT ngày 10 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-cp ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 12/2006/TT - BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006 của BXD về hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 06 /2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của BXD về hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.
·[FONT=&quot] [/FONT]Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23 tháng 11 năm 2006 của BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân.
·[FONT=&quot] [/FONT]Chỉ thị số 04/2006/CT-NHNN ngày 16/11/2006 về việc tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic3
 • Bonkhoai
 • thuongdan
 • kophaithach2
 • ngốc cô đơn
 • daongocnam0603
 • nganmaylanh
 • okletsgono123
 • valentine1011
 • prokhong5
 • huongpham05
Xem nhiều