Chi phí tài trợ kèm quảng cáo có được tính là chi phí được trừ không?

  • Thread starter Rua Diu Dang
  • Ngày gửi
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
599
367
63
Để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Chi phí tài trợ kèm quảng cáo có được tính là chi phí được trừ hay không?" mình đã tìm thấy 2 công văn dưới đây, tuy nội dung trích dẫn luật đã ko còn hiệu lực nhưng xét về sự lập luận và tư duy logic của vấn đề thì mình thấy vẫn đúng. Các bạn cùng thảo luận nhé

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số: 3204/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN.
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010.


Kính gửi: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam.​

Trả lời câu hỏi của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Chi tài trợ kèm quảng cáo. Nếu công ty tài trợ cho hoạt động thể thao, hoà nhạc mà trong sự kiến đó công ty có trưng bày pano apphich của công ty và tên công ty, logo được trưng bày nhằm Mục đích quảng cáo. Số tiền này có được coi là chi phí quảng cáo không?

Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định cơ sở kinh doanh không được tính Khoản chi sau vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “Khoản tài trợ, trừ Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo.”

Tại Điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và hồ sơ để Khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo đó, chỉ Khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nếu thực hiện chi theo đúng quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các Khoản tài trợ khác có kèm theo quảng cáo không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thông báo đến Công ty Toyota Việt Nam biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT;CS (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3885/TCT-CS
V/v đính chính công văn số 3327/TCT-CS ngày 30/08/2010.
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu​

Ngày 30/08/2010, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3327/TCT-CS trả lời công văn số 4446/CT-KTr2 ngày 19/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ giảm giá và tài trợ để quảng cáo, Tổng cục Thuế đính chính hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3327/TCT-CS nêu trên như sau:

Tại khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật".

Tại khoản 2.19, Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, chi báo hiếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra".

Tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng và hồ sơ để khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên thì:

- Trường hợp Công ty cổ phần Lạc Việt dùng hàng hóa, dịch vụ để quảng cáo thì được chấp nhận là chi phí quảng cáo nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và bị khống chế theo quy định tại điểm 2.19, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.4.a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

- Trường hợp Công tác cổ phần Lạc Việt dùng hàng hóa, dịch vụ hoặc chi tiền để tài trợ có kèm theo quảng cáo (không phải là khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo đúng đối tượng và đầy đủ hồ sơ theo quy định) thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3327/TCT-CS ngày 30/08/2010 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b)
- Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
 
  • Like
Reactions: Hien

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK