Mỗi tuần một chuyên đề

Giải giúp em nguyên lí kế toán với ạ

  • Thread starter Vuy Na
  • Ngày gửi
Vuy Na

Vuy Na

Sơ cấp
31/10/21
6
0
1
21
Tại một doanh nghiệp sản xuất có tình hình sau đây:
- Vật liệu A tồn kho đầu kỳ: 2.000 kg x 10.050đ/kg
- Vật liệu B tồn kho đầu kỳ: 1.000 kg x 15.000đ/kg
- Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ nhập, xuất như sau:
1. Mua nhập kho 3.000kg vật liệu A, giá mua chưa thuế GTGT 10.000đ/kg, thuế
GTGT 10%, chi phí vận chuyển 300.000đ, trả bằng TGNH sau khi trừ chiết khấu thanh toán
được hưởng là 3%/giá thanh toán.
2. Xuất 3.500 kg VLA và 700kg VLB đế sản xuất sản phẩm.
3. Mua nhập kho 4.000kg VL B, giá mua chưa thuế GTGT 15.500đ/kg, thuế GTGT
10%, chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển 520.000đ, trả bằng tiền mặt.
4. Mua nhập kho 1.000kg A, giá mua chưa thuế GTGT 10.500đ/kg, thuế GTGT 10%,
do hàng mua kém chất lượng nên được giảm giá 10%/giá mua chưa thuế, đã thanh toán bằng
tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 200.000đ trả bằng tiền mặt.
5. Xuất kho 1.500KG VLA và 1.000kg VL B cho sản xuất sản phẩm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Vuy Na

Vuy Na

Sơ cấp
31/10/21
6
0
1
21
Bài 4. Hãy tính nguyên giá cho TSCĐ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh sau đây.
1. Mua một dây truyền sản xuất có giá mua chưa thuế là 300 triệu đồng, thuế GTGT 10%,
chưa thanh toán cho người bán. Nếu thanh toán trong vòng 10 ngày sẽ được hưởng chiết khấu
thanh toán là 3% trên giá thanh toán. Chi phí lắp đặt, chạy thử là 2,2 triệu đồng bao gồm 10%
thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt.
2. Một tuần sau doanh nghiệp thanh toán tiền mua dây truyền sản xuất bằng TGNH.
3. Nhận góp vốn bằng một TSCĐ vô hình, giá trị còn lại của tài sản do bên góp vốn cung
cấp là 250tr, giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá là 220tr. Chi phí liên quan trước khi đưa
tài sản vào sử dụng thanh toán bằng tiền mặt là 1,5 triệu.
4. Được tặng một TSCĐ hữu hình có giá trị hợp lý là 50tr, chi phí vận chuyển là 0,5 triệu do
người tặng thanh toán bằng tiền mặt.
5. Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế
GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp
5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển bên bán
chịu toàn bộ là 1,1tr bao gồm thuế GTGT
 
Vuy Na

Vuy Na

Sơ cấp
31/10/21
6
0
1
21
Bài 6: Công ty Lan Phương tổ chức kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, kê khai
và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, áp dụng phương pháp xuất kho nguyên vật
liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước. Vào đầu tháng có tài liệu sau:
Vật liệu tồn kho đầu tháng là 500 kg, đơn giá 15.000 đ/kg
1. Nhập kho 5.000 kg vật liệu giá mua bao gồm 10% thuế GTGT là 16.500đ/kg, chưa
thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 1.100.000đ (bao gồm
10% thuế GTGT).
2. Xuất kho 2.500kg vật liệu sử dụng cho trực tiếp sản xuất.
3. Mua 6.000 kg vật liệu giá mua chưa bao gồm 10% thuế GTGT là 15.000đ/kg, chưa
thanh toán cho người bán. Do hàng mua bị kém chất lượng doanh nghiệp được người bán
giảm 200đ/kg trước khi nhập kho. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 1.210.000đ (bao
gồm 10% thuế GTGT).
4. Xuất kho 5.000kg vật liệu sử dụng cho trực tiếp sản xuất.
Yêu cầu: Hãy xác định đơn giá nhập kho, tính trị giá xuất kho ở mỗi nghiệp vụ kinh tế phát
sinh và giá trị tồn kho cuối kỳ của vật liệu.
 
Vuy Na

Vuy Na

Sơ cấp
31/10/21
6
0
1
21
Bài 7: Công ty Lan Phương tổ chức kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, kê khai
và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, áp dụng phương pháp xuất kho công cụ
dụng cụ theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. Đầu tháng có tài liệu
sau:
Công cụ tồn kho đầu tháng là 100 công cụ, đơn giá 100.000 đ/công cụ
5. Nhập kho 1.000 công cụ, đơn giá mua chưa bao gồm 10% thuế GTGT là 120.000đ/cc,
chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 1.210.000đ (bao
gồm 10% thuế GTGT).
6. Xuất kho 500 công cụ sử dụng cho phân xưởng sản xuất.
7. Mua 2.000 công cụ, đơn giá mua bao gồm 10% thuế GTGT là 110.000đ/cc, chưa
thanh toán cho người bán. Do hàng mua bị kém chất lượng doanh nghiệp đã trả lại cho người
bán 100 công cụ trước khi nhập kho. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 2.200.000đ
(bao gồm 10% thuế GTGT).
8. Xuất kho 1.000 công cụ sử dụng cho phân xưởng sản xuất.
Yêu cầu: Hãy xác định đơn giá nhập kho, tính trị giá xuất kho ở mỗi nghiệp vụ kinh tế phát
sinh và giá trị tồn kho cuối kỳ của công cụ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA