Hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế nộp từ 1/1/2022 phải áp dụng biểu mẫu mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020 trở về trước nhưng nộp hồ sơ đến cơ quan thuế sau ngày Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực (ngày 01/01/2022) thì thực hiện theo mẫu biểu nào?

Tổng cục thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính thì:

Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020 trở về trước nhưng nộp hồ sơ đến cơ quan thuế sau ngày Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực (ngày 01/01/2022) thì thực hiện theo mẫu biểu sau:

- Tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Hồ sơ khai quyết toán thuế của năm có sai sót đã được bổ sung theo mẫu biểu gần nhất đã nộp cho cơ quan thuế.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA