Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Đối với các khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán, việc khai thuế, nộp thuế thay thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 9/2/2022.

Cần lưu ý, trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí tương ứng của khoản thuế nộp thay.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều