Văn bản liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 được áp dụng từ ngày 01/01/2009

 2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

 3. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

 4. Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 Hướng dẫn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4/2008 và năm 2009

 5. Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

 6. Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

 7. New ----> Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


Tải files tại đây
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
T

trannu

Guest
10/8/09
1
0
0
41
đồng nai
 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 được áp dụng từ ngày 01/01/2009

 2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

 3. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

 4. Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 Hướng dẫn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4/2008 và năm 2009

 5. Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

 6. Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

 7. New ----> Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


Tải files tại đây
 

Xem nhiều

Webketoan PRO