Văn bản liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 được áp dụng từ ngày 01/01/2009

 2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

 3. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

 4. Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 Hướng dẫn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4/2008 và năm 2009

 5. Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

 6. Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

 7. New ----> Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


Tải files tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trannu

Guest
10/8/09
1
0
0
42
đồng nai
 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 được áp dụng từ ngày 01/01/2009

 2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

 3. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

 4. Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 Hướng dẫn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4/2008 và năm 2009

 5. Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

 6. Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

 7. New ----> Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


Tải files tại đây
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA