Resources

Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Thông tư số 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế Truong Nguyen
  • Featured
Nghị định 126/2020/NĐ-CP
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 Truong Nguyen
Luật quản lý thuế 38/2019/QH14
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Thông tư 200/2014/TT- BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 Truong Nguyen
Bộ Luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Truong Nguyen
Bỏ thông tin về tài khoản ngân hàng trong các loại biểu mấu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội - Luật Doanh nghiệp Truong Nguyen
Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thay thế và làm chấm dứt hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Thông tư hướng dẫn khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Từ điển IFRS - 300 thuật ngữ quan trọng của IFRS HaiTam
Tài liệu 300 thuật ngữ chuyên ngành trong Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
22
Cập nhật
Resource icon phantuannam
Đối tượng, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Tài liệu Hội thảo Hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC HaiTam
Tài liệu Hội thảo Quy định về Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Cập nhật
Resource icon phantuannam
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật